Ktl-icon-tai-lieu

tính toán hệ số nền

Được đăng lên bởi Nguyễn Vũ Bảo
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 4042 lần   |   Lượt tải: 32 lần
Phần 6 : LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TÍNH TOÁN MÓNG TRÊN NỀN ĐÀN HỒI
1. Móng bè trên nền thiên nhiên
2. Móng băng trên nền thiên nhiên
3. Móng bè trên nền cọc (cọc ép hay cọc khoan nhồi)
4. Móng băng trên nền cọc (cọc ép hay cọc khoan nhồi)
5. Móng băng và bè trên nền gia cố ( cọc cát, cừ tràm hay Ximăng đất….)
Vấn đề đặt ra là tính toán như thế nào cho phù hợp mô hình thực tế?

- Để tính toán trên nền thiên thiên hay nền cọc, người ta thường xem công
trình được đặt trên một nền đàn hồi, có thể coi đất như các lo xo (Springs) đàn
hồi.
- Các lò xo này có độ cứng k (tùy thuộc vào các chỉ tiêu cơ lý của đất nền và tải
trọng tác dụng lên móng).
- Độ cứng k được tính như thế nào?????????????????

GV. Phạm Văn Mạnh – ĐH Kiến trúc TP.HCM

1. MÓNG BÈ TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN
Hệ số nền :

C Z = 40.( SF ).qa

(T/m )
3

Trong đó:
SF _ hệ số an toàn, SF = 2÷ 3
qa _ cường độ cho phép của đất nền = Rđc
mm
Rđc = 1 2 ( Abγ + Bhγ '+ Dc ) (T/m 3 )
k tc

+ Độ cứng lo xo phương đứng z

k z = CZ

(T / m )
3

+ Độ cứng lo xo phương ngang x-dọc y

k x = k y = 0.5C Z

(T / m )
3

GV. Phạm Văn Mạnh – ĐH Kiến trúc TP.HCM

Bài toán móng bè trên nền thiên nhiên có 2 cách nhập.
Cách 1 : Theo cách truyền thống, chia nhỏ bản móng để tạo nhiều phần tử Shell và
nhiều nút. Tính toán và nhập lò xo dưới nút dưới dạng Joint Spring
Cách 2 : Nhập duy nhất độ cứng lò xo lên mặt phần tử Shell dưới bản móng bằng

dạng Area Spring

+ Cách 1 :
B1. Vẽ phần tử Shell

B2. Chia nhỏ PT shell
Chia nhỏ phần tử (chia thật)
Edit>Edit Lines>Divide Areas

B3. Gán các liên kết lò xo tại các nút
(Joint Spring)

Giá trị độ cứng Joint Spring
+ Nút giữa k lò xo = C Z × a × b

b
+ Nút biên k
=
C
×
a
×
lò xo
Z

2

+ Nút góc
GV. Phạm Văn Mạnh – ĐH Kiến trúc TP.HCM

a b
klò xo = C Z × ×
2 2

(T/m )

(T/m )
(T/m )

+ Cách 2 :
B2. Chia ảo phần tử Shell

B1. Vẽ phần tử Shell

Chia nhỏ phần tử (chia ảo)

Mesh (max =1m)

Assign >Ara >Automatic Area Mesh Mesh (a x b)

B3. Gán lò xo trên mặt phần
tử Shell (Area Spring) bằng
Cz (T/m3 )

Gán vào mặt Bottom
Cz (T/m3)

Chú ý: Nếu chạy ra -> máy sẽ tự động chia ảo thành các nút ảo -> máy sẽ tự
động tính toán các giá trị độ cứng -> gán độ cứng lò xo tại các nút ảo này, dựa
vào khoảng chia ảo định ở bước 2 và giá trị Cz nhập vào

GV. Phạm Văn Mạnh – ĐH Kiến trúc TP.HCM

MÓNG BÈ CÓ SƯỜN ĐẶT TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN

1.1 Sơ bộ chọn kích thước tiết diện
+ Bản móng không sườn:

1 1
hb =  ÷  L
 10 15 
1 1
hd =  ÷  L
4 7

+ Bản móng có sườn:
+ Dầm móng:
1.2 Tính cường độ đất nền

 1 1
hb...
Phn 6 : LÝ THUYT CHUNG V TÍNH TOÁN MÓNG TRÊN NN ĐÀN HI
1. Móng bè trên nn thiên nhiên
2. Móng băng trên nn thiên nhiên
3. Móng bè trên nn cc (cc ép hay cc khoan nhi)
4. Móng băng trên nn cc (cc ép hay cc khoan nhi)
5. Móng băng bè trên nn gia c ( cc t, c tràm hay Ximăng đất….)
Vn đề đặt ra là tính toán như thế nào cho phù hp mô hình thc tế?
- Để tính toán trên nn thiên thiên hay nn cc, người ta thường xem công
trình được đặt trên mt nn đàn hi, có th coi đất như các lo xo (Springs) đàn
hi.
-c lò xo này có độ cng k (tùy thuc vào các ch tiêu cơ ca đất nn và ti
trng tác dng lên móng).
- Độ cng k được tính như thế nào?????????????????
GV. Phm Văn Mnh – ĐH Kiến trúc TP.HCM
tính toán hệ số nền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán hệ số nền - Người đăng: Nguyễn Vũ Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
tính toán hệ số nền 9 10 170