Ktl-icon-tai-lieu

Tinh thể khoáng vật ĐHBK TPHCM

Được đăng lên bởi pigmissyou141
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TINH THEÅ – KHOAÙNG VAÄT

Crystallography – Mineralogyy –
Lyù thuyeát: 30 tieát (2 t/c)

Môn học trước: Địa chất cơ sở

Taøi lieäu tham khaûo
+ La Thò Chích – Hoaøng Troïng Mai – “Khoaùng vaät
hoïc” – Nhaø xuaát baûn ÑHQG TP. HCM – 2001.
+ Trònh Haân – Quan Haùn Khang vaø nnk – “Tinh
theå hoïc ñaïi cöông” – Nhaø xuaát baûn ÑH vaø
THCN – 1979.
+ Hoaøng Troïng Mai – “Khoaùng vaät hoïc” – Nhaø
xuaát baûn ÑH vaø THCN – 1970.
+ Quan Haùn Khang – “Quang hoïc tinh theå vaø kính
hieån vi phaân cöïc” – Nhaø xuaát baûn ÑH vaø THCN
– 1972.

TINH THEÅ – KHOAÙNG VAÄT
Taøi lieäu tham khaûo
+ Mineralogy
+ Crystallography
+ Petrography.

Chöông 1: MÔÛ ÑAÀU

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
1.1.Tinh theå – khoaùng vaät?
1.1.1. Tinh theå?
1.1.2. Khoaùng vaät?
1.2. Caùc traïng thaùi cô baûn cuûa vaät chaát
1.2.1. Traïng thaùi toàn taïi
1.2.2. Traïng thaùi keát tinh (Chaát keát tinh? Chaát voâ
ñònh hình? Phaân bieät?).
1.2.3. Maïng khoâng gian
1.2.4. Hình daïng tinh theå

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
1.3. Caùc tính chaát cô baûn cuûa tinh theå
1.3.1. Tính phoå bieán.
1.3.2. Caáu truùc tinh theå
1.3.3. Tính dò höôùng (khoâng ñoàng nhaát).
1.3.4. Tính ñaúng höôùng (ñoàng nhaát).
1.3.5.Tính töï taïo maët.
1.3.6. Noäi naêng cöïc tieåu.

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
1.1. Tinh theå – Khoaùng vaät
1.1.1.Tinh theå?
+ raén,
+ caùc haït nhoû beù (ion,…),
+ beân trong (caùc nuùt maïng): saép xeáp coù quy luaät
(traät töï vaø tuaàn hoaøn),
+ beân ngoaøi ñöôïc giôùi haïn bôûi nhöõng maët, ñænh vaø
caïnh.
* Hình daïng beân ngoaøi: caáu truùc beân trong quyeát
ñònh (diamond, graphite).

Tinh heä cuûa graphite (treân) vaø kim cöông (döôùi)

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
* Noäi dung nghieân cöùu
- Caáu truùc maïng,
- Tính ñoái xöùng.
- Traïng thaùi keát tinh,

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
1.1.2. Khoaùng vaät?
+ Theå raén
+ Noäi dung nghieân cöùu:
- Nguoàn goác,
- Ñieàu kieän sinh thaønh,
- Thaønh phaàn hoùa hoïc,
-Tính chaát vaät lyù.

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
@ Đá quý (precious stones): các khoáng vật, đá và
một số vật liệu hữu cơ có màu sắc đẹp, bền và
hiếm  đồ trang sức.
@ kim cương, ruby (ngọc corundum đỏ), sapphire
(ngọc corundum xanh), emerald (ngọc beryl lục).
@ Đá bán quý (semiprecious stones).
@ garnet, amethyst,…
@ Đá ngọc (gemstone) thay cho “ đá qúy” và “đá
màu”.
- Ñieàu kieän sinh thaønh,
- Thaønh phaàn hoùa hoïc,

Ch1. MÔÛ ÑAÀU
@ Đá màu (coloured stones): các loại đá quý trừ kim
cương
@ Đá ngọc (gemstone): hiện nay, thay cho “ đá qúy”
và “đá màu”.
@ Gems: đá ngọc thô, chưa gia công.
@ Geomology (ngọc học): khoa học nghiên cứu đá
ngọc.
@ Ba tiêu chuẩn của ...
TINH THEÅ KHOAÙNG VAÄT
Crystallography Mineralogyy
Lyù thuyeát: 30 tieát (2 t/c)
Tinh thể khoáng vật ĐHBK TPHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tinh thể khoáng vật ĐHBK TPHCM - Người đăng: pigmissyou141
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Tinh thể khoáng vật ĐHBK TPHCM 9 10 869