Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ

Được đăng lên bởi Minh Chí
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ
1. KHÁI NIỆM SỐ GẦN ĐÚNG
Trong thực tế chúng ta thường phải xử lý phải tính toán với các đại lượng như các
số đo vật lý, các dữ liệu ban đầu, đó là các số được làm tròn với sai số nào đó, tức
là các số gần đúng. Việc ước lượng sai số hợp lý cho phép ta đánh giá được chất
lượng của quá trình tính toán, quyết định số chữ số giữ lại trong các phép tính
trung gian và trong kết quả cuối cùng.
1.1 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối.
1.1.1 Sai số tuyệt đối.
Nếu số gần đúng a có giá trị đúng là a0 thì ta nói a xấp xỉ a0 hay a là số gần đúng
của a0. Khi đó sai số của a là
Ea= a-a0

(1.1)

Nhưng giá trị này nói chung ta không biết được mà chỉ ước lượng được cận trên
của giá trị tuyết đối của nó.
Định nghĩa. Giá trị ước lượng Δa sao cho:
|a-a0| ≤ Δa

(1.2)

được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng a.
Sai số tuyệt đối nhỏ nhất có thể biết được gọi là sai số tuyệt đối giới hạn của a.
Thông thường ước lượng sai số tuyệt đối giới hạn là rất khó và nhiều khi không
cần thiết nên người ta chỉ cần ước lượng sai số tuyệt đối đủ nhỏ và dùng từ 1 đến 3
chữ số có nghĩa (là số chữ số bắt đầu từ chữ số khác không đầu tiên từ trái sang
phải) để biểu diễn sai số tuyệt đối của số gần đúng.
Thay cho biểu thức (1.2) người ta còn dùng biểu diễn sau để chỉ sai số tuyệt đối:
a = a0 ± Δa

(1.3)

Ví dụ: Một mảnh đất hình chữ nhất có chiều dài d=15,45m và chiều rộng r=3,94m
với sai số 1cm. Khi đó ta hiểu là:
Δd = 0,01m hay d = 15,45m ± 0,01m
Δr = 0,01m hay r = 3,94m ± 0,01m
Khi đó diện tích của mảnh đất được tính là:
S=d.r = 15,45 . 3,94 m = 60,873 m2

với cận trên là (15,45+0,01) .(3,94+0,01) = 61,067 m2
và cận dưới là (15,45-0,01) (3,94-0,01) = 60,679m2
hay

60,679 ≤ S ≤ 61,067

Vậy ước lượng sai số tuyệt đối của S là:
| S-S0| ≤0,194 m2
hay làm tròn 0,2 m2 .
1.1.2 Sai số tương đối.
Hai số gần đúng có sai số tuyệt đối bằng nhau sẽ có “mức độ chính xác khác nhau
nếu số độ lớn của chúng khác nhau. Số bé hơn sẽ có độ chính xác kém hơn.
Định nghĩa: Sai số tương đối của số gần đúng a (được ký hiệu là δa) là tỷ số giữa
sai số tuyệt đối và giá trị tuyệt đối của nó:

δa =

Δa
a

(1.4)

Thường sai số tương đối được biễu diễn dưới dạng % với 2 hoặc 3 chữ số.
Dễ thấy:
Δa = |a| δa

(1.5)

nên chỉ cần biết một trong hai loại sai số là tính đợc loại kia.
Ví dụ: Nếu a=57 và Δa = 0,5 thì δa= 0,0087719 hoặc 0,88%
1.2 Các loại sai số khác
Ví dụ: Một vật thể rơi tự do từ độ cao H0 với vận tốc ban đầu v0 (được đo bằng
một thiết bị nào đó). Tính độ cao H(t) của nó tại th...
Chương I
TÍNH GN ĐÚNG VÀ SAI S
1. KHÁI NIM S GN ĐÚNG
Trong thc tế chúng ta thường phi x lý phi tính toán vi các đại lượng như các
s đo vt lý, các d liu ban đầu, đó là các s được làm tròn vi sai s nào đó, tc
là các s gn đúng. Vic ước lượng sai s hp lý cho phép ta đánh giá được cht
lượng ca quá trình tính toán, quyết định s ch s gi li trong các phép tính
trung gian và trong k
ết qu cui cùng.
1.1 Sai s tuyt đối và sai s tương đối.
1.1.1 Sai s tuyt đối.
Nếu s gn đúng a có giá tr đúng là a
0
thì ta nói a xp x a
0
hay a là s gn đúng
ca a
0
. Khi đó sai s ca a là
E
a
= a-a
0
(1.1)
Nhưng giá tr này nói chung ta không biết được mà ch ước lượng được cn trên
ca giá tr tuyết đối ca nó.
Định nghĩa. Giá tr ước lượng Δa sao cho:
|a-a
0
| Δa (1.2)
được gi là sai s tuyt đối ca s gn đúng a.
Sai s tuyt đối nh nht có th biết được gi là sai s tuyt đối gii hn ca a.
Thông thường ước lượng sai s tuyt đối gii hn là rt khó và nhiu khi không
cn thiết nên người ta ch cn ước lượng sai s tuyt đối đủ nh và dùng t
1 đến 3
ch s có nghĩa (là s ch s bt đầu t ch s khác không đầu tiên t trái sang
phi) để biu din sai s tuyt đối ca s gn đúng.
Thay cho biu thc (1.2) người ta còn dùng biu din sau để ch sai s tuyt đối:
a = a
0
± Δa (1.3)
Ví d: Mt mnh đất hình ch nht có chiu dài d=15,45m và chiu rng r=3,94m
vi sai s 1cm. Khi đó ta hiu là:
Δd = 0,01m hay d = 15,45m ± 0,01m
Δr = 0,01m hay r = 3,94m ± 0,01m
Khi đó din tích ca mnh đất đưc tính là:
S=d.r = 15,45 . 3,94 m = 60,873 m
2
TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ - Người đăng: Minh Chí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÍNH GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ 9 10 32