Ktl-icon-tai-lieu

Tính điện trở tương đương của mạch điện

Được đăng lên bởi nguyenmienlyk42a
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 11479 lần   |   Lượt tải: 14 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA VẬT LÝ

Chuyên đề

TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA MẠCH
ĐIỆN CÓ DÒNG KHÔNG ĐỔI

Nhóm sinh viên thực hiện: Đinh Thuỳ Dung
Nguyễn Thị Miền
Nguyễn Thị Hà My
Lớp

: Lý K42A

Thái Nguyên, Tháng 5 năm 2010

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA MẠCH ĐIỆN
CÓ DÒNG KHÔNG ĐỔI
Như chúng ta đã biết, các bài toán về dòng điện không đổi chiếm một lượng khá
lớn trong phần điện học. Có những bài toán mà mạch điện rất phức tạp mà những
phương pháp thông thường chưa thể giải được nó. Một trong những cách giải quyết
tình huống đó là chúng ta tìm cách chuyển mạch điện về những dạng đơn giản hơn
tương đương với mạch điện ban đầu.
Sau đây là một số phương pháp để chuyển những mạch điện phức tạp về những
dạng đơn giản. Từ đó tìm ra lời giải ngắn gọn cho bài toán.
PHẦN I: HỆ THỐNG KIẾN THỨC CÓ LIÊN QUAN
Đối với dòng điện một chiều: điện trở là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất
cản trở dòng điện của một vật thể dẫn điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu
điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó.
R=

U
I

Trong mạch điện các vật dẫn thường được mắc chung với nhau. Có hai cách
mắc đơn giản, thương gặp nhất là mắc nối tiếp và mắc song song. Công thức tính
điện trở tương đương của hai đoạn mạch như sau:
1. Mắc nối tiếp
R1

R2

R td = R1 + R 2
Suy rộng:
n

R td =∑R i
i =0

2. Mắc song song

1
1
1
=
+
R td R 1 R 2
Suy rộng:
n
1
1
=∑
R td
i =1 R i

R1

R2

PHẦN II: PHÂN LOẠI
Dạng 1: Đoạn mạch có cấu tạo đơn giản
* Tính điện trở của một đoạn dây dẫn cho biết chiều dài, tiết diện dây và điện trở
suất khi đó chỉ cần áp dụng công thức

R =ρ

l
S

- Chú ý: các đơn vị đo khi tiến hành tính toán.
* Đoạn mạch có thể nhìn ngay cách mắc điện trở và nhận biết ngay các điện trở
mắc song song, các điện trở mắc nối tiếp. Khi đó ta dựa vào các công thức tính điện
trở tương đương của từng đoạn mạch và có thể tính ngay điện trở tương đương của
mạch điện.
VD1: Cho mach điện như hình vẽ.
Biết: R1 = 5 Ω , R2 =2 Ω , R3 = 1 Ω
Tính điện trở tương đương của mạch?
Bài giải:
Theo sơ đồ ta có:

R1

R2
R3

R 3 / / ( R1ntR 2 )

R 1ntR 2 ⇒ R 12 = R1 + R 2 = 7Ω
R td =

R 12 R 3
7.1 7
=
= Ω
R 12 + R 3 7 + 1 8
7
8

Vậy điện trở tương đương của toàn mạch là: R td = Ω
VD2: (Bài 18.23, Tr 147, Sách giải toán vật lý 11-tập 1, Bùi Quang Hân)
Cho đoạn mạch gồm n điện trở R1 = 1 Ω , R2 =

1
1
Ω , ..., Rn = Ω mắc song song.
2
n

Tìm điện trở tương đương của mạch?
Bài giải:
Ta có: R1 // R2 // .........// Rn
1
1
1
1
1
1 = 1 + + ... +
n(n + 1)
=
...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA VẬT LÝ
Chuyên đề
TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA MẠCH
ĐIỆN CÓ DÒNG KHÔNG ĐỔI
Nhóm sinh viên thực hiện: Đinh Thuỳ Dung
Nguyễn Thị Miền
Nguyễn Thị Hà My
Lớp : Lý K42A
Thái Nguyên, Tháng 5 năm 2010
Tính điện trở tương đương của mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính điện trở tương đương của mạch điện - Người đăng: nguyenmienlyk42a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tính điện trở tương đương của mạch điện 9 10 166