Ktl-icon-tai-lieu

TOÁN CAO CẤP

Được đăng lên bởi Cybercist Le
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
AÙp duïng töø 2010

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
Khoa Toán - Tin

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN CƠ BẢN: TOÁN CAO CẤP I
Số tiết: 30 tiết
(Môn cơ bản dành cho các chuyên ngành thuộc Ngành Địa chất, Môi trường, Hải dương, Khí tượng)
1. Phép tính vi phân hàm một biến
1.1. Hàm số:
- Các khái niệm cơ bản (định nghĩa, miền xác định, miền giá trị, tính đơn điệu, tính chẵn, lẻ, tuần
hoàn)
- Các hàm số sơ cấp cơ bản (định nghĩa, tính chất, đồ thị)
1.2 Giới hạn, tính liên tục của hàm số;
- Các khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính giới hạn (đặc biệt chú ý các quy tắc khử các dạng vô định để
giải bài tập)
- Tính liên tục của hàm số
1.3. Đạo hàm, vi phân
- Khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính đạo hàm, vi phân cấp 1 và cấp cao (đặc biệt chú ý đến quy
tắc tính đạo hàm hàm hợp)
1.4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
- Xét sự tăng, giảm
- Xét cực trị
- Xét tính lồi. Lõm
- Xét tiệm cận
- Các vấn đề về đồ thị
2. Phép tính vi phân hàm nhiều biến
2.1. Hàm nhiều biến, giới hạn, đạo hàm vi phân nhiều biến
- Khái niệm
- Vận dụng các quy tắc tính đạo hàm riêng và vi phân (cấp 1, cấp cao), đạo hàm riêng hàm hợp,
đạo hàm riêng hàm ẩn
2.2. Cực trị hàm nhiều biến (có điều kiện và không điều kiện)
- Khái niệm
- Quy tắc xét cực trị hàm nhiều biến
2.3. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
3. Phép tính tích phân:
3.1. Tích phân bất định
- Khái niệm, tính chất
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân bất định (quy tắc đổi biến số, quy
tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
3.2. Tích phân xác định
- Khái niệm, tính chất, công thức Niutơn-Lainit
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân xác định (quy tắc đổi biến số, quy
tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
- Ứng dụng tích phân xác định
3.3. Tích phân suy rộng
- Khái niệm
- Cách tính
3.4. Tích phân kép
- Khái niệm, tính chất
- Cách tính tích phân kép trong tọa độ Đề các, trong tọa độ cực
1

AÙp duïng töø 2010

- Ứng dụng tích phân kép
3.5. Tích phân đường loại 2
- Khái niệm
- Phương pháp tính tích phân đường loại 2
- Liên hệ giữa tích phân kép và tích phân đường loại 2 (Định lý Gơrin)
- Định lý vềđiều kiện cần và đủ để tích phân đường không phụ thuộc vào dạng đường cong
4. Phương trình vi phân
4.1. Phương trình vi phân cấp 1
- Các khai niệm cơ bản
- Vận dụng thành thạo các quy tắc giải các phương trình vi phân cấp 1: phương trình phân ly biến
số, phương trình đẳng cấp, phương trình tuyến tính, phương trình vi phân toàn phần
4.2. Phương trìn...
AÙp duïng töø 2010
Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
Khoa Toán - Tin
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
MÔN CƠ BẢN: TOÁN CAO CẤP I Số tiết: 30 tiết
(Môn cơ bản dành cho các chuyên ngành thuộc Ngành Địa chất, Môi trường, Hải dương, Khí tượng)
1. Phép tính vi phân hàm một biến
1.1. Hàm số:
- Các khái niệm bản (định nghĩa, miền xác định, miền giá trị, tính đơn điệu, tính chẵn, lẻ, tuần
hoàn)
- Các hàm số sơ cấp cơ bản (định nghĩa, tính chất, đồ thị)
1.2 Giới hạn, tính liên tục của hàm số;
- Các khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính giới hạn (đặc biệt chú ý các quy tắc khử các dạng vô định để
giải bài tập)
- Tính liên tục của hàm số
1.3. Đạo hàm, vi phân
- Khái niệm
- Vận dụng thành tạo các quy tắc tính đạo hàm, vi phân cấp 1 cấp cao (đặc biệt chú ý đến quy
tắc tính đạo hàm hàm hợp)
1.4. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số
- Xét sự tăng, giảm
- Xét cực trị
- Xét tính lồi. Lõm
- Xét tiệm cận
- Các vấn đề về đồ thị
2. Phép tính vi phân hàm nhiều biến
2.1. Hàm nhiều biến, giới hạn, đạo hàm vi phân nhiều biến
- Khái niệm
- Vận dụng các quy tắc nh đạo hàm riêng vi phân (cấp 1, cấp cao), đạo hàm riêng hàm hợp,
đạo hàm riêng hàm ẩn
2.2. Cực trị hàm nhiều biến (có điều kiện và không điều kiện)
- Khái niệm
- Quy tắc xét cực trị hàm nhiều biến
2.3. Ứng dụng vi phân để tính gần đúng
3. Phép tính tích phân:
3.1. Tích phân bất định
- Khái niệm, tính chất
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân bất định (quy tắc đổi biến số, quy
tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
3.2. Tích phân xác định
- Khái niệm, tính chất, công thức Niutơn-Lainit
- Vận dụng thành tạo các quy tắc để giải bài tập tính tích phân xác định (quy tắc đổi biến số, quy
tắc tích phân từng phần)
- Tích phân hàm hữu tỷ
- Ứng dụng tích phân xác định
3.3. Tích phân suy rộng
- Khái niệm
- Cách tính
3.4. Tích phân kép
- Khái niệm, tính chất
- Cách tính tích phân kép trong tọa độ Đề các, trong tọa độ cực
1
TOÁN CAO CẤP - Trang 2
TOÁN CAO CẤP - Người đăng: Cybercist Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TOÁN CAO CẤP 9 10 582