Ktl-icon-tai-lieu

toán

Được đăng lên bởi thuyhuyhuyen
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 5. Độ tan của kết tủa
Lâm Ngọc Thụ

Cơ sở hóa học phân tích. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005.

Từ khoá: Cơ sở hóa phân tích, Độ tan của kết tủa, Cân bằng cạnh tranh, Chất điện li,
Sự tạo phức.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 5 Độ tan của kết tủa.......................................................................................... 2
5.1 Ảnh hưởng của cân bằng cạnh tranh đến độ tan của kết tủa................................. 2
5.1.1 Mô tả cân bằng phức tạp ................................................................................... 3
5.1.2 Sơ đồ giải bài tập bao gồm một số cân bằng .................................................... 4
5.2 Ảnh hưởng của pH đến độ tan ............................................................................... 5
5.2.1 Tính độ tan ở nồng độ ion hiđro đã biết............................................................ 5
5.2.2 Tính độ tan ở những nồng độ ion hiđro khác nhau .......................................... 8
5.2.3 Độ tan của hiđroxit kim loại trong nước......................................................... 14
5.3 Ảnh hưởng của sự tạo phức đến độ tan ............................................................... 17
5.4 Ảnh hưởng của nồng độ chất điện li đến độ tan.................................................. 21
5.5 Những yếu tố phụ ảnh hưởng đến độ tan của kết tủa.......................................... 29
5.6 Phân chia các ion theo nồng độ chất kết tủa (kết tủa phân đoạn)....................... 30

2

Chương 5
Độ tan của kết tủa
Những phản ứng tạo những hợp chất ít tan có nhiều ứng dụng rộng rãi trong ba quá trình
hoá phân tích quan trọng:
1. Trong quá trình tách chất cần xác định dưới dạng kết tủa khỏi các chất tan cản trở cho
phép đo ở giai đoạn kết thúc.
2. Trong phân tích trọng lượng dựa trên sự tạo thành kết tủa mà trọng lượng của nó đặc
trưng cho lượng chất cần xác định.
3. Trong phương pháp phân tích chuẩn độ dựa trên sự đo thể tích của dung dịch thuốc thử
chuẩn tiêu tốn cho sự kết tủa định lượng cấu tử cần xác định.
Để ứng dụng thành công phản ứng này trong mỗi trường hợp, kết tủa cần phải có độ tan
tương đối nhỏ, đủ tinh khiết và gồm những hạt có kích thước thích hợp. Trong chương này
chúng ta sẽ xét những yếu tố ảnh hưởng đến tính chất thứ nhất tron...
1
Chương 5. Độ tan ca kết ta
Lâm Ngc Th
Cơ s hóa hc phân tích. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2005.
T khoá: Cơ s hóa phân tích, Độ tan ca kết ta, Cân bng cnh tranh, Cht đin li,
S to phc.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 5 Độ tan ca kết ta.......................................................................................... 2
5.1 nh hưởng ca cân bng cnh tranh đến độ tan ca kết ta................................. 2
5.1.1 Mô t cân bng phc tp ................................................................................... 3
5.1.2 Sơ đồ gii bài tp bao gm mt s cân bng.................................................... 4
5.2 nh hưởng ca pH đến độ tan............................................................................... 5
5.2.1 Tính độ tan nng độ ion hiđro đã biết............................................................ 5
5.2.2 Tính độ tan nhng nng độ ion hiđro khác nhau .......................................... 8
5.2.3 Độ tan ca hiđroxit kim loi trong nước......................................................... 14
5.3 nh hưởng ca s to phc đến độ tan............................................................... 17
5.4 nh hưởng ca nng độ cht đin li đến độ tan.................................................. 21
5.5 Nhng yếu t ph nh hưởng đến độ tan ca kết ta.......................................... 29
5.6 Phân chia các ion theo nng độ cht kết ta (kết ta phân đon)....................... 30
toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán - Người đăng: thuyhuyhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
toán 9 10 910