Ktl-icon-tai-lieu

Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần

Được đăng lên bởi nguyenhuutin4114
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2332 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần của các hàm sau đây

z  x 3  y 3  3xy
a/











dz  3 x 2  3 y dx  3 y 2  3 x dy

zx  3 x 2  3 y , zy  3 y 2  3 x
và

z

.

x2  y 2
x2  y 2

b)

zx 

x

4 xy 2
2

 y2



, zy 
2

4 x 2 y

x

2

 y2



2



c)

sin

2

 y2



2

y
x

y

d)

x

và

ze

y

y

y
y sin
1
y sin
zx   2 cos e x , zy  cos e x
x
x
x
x


4xy  xdx  ydy 

dz 

z  xx

và

1
y sin  y

dz  cos e x   dx  dy
x
x
 x


y

 Ta có

z  ex

y

ln x

. Vậy

zx  z  e x

y

ln x

x

y

ln x



x

 xx

y

 yx

y 1



ln x  x y 1  x x

y

 y 1

 y ln x  1
,

zy  e x
dz  x x

y

 y 1

 y ln x  1 dx 

y

ln x

x

y

x

x y

y

ln x



y

 xx

y

x

y



ln x.ln x  x x

y

y

ln 2 x
,



ln 2 x dy

z  yx y
e)

zx  y 2 x y 1 , zy  x y  yx y ln x  x y (1  y ln x )


z  x 2 y  xy 2
f)

và

dz  x y  y 2 x 1dx   1  y ln x  dy

.

2 xy  y 2

zx 

2 x 2 y  xy 2

, zy 

x 2  2 xy

dz 

2 x 2 y  xy 2





2 xy  y 2 dx  x 2  2 xy dy
2 x 2 y  xy 2

và


.

y
x

z  arctg
g)

zx 

 y / x2
1  y / x

2



y
1/ x
x
 ydx  xdy
, zy 
 2
2
2
2 dz 
x y
x y
1  y / x
x2  y 2
2

,





z  ln x  x 2  y 2
h)

1
zx 



x
x2  y 2

x  x2  y2

x


1
x2  y 2

, zy 

x2  y 2
x  x2  y2





dz 

z  arcsin
i)

zx  


dx
x2  y 2



 x

x2  y 2

y
1
x 1   y x / x
 


x2  y 2



x2  y2
,

x2  y2

, z yx 

2

1
x 1 


1

 y x   / x

dz x 

2

 ydx  dy
x 1    y x  / x

,



a) Hàm



x

z
z
 y  2.
x
y

thoả phương trình

z  xy  xe

Khi đó



x

yx
x

z  ln x 2  xy  y 2

a) Ta có

 x

xdy

Chứng minh rằng

b) Hàm
Lời giải.

.

x

y/x

z
z
 y  xy  z.
x
y

thoả phương trình

z
2x  y
z
2y  x
 2
,  2
2
x x  xy  y y x  xy  y 2

2

.

x

z
z
2x  y
2y  x
y x 2
y 2
2
2
x
y
x  xy  y
x  xy  y 2
.

b) Ta có

z
y
z

 y  ey/ x  1  
 x  ey/x
x
x
y


.

Khi đó

x

z
z
y

 y  xy  xe y / x  1    yx  ye y / x  2 xy  xe y / x  xy  z
x
y
x


.

Tính đạo hàm hàm riêng của các hàm hợp sau đây

z  x 2 sin y, x 
a/ Cho

u
,y v u
v

zu , zv
. Tính

.

Ta có
2

zx  2 x sin y, zy  x cos y

1
u
xu  , xv   2
v
v

;
Áp dụng công thức đạo hàm của hàm hợp, ta được

zu  zx .xu  zy . yu 

yu 

v
2 u

, yv  u

;

.

2u
v
sin v u 
cos v u
2
v
2 u

2u 2
zu  zx .xv  zy . yv   3 sin v u...
Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần của các hàm sau đây
a/
3 3
3z x y xy
2 2
3 3 , 3 3
x y
z x y z y x
2 2
3 3 3 3dz x y dx y x dy
.
b)
2 2
2 2
x y
z
x y
2 2
2 2
2 2 2 2
4 4
,
x y
xy x y
z z
x y x y
2
2 2
4xy xdx ydy
dz
x y
c)
sin
y
x
z e
sin sin
2
1
cos , cos
y y
x x
x y
y y y
z e z e
x x x
x
 
d)
y
x
z x
Ta có
ln
y
x x
z e
. Vậy
ln 1 1 1
ln ln ln 1
y y y
x x y x y y x y
x
x
z z e x x x yx x x x y x
,
ln 2
ln ln .ln ln
y y y
x x y x y x y
y
y
z e x x x x x x x x
,
1 2
ln 1 ln
y y
x y x y
dz x y x dx x x dy
e)
y
z yx
2 1
, ln (1 ln )
y y y y
x y
z y x z x yx x x y x
2 1
1 ln
y
dz x y x dx y x dy
.
f)
2 2
z x y xy
Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần - Người đăng: nguyenhuutin4114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tính các đạo hàm hàm riêng cấp 1 và vi phân toàn phần 9 10 99