Ktl-icon-tai-lieu

Tính Định Thức

Được đăng lên bởi arronlove05
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Dịch từ cuốn “PROBLEMS IN LINEAR ALGEBRA” của “PROSKURYAKOV”

TÍNH ĐỊNH THỨC
Chuyên đề này nghiên cứu về các phương pháp tính định thức cấp n tổng quát.
1. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ DẠNG TAM GIÁC
Ta cần biến đổi định thức cấp n về định thức dạng tam giác. Khi đó định thức cấp
n bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.
Ví dụ 1. Tính định thức cấp n:
1
1

1
0

1
1

⋯
⋯

1
1

D= 1

1

0

⋯

1

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
1

1

1

⋯

0

Giải:
Lấy các dòng i (i = 2, 3,…, n) trừ đi dòng thứ nhất ta được:
1
0
D= 0

1
−1

1
0

0

−1 ⋯

⋯
⋯

1
0
0 = ( −1)

n −1

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
0

0

0

⋯ −1

a1

x

x

⋯

x

x

a2

x

⋯

x

D= x

x

a3 ⋯

x

Ví dụ 2. Tính định thức:

⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
x

x

x

⋯ an

Giải:
Lấy các dòng i (i = 2, 3,…, n) trừ đi dòng thứ nhất ta được:
a1

x

x

⋯

x

x − a1 a 2 − x
0
⋯
D = x − a1
0
a3 − x ⋯

0
0

⋯

⋯

⋯

⋯

⋯

x − a1

0

0

⋯ an − x

Đưa bội a 1 − x ở cột đầu, a 2 − x ở cột thứ 2,…, a n − x ở cột thứ n ra ngoài ta được:
Tính định thức

1

Dịch từ cuốn “PROBLEMS IN LINEAR ALGEBRA” của “PROSKURYAKOV”
a
x
x
⋯ a x− x
a −x
a −x
a −x
−1 1
0 ⋯ 0
D = ( a1 − x )( a 2 − x )…( a n − x ) × −1 0
1 ⋯ 0
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
0 ⋯ 1
−1 0
1

1

Viết

a1
a1 − x

2

3

n

= 1 + a x− x và cộng tất cả các cột vào cột đầu tiên ta được:
1

1 + a x− x + ⋯ + a x− x

x
a2 −x

x
a3 − x

⋯

x
an −x

0

1

0

⋯

0

0
⋯

0
⋯

1 ⋯
⋯ ⋯

0
⋯

0

0

0

1

1

D = ( a1 − x )…( a n − x ) ×

n

⋯

= x ( a1 − x )( a 2 − x )…( a n − x ) ( 1x + a 1− x + a 1− x + ⋯ + a 1− x )
1

2

n

2. PHƯƠNG PHÁP TÁCH THÀNH CÁC THỪA SỐ
Định thức cần tính được xem như một đa thức của một hay nhiều phần tử của nó.
Biến đổi định thức để định thức này chia hết cho một số các thừa số, do đó (nếu các
thừa số này nguyên tố cùng nhau) thì định thức và tích các thừa số này lệch nhau một
hằng số.
Tiếp đó, để xác định được chính xác giá trị của định thức ta cần so sánh hệ số theo
một biến nào đó của định thức và tích trên, từ đó xác định được giá trị của định thức.
Ví dụ 3. Tính định thức:

D=

0 x
x 0

y
z

z
y

y

z

0 x

z

y x

0

Giải:
Cộng tất cả các cột vào cột đầu tiên, ta thấy định thức chia hết cho x + y + z ; sau
đó cộng vào cột thứ nhất cột thứ 2, trừ đi cột thứ 3 và thứ tư ta được định thức chia
hết cho y + z − x ; cộng vào cột thứ 3, cột thứ nhất và trừ đi cột thứ 2, thứ 4 ta được
định thức chia hết cho x − y + z ; cuối cùng, cộng vào cột thứ 4 cột thứ nhất, trừ đi cột
thứ 2, thứ 3 ta được định thức chia hết cho x + y − z . Vì x, y, z là các biến số độc lập
với nhau, nên các thừa số trên là nguyên tố cùng nhau, vì thế định thức chi...
Dch t cun “PROBLEMS IN LINEAR ALGEBRA” ca “PROSKURYAKOV”
Tính đnh thc
1
TÍNH ĐNH THC
Chuyên đy nghiên cu v các phương pháp tính đnh thc cp n tng quát.
1. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA V DNG TAM GIÁC
Ta cn biến đi đnh thc cp n v đnh thc dng tam giác. Khi đó đnh thc cp
n bng tích các phn t trên đường chéo chính.
Ví d 1. Tính đnh thc cp n:
1 1 1 1
1 0 1 1
D
1 1 0 1
1 1 1 0
=
Gii:
Ly các dòng i (i = 2, 3,…, n) tr đi dòng th nht ta đưc:
( )
n 1
1 1 1 1
0 1 0 0
D 1
0 0 1 0
0 0 0 1
= =
Ví d 2. Tính đnh thc:
1
2
3
n
a x x x
D
=
Gii:
Ly các dòng i (i = 2, 3,…, n) tr đi dòng th nht ta đưc:
1
1 2
1 3
1 n
a x x x
x a a x 0 0
D
x a 0 a x 0
x a 0 0 a x
=
Đưa bi
1
a x
ct đu,
2
a x
ct th 2,…,
n
a x
ct th n ra ngoài ta được:
Tính Định Thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính Định Thức - Người đăng: arronlove05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tính Định Thức 9 10 326