Ktl-icon-tai-lieu

TỔ HỢP

Được đăng lên bởi hoangadk98
Số trang: 118 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP GIẢI TÍCH TỔ HỢP
-------------------------

1

Bài 1:(ĐHQG TPHCM khối A đợt 1 1999)
Cho tập hợp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
1. Có bao nhiêu tập con X của tập A thoả điều kiện X chứa 1 và không chứ?
2. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập A và không
bắt đầu bởi 123.

2

1.

 XA

  X   1  Y
 1 X 
 2 X
 Y   3,4,5,6,7,8


Bài giải
.

Do đó số các tập X bằng số các tập con Y của tập hợp {3,4,5,6,7,8}
Mà số các tập con Y của {3,4,5,6,7,8} là: 26 = 64.
Vậy có 64 tập con X của A chứa 1 và không chứa 2.
2. Gọi
* m là số các số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ A.
* n là số các số tự nhiên chẵn gồm 5 chữ số đôi một khác nhau lấy từ A và bắt đầu bởi
123.
* p là số các số tự nhiên thoả mãn yêu cầu đề bài.
Ta cần tính p. Hiển nhiên p = m – n
 Tính m: Lập một số chẵn a5a4a3a2a1 gồm 5 chữ số khác nhau a1, a2, a3, a4, a5  A, có
nghĩa là:
Lấy a1 từ {2, 4, 6, 8}  có 4 cách
Lấy a2, a3, a4, a5 từ 7 số còn lại của A  có A74 = 7.6.5.4 = 840 cách
Do đó: m = 4.840 = 3360.
 Tính n: Lập một số chẵn 123a2a1 bắt đầu bởi 123; a1,a2 A; a1 ≠ a2
Lấy a1 từ {4,6,8}  có 3 cách
Lấy a2 từ A \ {1,2,3,a1}  có 4 cách
Do đó: n = 3.4 = 12
Vậy: số p cần tìm là: p = 3360 – 12 = 3348.

3

Bài 2: (ĐHQG TPHCM khối D đợt 1 1999)
Một học sinh có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 2 cuốn sách Toán, 4 cuốn
sách Văn và 6 cuốn sách Anh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp tất cả các cuốn sách lên một
kệ sách dài, nếu các cuốn sách cùng môn được xếp kề nhau?
Bài giải
Bước 1: Đặt 3 nhóm sách lên kệ dài: 3! cách
Bước 2: Trong mỗi nhóm ta có thể thay đổi cách xếp đặt sách:
Nhóm sách Toán: 2! cách
Nhóm sách Văn: 4! cách
Nhóm sách Anh: 6! cách
Kết luận: có 3!2!4!6! = 6.2.24.720 = 207360 cách.
Bài 3: Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 6 ghế. Người ta muốn xếp chỗ
ngồi cho 6 học sinh trường A và 6 học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu
cách xếp trong mỗi trường hợp sau:
1. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện nhau thì khác trường với nhau.
2. Bất cứ 2 học sinh nào ngồi đối diện nhau thì khác trường với nhau.

4

Bài giải
Giai đoạn 1: Xếp chỗ ngồi cho hai nhóm học sinh, có 2 cách xếp:
A B A B A B
B A B A B A
B A B A B A
A B A B A B
Giai đoạn 2: Trong nhóm học sinh của trường A, có 6! cách xếp các em vào 6 chỗ.
Tượng tự, có 6! cách xếp 6 học sinh trường B vào 6 chỗ.
Kết luận: có 2.6!6! = 1036800 cách
2. Học sinh thứ nhất trường A ngồi trước: có 12 cách chọn ghế để ngồi.
Sau đó, ch...
BÀI TẬP GIẢI TÍCH TỔ HỢP
-------------------------
1
TỔ HỢP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔ HỢP - Người đăng: hoangadk98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
118 Vietnamese
TỔ HỢP 9 10 317