Ktl-icon-tai-lieu

tính đồng phân

Được đăng lên bởi Hoa Battu
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 73 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tính số đồng phân của:
- Ancol no, đơn chức (CnH2n+1OH):
2n-2
(47)
- Anđehit đơn chức, no (CnH2nO) :
2n-3
(48)
- Axit no đơn chức, mạch hở CnH2nO2
2n – 3
(49)
- Este no, đơn chức (CnH2nO2):
2n-2
(50)
- Amin đơn chức, no (CnH2n+3N):
2n-1
(51)
- Ete đơn chức, no (CnH2n+2O):
½ (n-1)(n-2)
(52)
- Xeton đơn chức, no (CnH2nO):
(n-2)(n-3)
(53)
2. Số Trieste tạo bởi glixerol và n axit béo
½ n2(n+1)
(54)
3. Tính số n peptit tối đa tạo bởi x amino axit khác nhau
(55)
4. Tính số ete tạo bởi n ancol đơn chức:
½ n(n+1)
(56)

(1<n<6)
(2<n<7)
(2<n<7)
(1<n<5)
(1<n<5)
(2<n<5)
(3<n<7)

xn

...
1. Tính số đồng phân của:
- Ancol no, đơn chức (C
n
H
2n+1
OH): 2
n-2
(1<n<6)
(47)
- Anđehit đơn chức, no (C
n
H
2n
O) : 2
n-3
(2<n<7)
(48)
- Axit no đơn chức, mạch hở C
n
H
2n
O
2
2
n – 3
(2<n<7)
(49)
- Este no, đơn chức (C
n
H
2n
O
2
): 2
n-2
(1<n<5)
(50)
- Amin đơn chức, no (C
n
H
2n+3
N): 2
n-1
(1<n<5)
(51)
- Ete đơn chức, no (C
n
H
2n+2
O): ½ (n-1)(n-2) (2<n<5)
(52)
- Xeton đơn chức, no (C
n
H
2n
O): (n-2)(n-3) (3<n<7)
(53)
2. Số Trieste tạo bởi glixerol và n axit béo ½ n
2
(n+1)
(54)
3. Tính số n peptit tối đa tạo bởi x amino axit khác nhau x
n
(55)
4. Tính số ete tạo bởi n ancol đơn chức: ½ n(n+1)
(56)
tính đồng phân - Người đăng: Hoa Battu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tính đồng phân 9 10 363