Ktl-icon-tai-lieu

Tính móng băng

Được đăng lên bởi Vũ Thanh Đỉnh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 4 lần
RDsuite - PhÇn mÒm ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

B¶n tÝnh kÕt cÊu

B¶ng chØ tiªu c¬ lý
* §¬n vÞ sö dông:
Tªn
MK

Tªn L§

MK-1 C¸t võa
MK-1
MK-1 C¸t bôi
MK-1 C¸t bôi
MK-1

ChiÒu
dµy

1.80
3.50
6.00
4.50
10.00

Tr¹ng
th¸i

Rêi
Rêi
Rêi

§é sÖt
B

ChiÒu dµi: MÐt

Lùc: TÊn.

Dung Gãc
Lùc M« ®un
träng M.s¸t dÝnh C B.D E

1.75
1.96
1.87
1.83
1.93

27.3
16.2
26.9
26.3
27.6

0.0
1.20
0.19
0.40
2.96

168.0
168.0
480.0
463.0
481.4

B¶ng c¸c mòi khoan c¬ lý ®Êt nÒn

Gãc: §é
N30

3.5
3.5
10.0
6.5
18.0

qc

0
0
0
0
0

Xmk Ymk

0

C.§
N.ngÇm

0

Trang CL- 1

RDsuite - PhÇn mÒm ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

B¶ng c¸c mòi khoan c¬ lý ®Êt nÒn

B¶n tÝnh kÕt cÊu

Trang CL- 2

RDsuite-PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc

B¶ng tÝnh kÕt cÊu

Trang -1

RDsuite-PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc

B¶ng tÝnh kÕt cÊu

Trang -2

RDsuite-PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc

B¶ng tÝnh kÕt cÊu

Trang -3

RDsuite-PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

TÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc

B¶ng tÝnh kÕt cÊu

Trang -4

RDsuie - PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

ThiÕt kÕ ®µi cäc

B¶n tÝnh kÕt cÊu

Trang DC-1

RDsuie - PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

ThiÕt kÕ ®µi cäc

B¶n tÝnh kÕt cÊu

Trang DC-2

RDsuie - PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

ThiÕt kÕ ®µi cäc

B¶n tÝnh kÕt cÊu

Trang DC-3

RDsuie - PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN
VÞ
trÝ
(m)
BASE B10
0.00
1.95
3.89
Tªn

B¶n tÝnh kÕt cÊu

ThÐp
ThÐp
K.C Đ.K
H.L
H.L
MM+ Q
T.DiÖn
Bª
C.T C.T
F2F2+
đai
đai
(%)
(%)
(T.M) (T.M) (T)
(mm)
T«ng däc
đai
(cm2)
(cm2)
(mm) (mm)
8.86 0.31% 9.81 0.65% 160
8 11.2 -11.5 4.0 T,300,500,1200,150
B20 AII
AI
3.91 0.14% 5.81 0.39% 160
8
5.0
-7.1 4.0 T,300,500,1200,150
B20 AII
AI
3.79 0.13% 3.54 0.24% 160
8
4.8
-4.4 4.0 T,300,500,1200,150
B20 AII
AI

KÕt qu¶ thiÕt kÕ dÇm mãng

Trang-D4

B¶n tÝnh kÕt cÊu

RDsuie - PhÇn mÒm ph©n tÝch thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN
1.95 3.91 0.14%

5.81 0.39%

160

8

5.0

-7.1

KÕt qu¶ thiÕt kÕ dÇm mãng

4.0 T,300,500,1200,150
B20 AII

AI

Trang-D5

Rdsuite - PhÇn mÒm ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN

1) ThiÕt kÕ kiÓm tra mãng b¨ng MB-3 thuéc nhãm M-3
a) Th«ng sè thiÕt kÕ
Tªn
Ch.s©u
C¬ lý
Líp ®Êt ®¸y Ph­¬ng
MB-3
1.50
MK-1
C¸t võa (1)
B20

B¶n tÝnh kÕt cÊu

BT-CT
AII

Sè cét
1

Ph. ph¸p
PTHH

Tªn nót
4

TiÕt diÖn
Ch÷ nhËt

Bx
0.10

Hy
0.10

Ex
0.00

Ey
0.00

X
0.00

Y
3.89

Th...
RDsuite - PhÇn mÒm ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu theo TCVN
B¶n tÝnh kÕt cÊu
B¶ng c¸c mòi khoan c¬ lý ®Êt nÒn
Trang CL- 1
B¶ng chØ tiªu c¬ lý

Tªn L§ N30 qc Xmk Ymk
 !" #$% "&' () "*+ ,*- '' ".&' -+ ' ' '
 !" -+' "/. "., ",' ".&' -+ '
 !" #0 .'' () "&* ,./ '"/ 1&'' "'' '
 !" #0 1+' () "&- ,.- '1' 1.-' .+ '
 !" "''' "/- ,*. ,/. 1&"1 "&' '
Tªn
MK
ChiÒu
dµy
Tr¹ng
th¸i
§é sÖt
B
Dung
träng
Gãc
M.s¸t
Lùc
dÝnh C
M« ®un
B.D E
C.§
N.ngÇm
Tính móng băng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính móng băng - Người đăng: Vũ Thanh Đỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tính móng băng 9 10 803