Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán cầu thang

Được đăng lên bởi Mẫn Trương
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KCBT COÁT THEÙP 3

BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH
SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG

BI 1:CẦU THANG DẠNG BẢN NHƯ HÌNH
DAÀM KIEÀNG

DCN

a1

CÑ 1

VEÁ 1

d

CÑ 2

a1

VEÁ 3

COÄT

VEÁ 2

CÑ 3

a2

l

A)Sơ đồ tính VẾ 1:
A/a2
q'1
DCN

q2

L

DK

VEÁ 1

l

a2

Tính L: L = (l 2 + ( N × hbaäc ) 2
I)Tính q2: q2=p2+g2
1)tính p2:
p1hoạt tải tc dụng ln phần bản nghin
l
l
p2 = n × p c × a1 × (vôùi = cos α )
L
L
2)tính g2:
g2:tỉnh tải tc dụng ln phần bản nghin
g2=gbản+gvữa trt+gbậc
a) gbản=n.bản.bản.a1
b) gvữa trt=n. vữa trt.vữa trt.a1
G
c) gbaäc = N
L
G: trọng lượng bản thn 1 bậc
G= n.(bbậc.hbậc).0,5. TB.a1
=> g2=gbản+gvữa trt+gbậc

1

KCBT COÁT THEÙP 3

BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH

Vậy q2 = p2 + g2
II)TÍNH q’1: q’1=p’1+g’1
1)tính p’1:
p’1=n.pc.a1
2)tính g’1:
g’1=a1(n.bản.bản+ n.vữa(lĩt+trt).vữa(lĩt+trt)+ n.đ mi.đ mi)
vậy q’1=p’1+g’1
B) Sơ đồ tính bản phần A:(phần chiếu nghỉ)
I) TÍNH qa:
qa=q'1*(a2/a1)

phaàn A
A

a1/2

a1/2

d

Ta cĩ: qa = q'1 ×

A

a2
a1

Tính phản lực tại A: Ĩđứng =0 : 2A=qaxd => A =

qa × d
2

C)Sơ đồ tính tốn vế 1 do phần A truyền vo:
Vậy sơ đồ tính tốn bản cho vế 1 l:
q1=q'1+(A/a2)
q2
1

DCN

1

L

DK
l

C
VEÁ 1

a2

B

ĨM/C =0 .Ta cĩ:

l
a
B( L + a2 ) = q2 × L × ( + a2 ) + q1 × a2 × 2
2
2
l
a
q2 × L × ( + a2 ) + q1 × a2 × 2
2
2 (daN )
⇒B=
( L + a2 )
Suy ra C=…..(daN)
2

KCBT COÁT THEÙP 3

BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH

Dng mặt cắt 1-1 t cĩ:

q2
Mx
DK

X

Qx

x
B

x
x
+ M x ⇒ M x = B × x - q2 × X ×
(1)
2
2
x
l
x×L
Lập tỉ lệ: = ⇒ X =
X L
l
x2
Thay vo (1) ta cĩ: M x = B × x - q 2 × L ×
(3)
2l
Dng phương php đạo hm ta cĩ:
d (M x )
x
B×l
= 0 : (3 ) => B - q 2 × L × = 0 => x =
d(x)
l
q2 × L
ĨM/O = 0: B × x = q 2 × X ×

Thay gi trị x vừa tìm được vo (3) ta suy ra : M max =

B2 × l
2 × q2 × L

Biểu đồ moment được vẽ như sau:
DCN

m
M
ax

Suy ra: Tính v bố trí thp cho bản:
VD tính ra As = ….(cm2)
Nếu ký hiệu thp dạng …a… thì ta phải đổi ra:

Suy ra A* => chọn thp sn với

u=

As* =

As
a1

as × b
(b = 100 )
As *

as:diện tích 1 thanh thp sn
C)TÍNH DẦM CHIẾU NGHỈ:

3

KCBT COÁT THEÙP 3

BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH

C/a1
go+gt(neáu coù)

Coät 1

Coät 2
d

a1

a1

BI 2:CẦU THANG DẠNG BẢN NHƯ HÌNH
DAÀM KIEÀNG

DCN

a1

CÑ 1

VEÁ 1

CÑ 2

d

VEÁ 3

VEÁ 2

a1

CÑ 4

COÄT

CÑ 3

a2

l

XEM VẾ 3 TỰA VO VẾ 1 V VẾ 2
A)Sơ đồ tính VẾ 1:
A/a2
q'1
DCN

q2

L

CÑ 1

C
VEÁ 1

DK
l

a2

B

I)Tính q2:tính tốn q2 tương tự như trn
II)Tính q’1 tương tự như trn
B)Sơ đồ tính bản phần A:(phần chiếu nghỉ)

4

CÑ 2

KCBT COÁT THEÙP 3

BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XU...
KCBT COÁT THEÙP 3 BIEÂN SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH
SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG
BI 1:CẦU THANG DẠNG BẢN NHƯ HÌNH
CÑ 2
CÑ 3
CÑ 1
COÄT
VEÁ 3
VEÁ 2
VEÁ 1
a2
l
a1 d a1
DCNDAÀM KIEÀNG
A)Sơ đồ tính VẾ 1:
a2
l
L
VEÁ 1
q2
DK
DCN
A/a2
q'1
Tính L:
2
baäc
2
)hN(l(L ×+=
I)Tính q
2
: q
2
=p
2
+g
2
1)tính p
2
:
p
1
hoạt tải tc dụng ln phần bản nghin
)cos
L
l
vôùi(
L
l
apnp
1
c
2
α=×××=
2)tính g
2
:
g
2
:tỉnh tải tc dụng ln phần bản nghin
g
2
=g
bản
+g
vữa
trt
+g
bậc
a) g
bản
=n.
bản
.
bản
.a
1
b) g
vữa trt
=n.
vữa trt
.
vữa trt
.a
1
c)
L
G
Ng
baäc
=
G: trọng lượng bản thn 1 bậc
G= n.(b
bậc
.h
bậc
).0,5.
TB
.a
1
=> g
2
=g
bản
+g
vữa
trt
+g
bậc
1
Tính toán cầu thang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán cầu thang - Người đăng: Mẫn Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tính toán cầu thang 9 10 854