Ktl-icon-tai-lieu

Toán căn thức

Được đăng lên bởi jennynames123
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
nganltt.lc@gmail.comBÀI TẬP LUYỆN TẬP PHẦN CĂN BẬC HAI
BIẾN ĐỔI BIỂU THỨC THUẦN SỐ

Bài 1: Thực hiện phép tính:
a)

42 3  42 3

b)

94 5  94 5

c)

4 7  4 7

h)

4  15

d)

5 3  5 48  10 7  4 3

i)

3 5

e)

4  10  2 5  4  10  2 5

f)

94  42 5  94  42 5

g)

k)

3  11  6 2  5  2 6
2  6  2 5  7  2 10







2  3  5 

10  6 4  15

10 

52
5 1

5 2

 3 2 2

Bài 2: Rút gọn biểu thức:
a ) A  5  3  29  12 5
1
1
1
1


 
2 1 1 2 3 2  2 3 4 3  3 4
2014 2015  2015 2014
1
1
1
1
c) C 


 
1 2
2 3
3 4
2013  2014
1
1
1
1
d) D 


 
1 2
2 3
3 4
2014  2015

b) B 

Bài 3: Chứng minh:
a)

10  60  24  40  3  5  2

b)

6  24  12  8  3  2  1

c)

1
1
1



1.1999
2.1998
3.1997



1
 1,999
1999.1

BÀI TẬP TỪ CÁC ĐỀ THI
[Chuyên Sư phạm – Chuyên – 2000-2001]
Chứng minh rằng:

2 3 4... 2000  3.
-1-

onthicunghocsinhCSP@gmail.comnganltt.lc@gmail.com[Chuyên Sư phạm – Chung – 2002-2003]

1
Chứng minh đẳng thức:

3
2

1



3
1 1
2

3
2

 1.

3
1 1
2

[Chuyên Sư phạm – Chuyên – 2002-2003]
xo  2  2  3  6  3 2  3

Chứng minh rằng số:

x 4  16 x 2  32  0.

là một nghiệm của phương trình:

[Chuyên Sư phạm – Chuyên – 2010-2011]

20092  20092.20102  20102 là một số nguyên dương.

Chứng minh rằng số

[Chuyên Sư phạm – Chuyên – 2011-2012]
Cho a 

1
2

2

1
2

.
8 8

1. Chứng minh rằng: 4a 2  2a  2  0.
2. Tính giá trị của biểu thức: S  a2  a4  a  1.
[Lê Hồng Phong (TP.HCM) – Chuyên – 2010-2011]
Thu gọn biểu thức:

7 5  7 5

A

7  2 11

 3 2 2.

[Khánh Hòa – Chuyên – 2011-2012]
Không dùng máy tính cầm tay, tính giá trị biểu thức:

A  2  3. 2  2  3 . 2  2  2  3 . 2  2  2  3 .
[Lê Hồng Phong (TH.HCM) – Chuyên – 2012-2013]
Thu gọn biểu thức sau:



B  2 3





26  15 3  2  3



26  15 3.

[Kiên Giang – 2013-2014]
-2onthicunghocsinhCSP@gmail.comnganltt.lc@gmail.com

Tính:52 2 9 4 2 .

[Khánh Hòa – Chuyên – 2012-2013]
P

Rút gọn biểu thức:

2 6  3 4 2 3
11  2



6  12  18



.

[Kiên Giang – Chuyên – 2012-2013]
Rút gọn:







A  3  2  11 3  2  11 .

[Bình Phước – Chuyên – 2012-2013]





6 1  5  29  12 5 .

Rút gọn biểu thức:

[Quảng Trị – Chuyên – 2012-2013]
Tìm giá trị biểu thức:

P   21x 2  6 x 

2012

biết x 

3  5  13  4 3 .

[TP.HCM – 2010...
nganltt.lc@gmail.com www.facebook.com/nganltt.lc
- 1 -
onthicunghocsinhCSP@gmail.com www.facebook.com/onthicunghocsinhCSP
BÀI TP LUYN TP PHN CĂN BC HAI
BIẾN ĐỔI BIU THC THUN S
Bài 1: Thc hin phép tính:
) 4 2 3 4 2 3
) 9 4 5 9 4 5
) 4 7 4 7
) 5 3 5 48 10 7 4 3
) 4 10 2 5 4 10 2 5
) 94 42 5 94 42 5
a
b
c
d
e
f
3 11 6 2 5 2 6
)
2 6 2 5 7 2 10
) 4 15 10 6 4 15
) 3 5 10 2 3 5
5 2 5 2
) 3 2 2
51
g
h
i
k

Bài 2: Rút gn biu thc:
) 5 3 29 12 5
1 1 1 1
)
2 1 1 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2014 2015 2015 2014
1 1 1 1
)
1 2 2 3 3 4 2013 2014
1 1 1 1
)
1 2 2 3 3 4 2014 2015
aA
bB
cC
dD
Bài 3: Chng minh:
) 10 60 24 40 3 5 2
) 6 24 12 8 3 2 1
1 1 1 1
) 1,999
1.1999 2.1998 3.1997 1999.1
a
b
c
I TP T CÁC Đ THI
[Chuyên phm Chuyên 2000-2001]
Chng minh rng:
2 3 4... 2000 3.
Toán căn thức - Trang 2
Toán căn thức - Người đăng: jennynames123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Toán căn thức 9 10 277