Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán ổ trục

Được đăng lên bởi Đoàn Phi Long
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập ổ trục:
Phần 1: ổ lăn
Bài 1:
Hai ổ trục A và B ñỡ trục chứa bánh răng nón ñược lắp theo kiểu chữ “O” , tải trọng
hướng tậm tác dụng lên hai ổ như sau:
+ ổ 1: RAX = 5168 N; RBX = 3292 N
+ ổ 2: RAY = 988 N; RBY = 2610 N
- lực dọc trục tác dụng lên bánh răng nón có giá trị: Fa = 2559 N, hướng về ổ B.
- tuổi thọ ổ: Lh = 6000 h.
Yêu cầu chọn ổ.

Phần 2: ổ trượt
Bài 1:
ðiều kiện làm việc của ổ:
- t = 600C
- tải trọng hướng tâm: FR = 10.000 N
- ñường kính ngõng trục: d = 60 mm
- cho trước tỉ số ξ = (l/d) = 1
- ñộ hở tương ñối: ψ = 0,001
- ñộ nhớt của dầu bôi trơn: µ0 = 0,024 Pa.s (ở nhiệt ñộ t = 600C)
- ñộ nhám bề mặt của ngõng trục và lỗ, là: RZ1 = RZ2 = 3,2 µm
Yêu cầu xác ñịnh số vòng quay tối thiểu ñể thực hiện chế ñộ bôi trơn ma sát ướt?
Bài 2:
ðiều kiện làm việc của ổ:
- t = 600C
- tải trọng hướng tâm: FR = 54.000 N
- ñường kính ngõng trục: d = 100 mm
- cho trước tỉ số ξ = (l/d) = 1,35
- số vòng quay của trục: n=1000 v/p
Yêu cầu xác ñịnh ñộ nhớt cần thiết của dầu bôi trơn ñể thực hiện chế ñộ bôi trơn
ma sát ướt trong hai trường hợp:
a/ ñộ nhám bề mặt của ngõng trục và lỗ, lần lượt là: RZ1 = 3,2 µm; = RZ2 = 6,4 µm
b/ chế ñộ lắp của ổ trượt là H7/e8.

...
Bài tập ổ trục:
Phần 1: ổ lăn
Bài 1:
Hai ổ trục A và B ñỡ trục chứa bánh răng nón ñược lắp theo kiểu chữ “O” , tải trọng
hướng tậm tác dụng lên hai ổ như sau:
+ ổ 1: R
AX
= 5168 N; R
BX
= 3292 N
+ ổ 2: R
AY
= 988 N; R
BY
= 2610 N
- lực dọc trục tác dụng lên bánh răng nón có giá trị: F
a
= 2559 N, hướng về ổ B.
- tuổi thọ ổ: L
h
= 6000 h.
Yêu cầu chọn ổ.
Phần 2: ổ trượt
Bài 1:
ðiều kiện làm việc của ổ:
- t = 60
0
C
- tải trọng hướng tâm: F
R
= 10.000 N
- ñường kính ngõng trục: d = 60 mm
- cho trước tỉ số ξ = (l/d) = 1
- ñộ hở tương ñối: ψ = 0,001
- ñộ nhớt của dầu bôi trơn: µ
0
= 0,024 Pa.s (ở nhiệt ñộ t = 60
0
C)
- ñộ nhám bề mặt của ngõng trục và lỗ, là: R
Z1
= R
Z2
= 3,2 µm
Yêu cầu xác ñịnh số vòng quay tối thiểu ñể thực hiện chế ñộ bôi trơn ma sát ướt?
Bài 2:
ðiều kiện làm việc của ổ:
- t = 60
0
C
- tải trọng hướng tâm: F
R
= 54.000 N
- ñường kính ngõng trục: d = 100 mm
- cho trước tỉ số ξ = (l/d) = 1,35
- số vòng quay của trục: n=1000 v/p
Yêu cầu xác ñịnh ñộ nhớt cần thiết của dầu bôi trơn ñể thực hiện chế ñộ bôi trơn
ma sát ướt trong hai trường hợp:
a/ ñộ nhám bề mặt của ngõng trục và lỗ, lần lượt là: R
Z1
= 3,2 µm; = R
Z2
= 6,4 µm
b/ chế ñộ lắp của ổ trượt là H7/e8.
Tính toán ổ trục - Người đăng: Đoàn Phi Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tính toán ổ trục 9 10 684