Ktl-icon-tai-lieu

tính toán tải trọng gió tĩnh

Được đăng lên bởi tranhuynam18101991
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 816 lần   |   Lượt tải: 2 lần
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TĨNH TIÊU CHUẨN CỦA TẢ
Theo TCVN 2737-95

B: bề rộng đón gió của một cột

KS.TRƯƠNG THÀNH NHƠN - TTQH VÀ KĐ BÌNH ĐỊNH
Số tầng của công trình:
Vùng áp lực:
Địa hình:

1 Tầng
II
B
STT

Tầng
1

Cao độ
z(m)

Hệ số k

B (m)

H (m)

W(daN/m2)
c= +0.8

T1

Ghi chú:
Giá trị B: Bề rộng vùng đón gió thực tế của cột (hay toàn bộ công trình) sau khi đã được chia 2.
-Để chế độ security Macro chế độ Low. Vào menu Tools --> Macro --> Security...Chọn Low --> OK.
-Kết quả Giá trị gió ở đây chưa nhân hệ số vượt tải.

CHUẨN CỦA TẢI TRỌNG GIÓ

W(daN/m2)
c= -0.6

đã được chia 2.
.Chọn Low --> OK.

q(daN/m)
Gió đẩy

Gió hút

Q(daN)
Gió đẩy

Gió hút

...
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN TĨNH TIÊU CHUẨN CỦA TẢI TRỌNG G
Theo TCVN 2737-95
B: bề rộng đón gió của một cột
KS.TRƯƠNG THÀNH NHƠN - TTQH VÀ KĐ BÌNH ĐỊNH
Số tầng của công trình: 1 Tầng
Vùng áp lực: II
Địa hình: B
STT Tầng Hệ số k B (m) H (m)
c= +0.8
1 T1
Giá trị B: Bề rộng vùng đón gió thực tế của cột (hay toàn bộ công trình) sau khi đã được chia 2.
-Để chế độ security Macro chế độ Low. Vào menu Tools --> Macro --> Security...Chọn Low --> OK.
-Kết quả Giá trị gió ở đây chưa nhân hệ số vượt tải.
Cao độ
z(m)
W(daN/m
2
)
Ghi chú:
tính toán tải trọng gió tĩnh - Trang 2
tính toán tải trọng gió tĩnh - Người đăng: tranhuynam18101991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tính toán tải trọng gió tĩnh 9 10 42