Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Được đăng lên bởi truong-xuan-tung
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 18084 lần   |   Lượt tải: 15 lần
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
1.Tính trạng là những đặc điểm
A. về hình thái, cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật.
B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật.
C. và đặc tính của sinh vật.
D về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật.
2.Tính trạng trội là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen
A. đồng hợp trội.
B. dị hợp.
C. đồng hợp và dị hợp.
D. đồng hợp.
3.Tính trạng lặn là những tính trạng không biểu hiện ở
A. cơ thể lai.
B. F1.
C. thể dị hợp.
D. thể đồng hợp.
4.Tính trạng tương phản là cách biểu hiện
A. khác nhau của một tính trạng.
B. khác nhau của nhiều tính trạng.
C. giống nhau của một tính trạng.
D.giống nhau của nhiều tính trạng.
5.Điều không đúng về tính trạng chất lượng là
A. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục
B. hoặc ở trạng thái này hoặc ở trạng thái khác
C. bị chi phối bởi ít gen
D. biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối.
6.Tính trạng số lượng
A. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, bị chi phối bởi ít gen
B. biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối.
C. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, do nhiều gen chi phối
D. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục và ít chịu ảnh hưởng của
môi trường.
7.Tính trạng trung gian là tính trạng biểu hiện ở cơ thể lai có kiểu gen dị hợp do
A. gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn.
B. gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp.
C. gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp
D. ảnh hưởng của môi trường.
8.Kiểu gen là
A. tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể sinh vật.
B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng.
C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng.
D. trên nhiễm sắc thể giới tính của tế bào sinh dưỡng.
9.Kiểu hình là
A. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể.
B. do kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác.
C. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường.
D. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen.
10.Thể đồng hợp là cơ thể mang
A. 2 alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
11.Thể dị hợp là cơ thể mang


A. 2 alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
12.Alen là
A. biểu hiện của gen.
B. một trong các trạng thái khác nhau của cùng một gen.
...
http://thuviensinhhoc.com
CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
1.Tính trạng là những đặc điểm
A. về hình thái, cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật.
B. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật.
C. và đặc tính của sinh vật.
D về sinh lý, sinh hoá, di truyền của sinh vật.
2.Tính trạng trội là những tính trạng biểu hiện ở cơ thể mang kiểu gen
A. đồng hợp trội. B. dị hợp.
C. đồng hợp và dị hợp. D. đồng hợp.
3.Tính trạng lặn là những tính trạng không biểu hiện ở
A. cơ thể lai. B. F
1
.
C. thể dị hợp. D. thể đồng hợp.
4.Tính trạng tương phản là cách biểu hiện
A. khác nhau của một tính trạng. B. khác nhau của nhiều tính trạng.
C. giống nhau của một tính trạng. D.giống nhau của nhiều tính trạng.
5.Điều không đúng về tính trạng chất lượng là
A. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục
B. hoặc ở trạng thái này hoặc ở trạng thái khác
C. bị chi phối bởi ít gen
D. biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối.
6.Tính trạng số lượng
A. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, bị chi phối bởi ít gen
B. biểu hiện liên tục, do nhiều gen chi phối.
C. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục, do nhiều gen chi phối
D. tính trạng di truyền biểu hiện không liên tục ít chịu ảnh hưởng của
môi trường.
7.Tính trạng trung gian là tính trạng biểu hiện ở cơ thể lai có kiểu gen dị hợp do
A. gen trội trong cặp gen tương ứng lấn át không hoàn toàn gen lặn.
B. gen trội gây chết ở trạng thái dị hợp.
C. gen lặn gây chết ở trạng thái đồng hợp
D. ảnh hưởng của môi trường.
8.Kiểu gen là
A. tổ hợp các gen trong tế bào của cơ thể sinh vật.
B. trên nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng.
C. trên nhiễm sắc thể thường của tế bào sinh dưỡng.
D. trên nhiễm sắc thể giới tính của tế bào sinh dưỡng.
9.Kiểu hình là
A. tổ hợp toàn bộ các tính trạng và đặc tính của cơ thể.
B. do kiểu gen qui định, không chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác.
C. kết quả của sự tác động qua lại giữa kiểu gen và môi trường.
D. sự biểu hiện ra bên ngoài của kiểu gen.
10.Thể đồng hợp là cơ thể mang
A. 2 alen giống nhau của cùng một gen.
B. 2 hoặc nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
C. nhiều alen giống nhau của cùng một gen.
D. 2 hoặc nhiều alen khác nhau của cùng một gen.
11.Thể dị hợp là cơ thể mang
TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN - Người đăng: truong-xuan-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN 9 10 210