Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu polybutadien

Được đăng lên bởi Le Thi Bich Ngoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Polybutadien
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tp HCM
KHOA HÓA
Bộ môn : HÓA HỮU CƠ



Thời gian thực hiện
Tháng 4/2010

Trang 0

Polybutadien

MỤC LỤC
I.

II.

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CAO SU BUNA.................................2
I.1.

Sự hình thành cao su Buna.................................................................................2

I.2.

Sự phát triển cao su Buna..................................................................................3

ĐIỀU CHẾ BUTADINE.............................................................................................4

III. TÍNH CHẤT CAO SU BUNA....................................................................................7
IV. ĐIỀU CHẾ POLYBUTADIEN...................................................................................8
IV.1. Trùng hợp anion...................................................................................................9
IV.1. Trùng hợp dưới tác dụng của xúc tác ZIEGLER-NATTA – Trùng hợp đặc
thù lập thể.....................................................................................................................10
V.

SỰ LƯU HÓA CAO SU...........................................................................................12

VI. KẾT LUẬN................................................................................................................14
VII. MỨC ĐỘ TIÊU THỤ BUTADIEN TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.............14
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................16

Trang 1

Polybutadien

I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CAO SU BUNA
I.1.Sự hình thành cao su Buna
Trên thế giới ở đâu cũng cần đến cao su nhưng cây cao su chỉ thích hợp sinh
trưởng ở vùng nhiệt đới. Hôn theá nöõa caây cao su sinh tröôûng khaù chaäm, saûn löôïng
cuõng khoâng ñeàu khoâng thoûa maõn hết nhu caàu cuûa con ngöôøi vaø con ngöôøi ñaõ nghó ra
caùch cheá taïo cao su nhaân taïo. Nhöõng naêm 20 cuûa theá kæ XIX, Faraday vaø nhöõng
ngöôøi khaùc bieát raèng phaân töû cao su coù lieân quan ñeán iso valeryldien, ñaõ môû ra caùnh
cöûa ñi ñeán con ñöôøng toång hôïp cao su. Nhöng ñeå noái keát caùc phaân töû iso valeryldien
caàn coù caùc bieät phaùp rieâng ñaëc thuø. Ñeán 1909, Menñeâleâep ñaõ duøng butadien laøm
nguyeân lieäu truøng hôïp cao su vaø thu ñöôïc moät loaïi cao su coù tính chaát nhö cao su
thieân nhieân goïi laø polybutadien. Ñoù laø cao su toång hôïp nhaân taïo coù khaû naêng thay theá
cho cao su thieân nhieân nhön...
Polybutadien
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tp HCM
KHOA HÓA
Bộ môn : HÓA HỮU CƠ

Thời gian thực hiện
Tháng 4/2010
Trang 0
tìm hiểu polybutadien - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu polybutadien - Người đăng: Le Thi Bich Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tìm hiểu polybutadien 9 10 318