Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp

Được đăng lên bởi maithao1965
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1 CHƯƠNG 1.

MA TRẬN - ĐỊNH THỨC

1.1 Ma trận
1.1.1 Định nghĩa.
Ma trận A cấp m  n trên R là một bảng số hình chữ nhật gồm m hàng và n cột được
biểu diễn như sau:
 a11
a
21
A
 

 am1

a12

...

a22

...



am 2

a1 n 


 =  aij  , i  1, m, j  1, n
m n
 

... amn 
a2 n

Trong đó:
aij  R : là phần tử thuộc dòng i và cột j của ma trận A.

m : số dòng của ma trận A.
n : số cột của ma trận A.

 ai1

ai 2 ... ain  : dòng thứ i của ma trận A.

 a1 j 
a 
 2 j  : cột thứ j của ma trận A.
 ... 
 
 amj 

Ký hiệu M mn ( R ) là tập hợp các ma trận cấp m  n trên R .
 1 0 2
Ví dụ. Xét ma trận B  
 . Ma trận B là ma trận cấp 2  3 .
 1 2 0 
1.1.2 Các dạng đặc biệt của ma trận.
1) Ma trận dòng
Ma trận dòng là ma trận có một dòng và n cột, ký hiệu là A =  a1 a2 ... an 
Ví dụ. A   2 8 3
2) Ma trận cột

 a1 
 
a
Ma trận cột là ma trận có m dòng và một cột, ký hiệu là : A   2 
  
 
 am 

1
2
Ví dụ. A   
 4 
 
0
3) Ma trận không:
Ma trận không là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng 0, ký hiệu 0  0 mn

Ví dụ. 0  032

 0 0
0 0
  0 0  ; 0  

0 0
 0 0



4) Ma trận vuông cấp n:
Ma trận vuông cấp n là ma trận có số dòng và số cột bằng n, ký hiệu là
 a11

a
A   21
 

 an1

a12
a22

an 2

... a1n 

... a2 n 
  aij 
n
 

... ann 

Tập hợp các ma trận vuông cấp n được ký hiệu : A  M n ( R ) .
Đường thẳng đi qua các phần tử a11 , a22 , a33 ,..., ann được gọi là đường chéo chính của
ma trận A. Đường thẳng đi qua các phần tử a1n , a2( n1) , a3( n 2) ,..., an1 được gọi là đường
chéo phụ của ma trận A.
Ví dụ.
 1 1 4 
Ma trận A   1 2 0  là một ma trận vuông. Đường thẳng đi qua các phần tử 1,2,-3 là
 4 0 3 



đường chéo chính.
5) Ma trận tam giác
Ma trận tam giác trên là ma trận vuông có các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính
đều bằng 0.

1 2 3 
Ví dụ. A   0 2 4 
 0 0 1 



Ma trận tam giác dưới là ma trận vuông có các phần tử nằm phía trên đường chéo chính
đều bằng 0.

 1 0 0
Ví dụ. A   0 2 0 
 5 4 1 



6) Ma trận chéo
Ma trận chéo là ma trận vuông có các phần tử không nằm trên đường chéo chính bằng 0
1 0 0 
Ví dụ. A   0 2 0 
 0 0 3 



7) Ma trận đơn vị cấp n
Ma trận đơn vị cấp n là ma trận chéo có các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1.
Ký hiệu là I  I n .
1
1 0 0
0
 1 0
0 1 0 ;

Ví dụ. I 2  
;
I

I

 3 
4

0
0
1


 0 0 1



0

0 0 0
1 0 0 
.
0 1 0

0 0 1

8) Ma trận...
1 CHƯƠNG 1. MA TRN - ĐỊNH THỨC
1.1 Ma trận
1.1.1 Định nghĩa.
Ma trn A cp
m n
trên R là mt bng s hình ch nht gm m hàng n cột được
biu diễn như sau:
11 12 1
21 22 2
1 2
...
...
...
n
n
m m mn
a a a
a a a
A
a a a
=
ij
a
,
1, , 1,
i m j n
 
Trong đó:
ij
a R
: là phn t thuc dòng
i
ct
j
ca ma trn A.
m : sng ca ma trn A.
n : s ct ca ma trn A.
1 2
...
i i in
a a a
: dòng th i ca ma trn A.
1
2
...
j
mj
a
a
a
: ct th j ca ma trn A.
hiu
( )
m n
M R
là tp hp các ma trn cp
m n
trên
R
.
Ví d. Xét ma trn
1 0 2
1 2 0
B
. Ma trn B là ma trn cp
2 3
.
1.1.2 Các dạng đặc biệt của ma trận.
1) Ma trnng
Ma trn ng là ma trn có mt dòng và n ct, ký hiu là A =
1 2
...
n
a a a
Ví d.
2 8 3
A
2) Ma trn ct
Ma trn ct là ma trn có
m
ng và mt ct, ký hiu là :
1
2
m
a
a
A
a
Toán cao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp - Người đăng: maithao1965
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Toán cao cấp 9 10 203