Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu hoạt động của tim ếch

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 692 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5.

TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA TIM ẾCH

I. MỤC TIÊU
1. Quan sát tim ếch hoạt động theo chu kì, phân biệt các pha của một chu
kì tim.
2. Tìm và kích thích dây thần kinh giao cảm – đối giao cảm để hiểu cơ
chế điều hòa thần kinh đối với hoạt động của tim.
3. Thấy được tác động của adrenalin lên hoạt động của tim để hiểu cơ
chế điều hòa thể dịch đối với hoạt động của tim.
II. CƠ SỞ KHOA HỌC
Tim co giãn nhịp nhàng đều đặn theo chu kì. Mỗi chu kì hoạt động của
tim bắt đầu từ pha tâm nhĩ co, tiếp đó là pha tâm thất co và cuối cùng là pha
giãn chung (cả tâm nhĩ và tâm thất cùng giãn). Tiếp đó lại bắt đầu một chu kì
tim mới bằng pha tâm nhĩ co. Hoạt động co giãn của tim có thể theo dõi bằng
hệ thống cần ghi hoặc ghi lại đồ thị trên trụ ghi.
Sự co giãn nhịp nhàng đều đặn theo chu kì của tim là do hoạt động của
hệ dẫn truyền tim (bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puốckin). Tuy nhiên hoạt động của tim được điều hòa bởi thần kinh và thể dịch.
Hệ thần kinh sinh dưỡng và tuyến nội tiết tiết ra hoócmôn có thể làm tăng hay
giảm nhịp và lực co tim.
Có hai đôi dây thần kinh (xuất phát từ trung ương thần kinh) chi phối
hoạt động của tim là đôi dây thần kinh giao cảm và đôi dây thần kinh đối giao
cảm (dây thần kinh não số X). Ở mỗi phía của tim (trái hoặc phải) đều có một
dây thần kinh giao cảm và một dây đối giao cảm. Dây thần kinh giao cảm có
sợi trước hạch ngắn và sợi sau hạch dài, dây thần kinh đối giao cảm có sợi
trước hạch (có bao mielin) dài và sợi sau hạch ngắn. Riêng ở ếch, dây thần
kinh cảm và đối giao cảm ở mỗi phía (trái hoặc phải) của tim nhập lại làm
một tạo thành dây thần kinh hỗn hợp (dây thần kinh giao cảm-đối giao cảm).

Như vậy có một đôi dây thần kinh hỗn hợp chi phối hoạt động của tim. Trong
mỗi dây thần kinh hỗn hợp có cả sợi thần kinh giao cảm và sợi đối giao cảm.
Xung thần kinh từ trung ương thần kinh đi theo dây thần kinh giao cảm
đến tim làm tim đập nhanh và mạnh lên, ngược lại xung thần kinh từ trung
ương thần kinh đi theo dây thần kinh não số X đến tim làm tim đập chậm lại
và yếu đi.
Adrenalin do phần tủy tuyến thượng thận tiết ra tác dụng lên tim tương
tự như tác động của dây giao cảm, làm tim đập nhanh và mạnh lên.
III. THIẾT BỊ – HÓA...




 !""#$%&'(&))*
+,%( -
./$01#2334))*
+,)#5( -

65!+789
:%;<=3!/ !(>3!
6?&< !/>6@=3:%
-A<B6=)#CA
(%73D5242E
FG65!+73!#
#H2$+?DIJ<I</=B !K(L
@$401+,M% !)#5
B%#0N !$2=O=)3!P$
&5 !3G
Q=O#$%?J/;20*%@(
3!O#$%& !O#$%(
&?#$%6(R@S9"?27&@+=
#$%& !#$(&T$%&=
120-: !1#!#$%(&=1
20-?=3@#! !1:U4M#$%
& !(&M9"?27&@V33!
!#$%91?#$%&L(&@
Tìm hiểu hoạt động của tim ếch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu hoạt động của tim ếch - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tìm hiểu hoạt động của tim ếch 9 10 109