Ktl-icon-tai-lieu

toán 10

Được đăng lên bởi Giang Tồ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 44 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học TOÁN 10 – MOON.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

02. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Tính giá trị lượng giác còn lại của góc x biết
1
và 900 < x < 1800
2

a) sin x =

b) sin x = −

4
và 2700 < x < 3600
5

Bài 2: [ĐVH]. Tính giá trị lượng giác còn lại của góc x biết
a) s inx =

−3
3π
với π < x <
.
5
2

b) cos x =

1
π
với 0 < x < .
4
2

c) cos x =

3
với 0 < x < 900 .
5

d) cos x = −

5
với 180o < x < 270o
13

Bài 3: [ĐVH]. Tính giá trị lượng giác còn lại của góc x biết
a) cos x =
c) s inx =

2
π
với − < x < 0 .
2
5

b) cos x =

5
π
với < x < π .
13
2

4
với 2700 < x < 3600 .
5

1
d) s inx = − với 180o < x < 270o
3

Bài 4: [ĐVH]. Tính giá trị lượng giác còn lại của góc x biết
a) tan x = 3 với π < x <
c) tan x = −

3π
.
2

b) tan x = −2 với

1
π
v ới < x < π .
2
2

π
< x<π.
2

d) cot x = 3 với π < x <

3π
.
2

Bài 5: [ĐVH]. Tính giá trị lượng giác của các biểu thức sau
a) Cho tan x = −2 . Tính: A1 =

5 cot x + 4 tan x
2sin x + cos x
, A2 =
.
5cot x − 4 tan x
cos x − 3sin x

b) Cho cot x = 2 . Tính: B1 =

3sin x − cos x
sin x − 3cos x
, B2 =
.
sin x + cos x
sin x + 3cos x

c) Cho cotx = 2. Tính: C1 =

2 sin x + 3cos x
2
, C2 =
.
2
3sin x − 2 cos x
cos x − sin x cos x

d) Cho sin x =

3
π
cot x + tan x
, 0 < x < . Tính: E =
.
5
2
cot x − tan x

e) Cho sin x =

1
8 tan 2 x + 3cot x − 1
, 900 < x < 1800 . Tính: F =
.
3
tan x + cot x

Bài 6: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau:
a) cos 2 x − sin 2 x = 1 − 2sin 2 x.

b) 2 cos 2 x − 1 = 1 − 2 sin 2 x.

c) 3 − 4 sin 2 x = 4 cos 2 x − 1.

d) sin x cot x + cos x tan x = sin x + cos x.

Bài 7: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau:
a) sin 4 x + cos 4 x = 1 − 2 sin 2 x cos 2 x.

b) cos 4 x − sin 4 x = cos 2 x − sin 2 x.

Tham gia khóa TOÁN 10 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!

Khóa học TOÁN 10 – MOON.VN – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

c) 4 cos 2 x − 3 = (1 − 2 sin x)(1 + 2sin x).

Facebook: LyHung95

d) (1 + cos x)(sin 2 x − cos x + cos 2 x) = sin 2 x.

Bài 8: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau:
a) sin 4 x − cos 4 x = 1 − 2 cos 2 x = 2sin 2 x − 1.

b) sin 3 x cos x + sin x cos3 x = sin x cos x.

c) tan 2 x − sin 2 x = tan 2 x sin 2 x.

d) cot 2 x − cos 2 x = cot 2 x cos 2 x.

Bài 9: [ĐVH]. Chứng minh các đẳng thức sau:
a) tan x + cot x =
c)

1
.
sin x cos x

1
1
+
= 1.
1 + tan x 1 + cot x

b)

1 − cos x
sin x
=
.
sin x
1 + cos x

1 
1 

2
d) 1 −
...
Khóa hc TOÁN 10 – MOON.VN – Thy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia khóa TOÁN 10 ti MOON.VN để có s chun b tt nht cho kì thi Trung hc ph thông Quc gia!
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT BÀI TP ch có ti website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Tính giá tr lượng giác còn li ca góc x biết
a)
1
sin
2
=
x
0 0
90 180
< <x b)
4
sin
5
= −
x
0 0
270 360
< <x
Bài 2: [ĐVH]. Tính giá tr lượng giác còn li ca góc x biết
a)
3
sinx
= vi
3
π
π
2
< <x . b)
1
cos
4
x
=
v
i 0
2
x
π
< <
.
c)
3
cos
5
x
=
v
i
0
0 90
x< < . d)
5
cos
13
x = − v
i
180 270
o o
x< <
Bài 3: [ĐVH]. Tính giá tr
l
ượ
ng giác còn l
i c
a góc x bi
ế
t
a)
2
cos
5
x = v
i
0
2
x
π
< <
. b)
4
cos
5
x = v
i
0 0
270 360
< <x .
c)
5
sinx
13
=
v
i
2
x
π
< < π
. d)
1
sinx
3
= −
v
i
180 270
o o
x< <
Bài 4: [ĐVH]. Tính giá tr
l
ượ
ng giác còn l
i c
a góc x bi
ế
t
a)
tan 3
x
=
v
i
3
π
π
2
< <x .
b)
tan 2
x
= −
v
i
2
x
π
< < π
.
c)
tan
2
x
= −
v
i
2
x
π
< < π
.
d)
cot 3
x
=
v
i
3
π
π
2
< <x .
Bài 5:
[ĐVH].
Tính giá tr
l
ượ
ng giác c
a các bi
u th
c sau
a)
Cho
tan 2
x
= −
. Tính:
1
5cot 4tan
5cot 4 tan
x x
A
x x
+
=
,
2
2sin cos
cos 3sin
x x
A
x x
+
=
.
b)
Cho
cot 2
x =
. Tính:
1
3sin cos
sin cos
x x
B
x x
=
+
,
2
sin 3cos
sin 3cos
x x
B
x x
=
+
.
c)
Cho cotx = 2. Tính:
1
2sin 3cos
3sin 2cos
x x
C
x x
+
=
,
2
2
2
cos sin cos
C
x x x
=
.
d)
Cho
3
sin
5
x
=
,0
2
x
π
< <
. Tính:
cot tan
cot tan
x x
E
x x
+
=
.
e)
Cho
1
sin
3
x
=
,
0 0
90 180
< <x . Tính:
2
8tan 3cot 1
tan cot
x x
F
x x
+
=
+
.
Bài 6:
[ĐVH].
Ch
ng minh các
đẳ
ng th
c sau:
a)
2 2 2
cos sin 1 2sin .
x x x
=
b)
2 2
2cos 1 1 2sin .
x x
=
c)
2 2
3 4sin 4cos 1.
x x
=
d)
sin cot cos tan sin cos .
x x x x x x
+ = +
Bài 7:
[ĐVH].
Ch
ng minh các
đẳ
ng th
c sau:
a)
4 4 2 2
sin cos 1 2sin cos .
x x x x
+ =
b)
4 4 2 2
cos sin cos sin .
x x x x
=
02. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC – P1
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
toán 10 - Trang 2
toán 10 - Người đăng: Giang Tồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
toán 10 9 10 119