Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán bể lọc

Được đăng lên bởi ks-tranngochuy-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tr¹m b¬m
§êng kÝnh èng
(mm)

VËn tèc níc ch¶y trong èng trong tr¹m b¬m (m/s)
èng hót

èng ®Èy

Díi 250

0,6 -1

0,8 - 2

Tõ 300-800

0,8 - 1,5

1-.3

Lín h¬n 800

1,2 - 2

1,5 - 4

BÓ läc
VËn tèc (m/s)
èng dÉn níc vµo bÓ läc

0,8-1,2

èng dÉn níc läc

1-1,5

èng dÉn vµ tho¸t níc röa

1,5-2,0

èng dÉn níc röa bÓ läc

1,5 - 2,0

ë ®Çu èng ph©n phèi chÝnh

1,0 - 2,0

ë ®Çu èng ph©n phèi nh¸nh

1,6 - 2,0

0.262

TÝnh to¸n cöa thu níc
(c«ng tr×nh thu níc mÆt gÇn bê)
VËn tèc vµo häng thu níc ë bê kh«ng ngËp V=0,6-0,2m/s
VËn tèc vµo häng thu níc ngËp V=0,3-0,1m/s
C«ng suÊt tr¹m b¬m Q (m3/ng®)

0.6
0.3
800

§¬n vÞ
m/s
m/s
m3/ng®

DiÖn tÝch cöa thu Ω=1, 25 Q K

0.05

m2

0.24

m

v

√

Đường kÝnh cửa thuD= Ω x 4

3 .14

V: Tèc ®é níc ch¶y vµo cöa thu (m/s), tÝnh diÖn tÝch th«ng
thuû cña cöa
Q: Lu lîng níc tÝnh to¸n cña mét ng¨n thu (m3/s)

0.3
0.0093

m/s
m3/s

K: HÖ sè kÓ ®Õn sù thu hÑp diÖn tÝch do c¸c thanh song
ch¾n hoÆc líi
§èi víi song ch¾n r¸c K= a+c

c

1.2

2

§èi víi líi ch¾n r¸c K= (a+ c )

c

c: ChiÒu réng khe hë cña song ch¾n hoÆc líi ( cm)
a: ChiÒu dµy (®êng kÝnh) thanh song ch¾n hoÆc líi (cm)
1,25: HÖ sè tÝnh ®Õn diÖn tÝch lç thu hÑp do r¸c

5
1
1.25

cm
cm

Lu lîng níc th«

1050
0.0122
NhiÖt ®é trung b×nh
20
Cêng ®é khuÊy trén
250
Thêi gian khuÊy trén
1
60
ThÓ tÝch cÇn thiÕt cña bÓ trén V
0.73
Tæng tæn thÊt cÇn thiÕt cña bÓ trén H=(G^2*v*V)/(g*Q)
0.390
v ë nhiÖt ®é
0.00000101
g
9.81
Tæn thÊt qua 1 v¸ch ng¨n
0.13
Chän sè v¸ch ng¨n
3
ChiÒu s©u líp ë ng¨n cuèi cïng H
0.3
VËn tèc qua v¸ch ng¨n
1.0
ChiÒu cao líp níc trong ng¨n thø 2
0.43
0.56
ChiÒu cao líp níc trong ng¨n thø 1
Chän chiÒu réng bÓ
0.55
DiÖn tÝch bÓ
1.3
ChiÒu dµi
2.4

m3/ng®
m3/s
®é
S-1
phót
S
m3
m
m/s2
m
m
m/s
m
m
m
m2
1.7472

C«ng suÊt tr¹m xö lý
Dung tÝch bÓ chøa =20% c«ng suÊt ngµy
ChiÒu cao bÓ
ChiÒu réng bÓ
ChiÒu cao bÓ

1050
210
3
8.16
8.16

m3/ng®
m3/ng®
m
m
m

200 lµm trßn

Lu lîng tr¹m
b: hÖ sè kÓ ®Õn lîng níc dïng cho nhu cÇu
cha tÝnh hÕt vµ lîng níc dù phßng rß rØ, thÊt tho¸t trªn m¹ng líi
(b=1.15-1.3)
C: HÖ sè kÓ ®Õn lîng níc dïng cho b¶n th©n tr¹m xö lý (C:1.05-1.06)
Lu lîng níc tiªu dïng trong ngµy dïng níc lín nhÊt
T: thêi gian lµm viÖc trong mét ngµy cña tr¹m b¬m

45.9375

1
1.05
1050 m3
24 h

0.01823

0.15239

1
2
3

1
2

Lo¹i vËt liÖu läc:
Lo¹i 1: d =0,5-1.25mm; dt¬ng ®¬ng = 0,7-0,8mm;hvl =700-800mm
Lo¹i 2: d = 0,7-1,6mm, dt¬ng ®¬ng = 0,8-1,0mm;hvl = 1200 -1300mm

1

1

1

1

Lo¹i 3: 0,8-2,0mm;dt¬ng ®¬ng=1,0-1,2mm; hvl=1800-2000mm

1)

C¸ch röa läc
C¸ch 1: N¬c + níc...
Tr¹m b¬m
èng hót èng ®Èy
0,6 -1 0,8 - 2
Tõ 300-800 0,8 - 1,5 1-.3
Lín h¬n 800 1,2 - 2 1,5 - 4
BÓ läc
VËn tèc (m/s)
0,8-1,2
1-1,5
1,5-2,0
1,5 - 2,0
ë ®Çu èng ph©n phèi chÝnh 1,0 - 2,0
ë ®Çu èng ph©n phèi nh¸nh 1,6 - 2,0
0.262
§ êng kÝnh èng
(mm)
VËn tèc n íc ch¶y trong èng trong tr¹m b¬m (m/s)
D íi 250
èng dÉn n íc vµo bÓ läc
èng dÉn n íc läc
èng dÉn vµ tho¸t n íc röa
èng dÉn n íc röa bÓ läc
Tính toán bể lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán bể lọc - Người đăng: ks-tranngochuy-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tính toán bể lọc 9 10 958