Ktl-icon-tai-lieu

tin thực hành

Được đăng lên bởi ngoclb-50e3
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ THEO DÕI KHÁCH HÀNG

Khách hàng
Bùi Thị Vân Anh
Hà Kim Anh
Dương Cẩm Anh
Đặng Thị Mai Anh
Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Vân Anh
Trương Ngọc bích
Ninh Thanh Bình
Ngô Thị Bình

Mã phòng

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C3
C2
C1
B3
B2
B1
A3
A2
A1

Ngày đến
5/21/2008
7/16/2008
8/22/2008
9/15/2008
6/24/2008
1/7/2008
6/8/2008
9/22/2008
9/15/2008

Ngày đi
9/2/2008
10/2/2008
11/2/2008
12/2/2008
1/2/2009
2/2/2009
3/2/2009
4/2/2009
5/2/2009

Số tuần ở
15
11
10
11
27
56
38
27
32

KHÁCH HÀNG

Đơn giá tuần
85
115
150
110
140
180
130
170
200

Số ngày ở
0
2
3
2
4
1
2
4
6

Đơn giá ngày
25
35
40
30
45
55
50
70
80

Thành tiền
VND 1,300.00
VND 1,302.00
VND 1,543.00
VND 1,242.00
VND 3,829.00
VND 10,136.00
VND 4,992.00
VND 4,664.00
VND 6,486.00

SỔ ĐƠN GIÁ THUÊ PHÒNG
Phòng
A
B
C

1
200
180
150

Đơn giá tuần
2
170
140
115

3
130
110
85

1
80
55
40

Đơn giá ngày
2
70
45
35

3
50
30
25

...
SỔ THEO DÕI KHÁCH HÀNG
STT Khách hàng
Mã phòng
Ngày đến Ngày đi Số tuần ở
1 Bùi Thị Vân Anh
C3
5/21/2008 9/2/2008 15
2 Hà Kim Anh
C2
7/16/2008 10/2/2008 11
3 Dương Cẩm Anh
C1
8/22/2008 11/2/2008 10
4 Đặng Thị Mai Anh
B3
9/15/2008 12/2/2008 11
5 Nguyễn Hồng Anh
B2
6/24/2008 1/2/2009 27
6 Nguyễn Vân Anh
B1
1/7/2008 2/2/2009 56
7 Tơng Ngọc bích
A3
6/8/2008 3/2/2009 38
8 Ninh Thanh Bình
A2
9/22/2008 4/2/2009 27
9 Ngô Thị Bình
A1
9/15/2008 5/2/2009 32
tin thực hành - Trang 2
tin thực hành - Người đăng: ngoclb-50e3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tin thực hành 9 10 301