Ktl-icon-tai-lieu

Tính vận, tốc độ trung bình, quãng đường nhỏ nhất, lớn nhất .doc

Được đăng lên bởi phongphopho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4396 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

x2 − x1
.
∆t
s
+ Tốc độ trung bình khi vật đi được quãng đường s trong thời gian ∆t : v =
∆t
+ Vận tốc trung bình khi vật đi từ li độ x1 đến li độ x2 trong thời gian ∆t : v =

πt
T
πt 

= 2 A 1 − cos 
T 


Chú ý:+ Quãng đường dài nhất (lớn nhất) vật đi trong thời gian t (với t < 0,5T) là: smax = 2 A sin
+ Quãng đường ngắn nhất (nhỏ nhất) vật đi trong thời gian t (với t < 0,5T) là: smin

* Vật có vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng
đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.
Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.
Góc quét ∆ϕ = ω∆t.
Quãng đường lớn nhất khi vật đi từ M 1 đến M2
M2
M1
đối xứng qua trục sin (hình 1)
M2
P

S Max = 2A sin

∆ϕ
2

∆ϕ
2

Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi từ M 1 đến M2
đối xứng qua trục cos (hình 2)

S Min = 2 A(1 − cos

A

-A
P2

O

P
1

x

A

P

-A
O

∆ϕ
)
2

∆ϕ
2

x

M1

Lưu ý: + Trong trường hợp ∆t > T/2

T
T
+ ∆t ' trong đó n ∈ N * ;0 < ∆t ' <
2
2
T
Trong thời gian n quãng đường luôn là 2nA,Trong thời gian ∆t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.
2
S
S
+ Tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất của trong khoảng thời gian ∆t: vtbMax = Max và vtbMin = Min với SMax;
∆t
∆t
Tách ∆t = n

SMin tính như trên.



0. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 8 cos  10π t −



vật đi được trong thời gian

π 
÷( cm ) . Tìm quãng đường dài nhất và ngắn nhất
15 

17
s ? Từ đó tính tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong thời gian trên?
30

( )

Đs: Smax = 2,5.4.8 + 8 3 cm ; vmax =

Smax
S
165,63cm / s , Smin = 2,5.4.8 + 8 ( cm ) ; vmin = min = 155,29cm / s
∆t
∆t

1. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời
gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là : A. A
B. 2 A.
C. 3 A.
D. 1,5A.

2π T π
∆ϕ
π
=
⇒ Smax = 2Asin
= 2Asin = 2 A
2
4
T 4 2

Đs: Lập luận như trên ta có : Δφ = ωΔt =

Chọn : B

2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong
khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s) :
A. 4 3 cm.
B. 3 3 cm.
C. 3 cm.
D. 2 3 cm.
3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường bé nhất mà vật đi được trong
khoảng thời gian ∆t = 1/6 (s):
A. 4cm
B. 1 cm
C. 3 3 cm
D. 2 3 cm
4. Vật dao động điều hòa theo phương trình x = A cos
A. 0,5A

C. A 2

B. A

2π
1
t quãng đường ngắn...
VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
+ Vận tốc trung bình khi vật đi từ li độ x
1
đến li độ x
2
trong thời gian
t
:
2 1
x x
v
t
=
.
+ Tốc độ trung bình khi vật đi được quãng đường s trong thời gian
t
:
s
v
t
=
Chú ý:+ Quãng đường dài nhất (lớn nhất) vật đi trong thời gian t (với t < 0,5T) là:
ax
2 sin
m
t
s A
T
π
=
+ Quãng đường ngắn nhất (nhỏ nhất) vật đi trong thời gian t (với t < 0,5T) là:
min
2 1 os
t
s A c
T
π
=
* Vật vận tốc lớn nhất khi qua VTCB, nhỏ nhất khi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng
đường đi được càng lớn khi vật ở càng gần VTCB và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên.
Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hoà và chuyển đường tròn đều.
Góc quét ϕ = ω∆t.
Quãng đường lớn nhất khi vật đi tM
1
đến M
2
đối xứng qua trục sin (hình 1)
ax
2Asin
2
M
S
ϕ
=
Quãng đường nhỏ nhất khi vật đi tM
1
đến M
2
đối xứng qua trục cos (hình 2)
2 (1 os )
2
Min
S A c
ϕ
=
Lưu ý: + Trong trường hợp t > T/2
Tách
'
2
T
t n t = +
trong đó
*
;0 '
2
T
n N t < ∆ <
Trong thời gian
quãng đường luôn là 2nA,Trong thời gian t’ thì quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất tính như trên.
+ Tốc độ trung bình lớn nhất nhỏ nhất của trong khoảng thời gian t:
ax
ax
M
tbM
S
v
t
=
Min
tbMin
S
v
t
=
với S
Max
;
S
Min
tính như trên.
0. Một vật dao động điều hòa với phương trình
( )
8 cos 10
15
x t cm
π
π
=
÷
. Tìm quãng đường dài nhất và ngắn nhất
vật đi được trong thời gian
17
30
s
? Tđó tính tốc độ trung bình lớn nhấtnhnhất vật đi được trong thời gian tn?
Đs:
( )
ax
ax ax
2,5.4.8 8 3 ; 165,63 /
m
m m
S
S cm v cm s
t
= + =
,
( )
min
min min
2,5.4.8 8 ; 155,29 /
S
S cm v cm s
t
= + = =
1. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời
gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là : A. A B.
2
A. C.
3
A. D. 1,5A.
Đs: Lập luận như trên ta có : Δφ = ωΔt =
2
T
π
T
4
=
2
π
S
max
= 2Asin
2
∆ϕ
= 2Asin
4
π
=
2
A Chọn : B
2. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong
khoảng thời gian t = 1/6 (s) : A. 4
3
cm. B. 3
3
cm. C.
3
cm. D. 2
3
cm.
3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4πt + π/3). Tính quãng đường nhất mà vật đi được trong
khoảng thời gian t = 1/6 (s): A. 4cm B. 1 cm C. 3
3
cm D. 2
3
cm
4. Vật dao động điều hòa theo phương trình
2
cosx A t
T
π
=
quãng đường ngắn nhất vật đi trong
A. 0,5A B. A C.
2A
D.
3
2
A
5. Vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 0,25T là
A. A B. 0,5A C.
2A
D.
3
2
A
A
-A
M
M
1
2
O
P
x x
O
2
1
M
M
-A
A
P
2
1
P
P
2
ϕ
2
ϕ
Tính vận, tốc độ trung bình, quãng đường nhỏ nhất, lớn nhất .doc - Người đăng: phongphopho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tính vận, tốc độ trung bình, quãng đường nhỏ nhất, lớn nhất .doc 9 10 401