Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp

Được đăng lên bởi Lý Tấn Lộc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 1 lần
toan hay
07 CĐ+02ĐH
GV: Trần Thị Bảo Trâm 1
BÀI TP CHƯƠNG 1 – 2 3
1.Tính các giới hạn sau:
2
0
cos3 cos5
lim
x
x x
x
1
0
lim cos
x
x
x
3 4
2
lim
3
x
x
x
x

3
2
1
3 5 2
lim
x
x
x x
2
cot
2
0
lim 1
x
x
x
sin
0
1
lim
x
x
x
cos
2
lim tan
x
x
x
3
1 3 5
lim
2 3 6
x
x x
x x
1
1
sin 1
lim
ln
x
x
e
x
2
1
2
4 1
lim
arcsin 1 2
x
x
x
2
0
ln cos
lim
ln 1
x
x
x
3
0
9
lim
sin
x
x
x x
0
sin 2
lim
1 1
x
x
x
2
2
0
1 sin cos
lim
sin
x
x x
x
4 4
2
0
cos sin 1
lim
1 1
x
x x
x
4
1
4 3 1
lim
1
x
x
x
sin2 tan
0
lim
sin
x x
x
e e
x
2
0
1
lim
1 1
x
x
e
x x
0
1
lim
tan
x
x
e
x
2
3
2
1
2 2
lim
2 3
x
x x x
x x x

0
ln 1 2
lim
x
x
x
0
ln cos
lim
ln cos 2
x
x
x
0
ln cos
lim
1 cos2
x
x
x
4 3 2
2
1 3 3
lim
2 2
x
x x x x
x
1
0
lim 1 sin 2
x
x
x
2
3 5
lim
3 1
x
x
x
x

2 1
2
2
2
lim
1
x
x
x
x

3
0
1 tan 1 sin
lim
x
x x
x
3
2
lim
1
x
x
x
x

3
1
sin
0
1 tan
lim
1 sin
x
x
x
x
2
0
1 cos
lim
x
x
x
sin2
2
0
lim
ln 1
x x
x
e e
x
2
0
ln 1 2 sin
lim
x
x x
x
2
2
0
sin 3
lim
ln 1 2
x
x
x
1
1
sin 1
lim
ln 2
x
x
e
x
2
lim 4 2
x
x x x

3 3
0
1 1 cos
lim
sin
x
x
e x
x x
1
ln
lim arctan
2
x
x
x

1
0
lim sin cos
x
x
x x
2
lim 1
x
x x x

2
4
0
1 sin
lim
1 1
x
x x x
x
2
3
0
6 2 2
lim
sin
x
x x
x
2
0
cos
lim
1 sin
x
x
e x
x x
2
3
ln 2
lim
1
x
x
x

2
0
cot
2
lim
ln 1
x
x
x
0
2
tan
lim
cot
2
x
x
x
1
lim
1
x
x
x x
e

2
0
cos
lim
1 1
x
x x
x
2. Xét tính liên tục và phân loại điểm gián đoạn (nếu có) của các hàm số sau:
2
2
7 10 2
3
3
3
3
2
3 18
3
9
x x
x
x
f x x
x x
x
x
3
2
9 4 3
2
2
-1 2
1
2
2
x
x x
x
x
f x x
e
x
x
Toán cao cấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp - Người đăng: Lý Tấn Lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Toán cao cấp 9 10 410