Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương

Được đăng lên bởi kakaducsy
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1 : Lập tŕnh là :
a. Công việc của máy tính.
b. Công việc của con người.
c. Công việc của máy tính với sự trợ giúp của con người.
d. Công việc của con người với sự trợ giúp của máy tính
Đáp án : câu d.
Câu 2 : Chọn câu đúng :
a. Chương tŕnh dịch dùng để dịch ngôn ngữ máy ra dạng ngôn ngữ mà con người hiểu được.
b. Tŕnh biên dịch dịch toàn bộ chương tŕnh nguồn ra dạng mă máy rồi mới thực thi, c c̣n tŕnh thông dịch
dịch từng lệnh của chương tŕnh nguồn và thực thi ngay trước khi dịch sang lệnh kế tiếp.
c. Cả 2 câu a,b đều đúng.
d. Cả 2 câu a,b đều sai.
Đáp án : câu b.
Câu 3 : Qui tŕnh tổng quát dùng để giải quyết bài toán trên máy tính :
a. Nhập dữ liệu - giải mă - xử lư dạng bit - xuất kết quả.
b. Nhập dữ liệu - mă hóa - xử lư dạng bit - xuất kết quả
c. Nhập dữ liệu - giải mă - xử lư dạng bit - mă hóa - xuất kết quả.
d. Nhập dữ liệu - mă hóa - xử lư dạng bit - giải mă - xuất kết quả.
Đáp án : câu d.
Câu 4 : Quá tŕnh giải mă (decoding) là:
a. Chuyển dữ liệu cần xử lư (âm thanh, chữ số, hh́ nh ảnh…) thành dạng chuỗi bit
b. Chuyển chuỗi bit ra dạng dữ liệu người và thiết bị ngoài có thể hiểu được.
c. Lưu trữ dữ liệu số để dùng lại.
d. Cả 3 đều sai.
Đáp án : câu b.
Câu 5 : Ngôn ngữ lập tŕnh cấu thành từ các yếu tố chính :
a. Cú pháp và chương tŕnh.
b. Chương tŕnh và ngữ nghĩa.
c. Cú pháp và ngữ nghĩa.
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
Đáp án : câu c.
Câu 6 : Cấp ngôn ngữ thấp nhất được dùng để lập tŕnh trên máy tính là :
a. Ngôn ngữ gần gũi với con người.
b. Ngôn ngữ máy.
c. Ngôn ngữ Visual Basic.
d. Ngôn ngữ lập tŕnh.
Đáp án : câu b.
Câu 7 : Theo mô hh́ nh Von Neumann, khối đơn vị xử lư (CPU) dùng để
a. chứa code và data đang thực thi.
b. thực thi từng lệnh của chương tŕnh.
c. giao tiếp với bên ngoài để nhập/xuất tin.
d. làm cả 3 chức năng trên.
Đáp án : câu b.
Câu 8 : Theo mô hh́ nh Von Neumann, khối bộ nhớ (memory) dùng để
a. chứa code và data đang thực thi.
b. thực thi từng lệnh của chương tŕnh.
c. giao tiếp với bên ngoài để nhập/xuất tin.
d. làm cả 3 chức năng trên.
Đáp án : câu a.
Câu 9 : Chọn câu đúng trong 4 câu sau :
a. cây viết chh́ là 1 máy tính số.
b. điện thoại di động là 1 máy tính số.
c. con dao là 1 máy tính số.
d. tất cả 3 câu trên đều sai.
Đáp án : câu b.

Câu 10 : tư tưởng của phương pháp giải quyết vấn đề top-down là phân chia vấn đề lớn cần giải quyết
thành nhiều vấn đề nhỏ hơn hầu dễ dàng giải quyết hơn. Ngoài ra c c̣n có phương pháp bottomup, ư tưởng của phương pháp này là kết hợp nhiều công việc nhỏ đă có để...
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Câu 1 :


 !"#
$ !"#
%&'$
Câu 2 :(&')#
*$+$,)-$+.!$/.-')"
01$+$+2*'3!$/4!3 56$+
$+7*'3 !8$+899
:;&'5)<')#
$:;&'5)<'
%&'
Câu 3 :='>?'$,)-:?'9!1
@$.'A:4ABC$/AB'D89?':
@$.'A4EABC$/AB'D89?':
@$.'A:4ABC$/A4EAB'D89?':
$@$.'A4EABC$/A:4AB'D89?':
%&'$
Câu 4 :=':4F$G$H
'-$.'IBCF&5.J5K:LH$/'M
'-'M!$/$.'9+E--')"
'!.$.'J)-$,/
$:N)<'
%&'
Câu 5 :@.D'79'J
#*
*.O
 #.O
$:N&'!1)<')#
%&'
Câu 6 :D.DD)"$,)-!1
@.IP
 @.
@.Q'R
$@.
%&'
Câu 7 :0GKQ@G'58J)*+BCFSTH$,)-
U$G$) 
  7*
91)-VB'D
$:NU4!1
%&'
Câu 8 :0GKQ@G'58J2FG!H$,)-
 U$G$) 
 7*
91)-VB'D
$:NU4!1
%&'
Câu 9 :(&')#!W&''
&9KXJ
)/$)2XJ
$XJ
$D:N&'!1)<'
%&'
Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - Người đăng: kakaducsy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Tin học đại cương 9 10 607