Ktl-icon-tai-lieu

Toán 11 - BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ - HÀM SỐ

Được đăng lên bởi thanh-thai-thi-ngoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 5204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
143 BAI TAP GIOI HAN DAY SO - HAM SO - 
I H N DÃY S
3

lim

6n − 2n + 1

lim

lim

n 3 − 2n
n 2 + 4n − 5

1 − n + 2n

1 − 5n 2
+
lim
2n 2 + 3 5n + 1

lim

3

(

lim

n 2 + 4 + ... + 2n
3n + n − 2
1 + 2 + ... + n

lim

2

11n + n + 2

lim

3

lim

2.3n + 4n

(

(

3n − 1 − 2n − 1

( n + 1)

lim

2n − 1

(
lim (

lim

)

lim

4

3n + 1

)

n2 + n + 2 − n + 1

n

2
2
+
3
3

2

1
1
1+ +
5
5

2

lim

7 + 3.5n

)

lim

n

n +3 − n −5

n2

2n 2 + n + 1

3n − 2.5n

n +1 − n

1 + 2 + ... + n

lim

n. 1 + 3 + ... + (2n − 1)

1+

2

1 − 3n 2

n2 + 1 − n + 1
lim
3n + 2

3

lim

2n 2 − n

lim

n 6 + 5n 5

lim 1 + 2n − n 3

n + n + 3n + 2
2

2n 2 − n

n 6 − 7n 3 − 5n + 8
lim
n + 12

3

13 + 23 + ... + n 3 =

4n

lim
lim

3

3n 4 + 5
3n 3 + 2n − 1

3

13 + 23 + ... + n 3
4

lim

−2n 2 + n + 2

2n 2 − 3

lim

n 5 + n 4 − 3n

2n 2 − n + 3

lim

2

3

−3n 5 + 7n 3 − 11

lim 2n 4 − n 2 + n + 2

)

lim

n 3 − 5n + 7
7n 2 − 3n + 2
lim
n2 + 5

2n 4 + 3n − 2

lim

lim 3n 3 − 7n + 11

2n 3 − 4n 2 + 3n + 3

4n 3 + 6n 2 + 9

2n 3

n3 + n
lim
n+2

lim

5n 2 + n
n5 + n 4 − n − 2

lim

3n 3 + n 2 + 7

2

)

(

2
3

n

+ ... +

1
5

n

+ ... +

4 n − 5n
2n + 3.5n

n2 + n + 1 − n

lim

(

lim

)

n2 − n + 3 − n

(−3) n + 5n
( −3) n +1 + 5n +1

(

lim n 2 n − n 2 + 1

)

lim

1
n + 2 − n +1

GI I H N HÀM S

( 3x 2
x→ 2

1. lim

)

5. lim x 2 − 4

+ 11) x

4x + 2

x −3

3x 6 − 2x 5 + 5
3

x →−2
2

7. lim

x →9 9x − x 2

3x − x + 5

x →−∞

x 6 − 5x + 1

10. lim

3

( 3x

3. lim

2

x →1

6. lim

x→ 3

9. lim

( 7x

+ 7x + 11 2. lim

x3 − 2

11. lim

3

+ 1)( 2 − 3x )
7x + 11
4. lim 2 x 1 −
x →0
x
x +1
8. lim

x →−∞

x2 + 5
2

2x 4 − 3x + 5
x 4 − 2x 2
12. lim

3− x
3− x

x →−∞
x →−∞ 6x − 3x + 2
x →3
3x − 2
5x − 2
3− x
3− x
x+2 x
4 − x2
x3 + 2 2
13. lim
14. lim
15. lim
16. lim
17. lim
x →3 3 − x
x → 0+ x − x
x → 2− 2 − x
x →3− 3 − x
x →− 2 x 2 − 2

x →+∞

18. lim

x 4 − 27x

x →3 2x 2

22. lim

x →+∞

1

− 3x − 9

( x + 1)

19. lim

x 4 − 16

x →−2 x 2

x
2x 4 + x 2 + 1

20. lim 3

2x 5 + x 3 − 1

+

21. lim

x 2 + x + 2x
2x + 3

( 2x 2 − 1)( x3 + x ) x →−∞
23. lim ( 2x 3 − 5x 2 + 3x − 1) 24. lim 2x 4 − 5x 2 + 1
x →+∞
x →+∞
+ 6x + 8

x →+∞

)2x + 1
x−2

25. lim

x → 2+

29. lim

x3 − 8

x →2 x 2

−4

x → 2−

lim

31.

x →( −3)

x →4 x 2

27 − x 3
x −1
lim
x →1 1 − x

x →3−

lim

x →−4 x 2

− 12x + 20

lim

x2 + 5 − 3
.
x−2

lim

x
1+ x −1

x →2

x →0

lim

4

x →7

x →0

x −1

lim

x →1 x 2

x →3

lim

+ 2x − 3

x →0

x →0

3− 5+ x
x →4 1 − 5 − x

lim

lim

x...
Toán 11 - BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ - HÀM SỐ - Người đăng: thanh-thai-thi-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán 11 - BÀI TẬP GIỚI HẠN DÃY SỐ - HÀM SỐ 9 10 247