Ktl-icon-tai-lieu

tin học

Được đăng lên bởi Diệp Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị báo cáo: THCS Thị Trấn Vạn Hà

Biểu số 11-Tổng hợp Kế hoạch

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo công văn số: ...... /UBND ngày .../.../2012 Kế
của ChủƯớc
tịch UBND
Kế huyện .................)
TH
So sánh
Đơn vị
hoạch TH hoạch
Ghi
STT
Chỉ tiêu
2011tính
2012- 2012- 2013- (6)/(4) (7)/(6)
chú
2012
2013
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
1
2
3
4
5
-

-

6
7
II
1
2
3
4
5
-

6
III
1

Số trường học:
Mầm non:
Tiểu học:
Trung học cơ sở:
Trường có nhiều cấp học(1,2)
Trường DTNT huyện
Trung học phổ thông
Trong đó: - Công lập:
+ Chuyên
+ DT Nội trú
- Tư thục
Trong đó: - Hạng 1:
- Hạng 2:
- Hạng 3:
Trung tâm GDTX-DN
Trung tâm KTTH-HN
Số lớp học
Số nhóm trẻ
Số lớp mẫu giáo
Số lớp Tiểu học
Trong đó: Lớp ghép
Tuyển mới đầu cấp
Tổng số lớp THCS
Trong đó: -DTNT
Tuyển mới đầu cấp
Tổng số lớp THPT
Trong đó:
Công lập:
+ Chuyên
+ DTNT tỉnh
Tư thục:
Tuyển mới đầu cấp
Bổ túc VH ở T/tâm:
Tổng số học sinh
Mầm non
Nhà trẻ
Bình quân cháu/nhóm
Mẫu giáo

Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
Trường
TT
TT
lớp
lớp
lớp
lớp
lớp
lớp
lớp
lớp

1

1

1

1 100.0% 100.0%

1

1

1

1 100.0% 100.0%

15

15

15

15 100.0% 100.0%

15

15

15

15 100.0% 100.0%

4

4

4

460

481

481

4

100.0% 100.0%

lớp
lớp
lớp
lớp
lớp
lớp
hs
hs
cháu
hs

503 104.6% 104.6%

2
a
b

c
+

+
3
IV
1
2
3
-

4

Bình quân cháu/lớp
Trong đó: MG 5 tuổi
Phổ thông
Tiểu học
Bình quân HS/lớp
Trung học cơ sở
DTNT Huyện
Bình quân HS/lớp
Trung học phổ thông
Công lập
DTNT tỉnh
Học sinh chuyên
Bình quân HS/lớp
Tư thục
Bình quân HS/lớp
GDTX- DN (BT VH)
Bình quân HS/lớp
Học sinh tuyển mới
Vào lớp 1
Vào lớp 6
DTNT huyện
Vào lớp 10 PT
Trong đó:
Công lập:
+ Chuyên
+ DTNT
Tư thục:
Vào lớp 10 BTVH

hs
hs

460

481

481

503 104.6% 104.6%

hs
hs

460

481

481

503 104.6% 104.6%

30.67 32.07

32.07 33.53 104.6% 104.6%

hs
hs
hs

hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs

104

137

137

125 131.7%

91.2%

104

137

137

125 131.7%

91.2%

Đơn vị báo cáo: THCS ThÞ TrÊn V¹n Hµ

Biểu số 03-Thực hiện T

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2012-2013 GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ S

Loại hình (1) Công lập
(Tính đến thời điểm 30/11/2012)
I. Trường, lớp, học sinh

Đơn vị

Tổng số

1. Trường

Trường

Chia ra
Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

0

x

x

x

"

0

x

x

x

"

0

x

x

x

1.2 Trường phổ thông cơ sở (cấp 1+2)

"

0

x

x

x

Trong đó : đạt chuẩn quốc gia

"

0

x

x

x

1.1 Trường trung học cơ sở
Trong đó : đạt chuẩn quốc gia

Lớp

15

4

4

3

Người

481

137...
Đơn vị báo cáo: THCS Thị Trấn Vạn Hà
Biểu số 11-Tổng hợp Kế hoạch
BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo công văn số: ...... /UBND ngày .../.../2012 của Chủ tịch UBND huyện .................)
STT Chỉ tiêu
So sánh
(6)/(4) (7)/(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Số trường học: Trường 1 1 1 1 100.0% 100.0%
1 Mầm non: Trường
2 Tiểu học: Trường
3 Trung học cơ sở: Trường 1 1 1 1 100.0% 100.0%
4 Trường có nhiều cấp học(1,2) Trường
- Trường DTNT huyện Trường
5 Trung học phổ thông Trường
- Trong đó: - Công lập: Trường
+ Chuyên Trường
+ DT Nội trú Trường
- Tư thục Trường
- Trong đó: - Hạng 1: Trường
- Hạng 2: Trường
- Hạng 3: Trường
6 Trung tâm GDTX-DN TT
7 Trung tâm KTTH-HN TT
II Số lớp học lớp 15 15 15 15 100.0% 100.0%
1 Số nhóm trẻ lớp
2 Số lớp mẫu giáo lớp
3 Số lớp Tiểu học lớp
- Trong đó: Lớp ghép lớp
Tuyển mới đầu cấp lớp
4 Tổng số lớp THCS lớp 15 15 15 15 100.0% 100.0%
- Trong đó: -DTNT lớp
Tuyển mới đầu cấp 4 4 4 4 100.0% 100.0%
5 Tổng số lớp THPT lớp
Trong đó:
- Công lập: lớp
+ Chuyên lớp
+ DTNT tỉnh lớp
- Tư thục: lớp
Tuyển mới đầu cấp
6 Bổ túc VH ở T/tâm: lớp
III Tổng số học sinh hs 460 481 481 503 104.6% 104.6%
1 Mầm non hs
Nhà trẻ cháu
Bình quân cháu/nhóm
Mẫu giáo hs
Đơn vị
tính
TH
2011-
2012
Kế
hoạch
2012-
2013
Ước
TH
2012-
2013
Kế
hoạch
2013-
2014
Ghi
chú
tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học - Người đăng: Diệp Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
tin học 9 10 990