Ktl-icon-tai-lieu

TOÁN 10

Được đăng lên bởi Cường Nguyễn Nhựt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG VI. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (1/2)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường
gặp.
 Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.
 Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: đối nhau, bù nhau, phụ
nhau, hơn kém nhau góc  .
 Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.
Kĩ năng:
 Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.
 Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung
khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác
nhau.
 Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính
toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
 Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: đối nhau, bù
nhau, phụ nhau, hơn kém nhau góc  vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng
minh các đẳng thức.
Thái độ:
 Luyện tính cẩn thận, tư duy linh hoạt.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh họa.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập “Giá trị lượng giác của góc  (00    1800)”.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp, khởi động tiết học.
y
2. Kiểm tra bài cũ: (5')
0
0
H. Nhắc lại định nghĩa GTLG của góc  (0    180 )?
Đ. sin = y0; cos = x0; tan =

y0
x0

; cot =

x0
y0

M

y0

.



x0 1
O
x
–1
3. Giảng bài mới:
TL
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa các giá trị lượng giác của một cung
 GV nêu định nghĩa các giá trị
I. Giá trị lượng giác của cung 
10' lượng giác (GTLG) của cung .
1. Định nghĩa
Cho cung
có sđ
= .
sin = OK ;
cos = OH ;

H1. So sánh sin, cos với 1 và –
1?
Đ1.

–1  sin  1;
–1  cos  1.

Các giá trị sin, cos, tan, cot
được gọi là các giá trị lượng giác
của cung .
Đ2. tan.cot = 1.
Trục tung: trục sin.
25
H3. Tính sin
, cos(–2400),
Trục hoành: trục cosin.
4
0
 Chú ý:
tan(–405 )?
25 
Đ3.
  3.2 .
– Các định nghĩa trên cũng áp dụng
4
4
cho các góc lượng giác.
25

2
– Nếu 00    1800 thì các GTLG
 sin
= sin 
.
4
4
2
của  cũng chính là các GTLG của
góc đó đã học.
Hoạt động 2: Một số kết quả rút ra từ định nghĩa
 GV hướng dẫn HS từ định nghĩa
2. Hệ quả
a) sin và cos xácđịnh với   R.
các GTLG rút ra các nhận xét, hệ
H2. Nêu mối quan hệ giữa tan
và cot?

15'

sin 
(cos  0);
cos 
cos 
cot =
(sin  0).
sin 

tan =

sin(  k2)  sin
cos(  k2)  cos (...
CHƯƠNG VI. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
§2. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (1/2)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Hiểu khái niệm giá trị lượng giác của một góc (cung); bảng giá trị lượng giác của một số góc thường
gặp.
Hiểu được hệ thức cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc.
Biết quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: đối nhau, nhau, phụ
nhau, hơn kém nhau góc
.
Biết ý nghĩa hình học của tang và côtang.
Kĩ năng:
Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.
Xác định được dấu các giá trị lượng giác của cung khi điểm cuối M nằm ở các góc phần tư khác
nhau.
Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính
toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc liên quan đặc biệt: đối nhau, bù
nhau, phụ nhau, hơn kém nhau góc
vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất hoc chứng
minh các đẳng thức.
Thái độ:
Luyện tính cẩn thận, tư duy linh hoạt.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Giáo án. Hình vẽ minh họa.
Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập “Giá trị lượng giác của góc (0
0
180
0
)”.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp, khởi động tiết học.
2. Kiểm tra bài cũ: (5')
H. Nhắc lại định nghĩa GTLG của góc (0
0
180
0
)?
Đ. sin = y
0
; cos = x
0
; tan =
0
0
y
x
; cot =
0
0
x
y
.
3. Giảng bài mới:
TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa các giá trị lượng giác của một cung
10'
GV nêu định nghĩa các giá trị
lượng giác (GTLG) của cung .
H1. So sánh sin, cos với 1 và
1?
H2. Nêu mối quan hệ giữa tan
và cot?
H3. Tính sin
25
4
, cos(–240
0
),
tan(–405
0
)?
Đ1. –1 sin 1;
–1 cos 1.
Đ2. tan.cot = 1.
Đ3.
25
3.2
4 4
.
sin
25
4
= sin
2
4 2
.
I. Giá trị lượng giác của cung
1. Định nghĩa
Cho cung có sđ = .
sin =
OK
; cos =
OH
;
tan =
sin
cos
(cos 0);
cot =
cos
sin
(sin 0).
Các giá trị sin, cos, tan, cot
được gọi các giá tr lượng giác
của cung .
Trục tung: trục sin.
Trục hoành: trục cosin.
Chú ý:
Các định nghĩa trên cũng áp dụng
cho các góc lượng giác.
Nếu 0
0
180
0
thì các GTLG
của cũng chính là các GTLG của
góc đó đã học.
Hoạt động 2: Một số kết quả rút ra từ định nghĩa
15'
GV hướng dẫn HS từ định nghĩa
các GTLG rút ra các nhận xét, hệ
2. Hệ quả
a) sin và cos xácđịnh với  R.
O x
y
1–1
M
x
0
y
0
TOÁN 10 - Trang 2
TOÁN 10 - Người đăng: Cường Nguyễn Nhựt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TOÁN 10 9 10 724