Ktl-icon-tai-lieu

tin học b

Được đăng lên bởi Trần Bảo
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. KHÁI NIỆM HÀM :
1. Ý nghĩa :
Là các biểu thức dùng để xử lý, tính tóan dữ liệu trên bảng tính.
Thông qua các hàm, người sử dụng có thể tính tóan các dữ liệu.
2. Thành phần và qui ước của Hàm :
Cú pháp chung của 1 hàm :
= Tên hàm ( Tham số 1, … , Tham số n )
- Để thực hiện hàm phải bắt đầu là dấu =
- Tên hàm phải viết đúng cú pháp tên.
- Các tham số hàm phải khai báo trong dấu ( )
- Các tham số được viết cách nhau bằng dấu , hay ;
- Số lượng tham số phụ thuộc và hàm.
- Các hàm được phép viết lồng vào nhau. Kết quả của hàm này có thể là gía
trị xét của hàm kia.
1/1/2011

Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

2

3. Các thông báo lỗi thường gặp :
Khi thực hiện 1 tham chiếu hay 1 hàm không đúng thường gặp các
báo lỗi như sau :
#NAME? : Không đúng tên Hàm hay chuỗi không đặt trong “ “.
- ####### : Phép toán âm cho ngày hay giờ.
- #REF! : Không xác định được vùng tham chiếu địa chỉ.
- #DIV/0! : Không xác định phép chia với số chia = 0.
- #VALUE! : Biểu thức tính toán không thực hiện với chuỗi.
- #N/A : Không tìm thấy được giá trị dò trên bảng dò tìm.
- #NUM! : Số quá lớn. (  10^309)
-

1/1/2011

Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

3

II. KHÁI NIỆM THAM CHIẾU :
1. Ý nghĩa :
Dùng để đọc hay sử dụng giá trị của 1 ô trong cùng WorkSheet hay
trong WorkBook.
2. Tham chiếu địa chỉ :
 Địa chỉ ô trong cùng WorkSheet :
Cú pháp :
= Địa chỉ ô

A1 = 25
1/1/2011

B1 = 4

C1 = 25 * 4
Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

4

2. Tham chiếu địa chỉ (tt):
 Địa chỉ ô khác WorkSheet :
Cú pháp :
= TênSheet!Địa chỉ ô

A1 = 36
1/1/2011

B1 = 5

Sheet1!C1 = 100
Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

C1 = 36 * 5 + 100
5

2. Tham chiếu địa chỉ (tt):
 Địa chỉ vùng :
Cú pháp :
= Địa chỉ vùng ( Địa chỉ ô đầu : Địa chỉ ô cuối )

1/1/2011

Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

6

3. Cách khai báo địa chỉ tham chiếu :
- Để khai báo địa chỉ tham chiếu trong biểu thức tính tóan hay hàm
 Dùng Mouse Click chọn ô ( Địa chỉ ô) hay Drag vùng ( Địa chỉ
vùng ).
Chú ý :
- Để khai báo địa chỉ vùng nhưng chỉ chứa 1 ô  Địa chỉ ô : Địa chỉ
ô ( ví dụ A2 : A2 ).
- Khi sử dụng bàn phím khai báo địa chỉ ô  Chú ý bộ gõ tiếng
Việt. ( ví dụ A4  Ã )

1/1/2011

Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

7

4. Địa chỉ tham chiếu tương đối :
Là những địa chỉ tham chiếu trong công thức sẽ thay đổi giá trị
Dòng hay Cột khi thực hiện thao tác Copy, Move…
Copy

Copy

1/1/2011

Hàm trong bảng tính Microsoft Excel

8

5. Địa chỉ tham chiếu tuyệt đối :
Là những địa chỉ tham chiếu trong công thức sẽ không thay đổi
giá ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học b - Người đăng: Trần Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
tin học b 9 10 72