Ktl-icon-tai-lieu

Toạ độ trong không gian

Được đăng lên bởi Vy Vy
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1752 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV. Nguyễn Vũ Minh

HÌNH GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Phần 1: Hệ toạ độ trong không gian
A. Lý thuyết cần nhớ
Hệ trục tọa độ Oxyz gồm …………………...đôi một vuông góc với nhau với
r
ur
r uur ur r
i
=
j
=
k
=1 .
i
,
j
,
k
các……………………tương ứng là
ur

ur

r

ur

(

ur
u

)

B. a = ( a1; a 2 ; a 3 ) ⇔ a = a1 i + a 2 j + a 3 k ;

uuuur
r
r
r
Và M (x;y;z) ⇔ OM = x.i + y.j + z.k

C. Tọa độ véctơ
ur
ur
Cho u = (x; y; z), v = (x'; y'; z')

r
k ( 0;0;1)

⎧ x = x'
⎪
u = v ⇔ ⎨ y = y'
1.
⎪z = z'
⎩
ur

ur

ur

y

ur

2. u ± v = ( x ± x'; y ± y ';z ± z ' )

O

r
i (1; 0;0 )

ur

α u = (α x ; α y; α z )
ur ur
4. u.v = x.x '+ y.y'+ z.z'
3.

ur

z

r
j ( 0;1;0 )

x

ur

ur ur
5. u ⊥ v ⇔ u.v = 0
ur
2
2
2
u
6. = x + y + z

ur ur
⎛y z z x x y⎞
⎡ u,v ⎤ = ⎜
;
;
yz' y'z;zx' − z'x; xy '− x'y )
7. ⎣
⎦ ⎜ y' z' z' x' x' y' ⎟⎟ = ( −
⎝
⎠
ur ur
ur ur r
u,v
8.
cùng phương ⇔ [u , v] = 0
uur ur
u.v
rr
cos u,v = ur ur
9.
u.v .

( )

D. Tọa độ điểm :

cho A (xA; yA; zA), B (xB; yB; zB)
uuur
1. AB = (x B − x A ; y B − y A ; z B − z A )
2
2
2
2. AB = (x B − x A ) + (y B − y A ) + (z B − z A )
3.G là trọng tâm của tam giác ABC ta có:

Đt : 0914449230

1

Email : ngvuminh249@yahoo.com

GV. Nguyễn Vũ Minh

xG =

HÌNH GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

xA + xB + xC
y A + y B + yC
y
=
G
;
;
3
3

zG =

zA + zB + zC
3

Đặc biệt : M là trung điểm AB:

xM =

xA + xB
y + yB
z + zB
; yM = A
; zM = A
.
2
2
2
uuur uuur

5. A,B,C lập tam giác ⇔ A,B,C không thẳng hàng ⇔ AB, AC không cùng

uuur uuuur
r
1
⎡ AB, AC ⎤ ≠ 0
phương ⇔ ⎣
khi đó diện tích tam giác ABC là S = 2
⎦
Bàir tập
:
r 1 :rtrong
uur cho
r hệr trụcr tọa rđộ Oxyz
r các
r vectơ
r
u = i − 2 j, v = 3i + 5 j − 5k, w = 2i + 3j − k

uuur uuur
⎡ AB, AC ⎤
⎣
⎦

r r
r r
r r
u,
v
u,
i
k,
v
a/ Tìm tọa độ các vectơ đó b/ tính cosin của góc
,
,
r r
r uur r uur r r
c/ Tính các tích vô hướng u.v, u.w, v.w, u. j
r
r
r uur
ur r
r uur
d/ Tìm tọa độ các vectơ sau : e = 2u − 4 v + 3w , α = u + 5 v − 2w ,
uur
r
r r r
r
r r r r
3 r 1 r uur
m = − u + v−w ,
n = −3u + v − 2i + 5j ,
r = 3u + 5i − 3k
2
2

( ) ( ) ( )

Bài tập bổ sung : Cho ba vectơ a = (2;−5;3); b = (0;2;−1); c = (1;7;2) .
1
d
=
4
a
−
b + 3c và e = a − 4 b − 2 c
Tìm toạ độ các vectơ sau đây:
3
Bài tập 2 : Tìm toạ độ của vectơ x và y biết rằng
a) a + 2 x = 0 và a = (1;−2;1)

b) 2 a + x = 4 i và a = (0;−2;1)

c) a + 2 x = −b , − a + 2 y = 3b
r
a
Soạn : Cho = (5; −4; 7) và

với a = (5;4;−1) ; b = (2;−5;3)

r
x

r r r
thỏa x + y = 0

uur r
r
r
b/ Tìm vectơ y thỏa 2y − a = 3b

a/ Tìm vectơ...
GV. Nguyn Vũ Minh HÌNH GII TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
PHƯƠNG PHÁP TO ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Phn 1: H to độ trong không gian
A. Lý thuyết cn nh
H trc ta độ Oxyz gm …………………...đôi mt vuông góc vi nhau vi
các……………………tương ng là
i, j,k
r
uurur
(
)
1ijk
=
==
r
rur
.
B. ;
()
123 1 2 3
aa; a; a aaiajak==⇔++
rurur
ur ur
u
M (x;y;z)
OM x.i
y
.
j
z.k=++
u
uuurrrr
C. Ta độ véctơ
Đt : 0914449230 Email : ngvuminh249@yahoo.com
1
Cho
u (x; y; z), v (x'; y'; z')==
ruru
1.
xx'
uv
yy
'
zz'
=
=⇔ =
=
urur
2.
(
)
uv xx';
yy
';z z '±= ± ± ±
urur
3.
u(x;
;z)
α
ααα
=
ur
(
)
i1;0;0
r
(
)
j0;1;0
r
(
)
k0;0;1
r
O
y
z
4.
u.v x.x' y.y' z.z'=++
ur ur
x
5.
.uv uv0⊥⇔ =
urururur
222
uxyz=++
ur
6.
()
y
z'
y
'z; zx' z'x;x
y
'x'
y
yz zx xy
u,v ; ;
y' z' z' x' x' y'
⎛⎞
⎡⎤
=−
⎜⎟
⎣⎦
⎜⎟
⎝⎠
=
urur
7.
8. cùng phương
[u
u,v
ur ur
,v]= 0
urur
r
9.
()
cos u,v
u.v
u.v
=
uurur
rr
urur
.
D. Ta độ đim : cho A (x
A
; y
A
; z
A
), B (x
B
; y
B
; z
B
)
1.
BABABA
AB (x x ; y y ; z z )=−
ruuu
2.
22
BA BA BA
AB (x x ) (y y ) (z z )=−++
2
3.G là trng tâm ca tam giác ABC ta có:
Toạ độ trong không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toạ độ trong không gian - Người đăng: Vy Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Toạ độ trong không gian 9 10 730