Ktl-icon-tai-lieu

toán cao cấp 1

Được đăng lên bởi josara
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 6230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
˜
’ THANH
ˆ N THUY
NGUYE

` TA
ˆ. P
BAI
´ CAO CA
ˆ´P
TOAN
Tˆa.p 1
Da.i sˆo´ tuyˆe´n t´ınh
v`a H`ınh ho.c gia’i t´ıch

’ N DAI HOC QUO
` XUA
ˆ´T BA
ˆ´C GIA HA
` NO
ˆI
NHA
.
.
.

H`
a Nˆ
o.i – 2006

Mu.c lu.c
`au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oi dˆ
L`
o.i n´
1 Sˆ
o´ ph´
u.c
- i.nh ngh˜ıa sˆo´ ph´
1.1 D
u.c . . . . . . . . . . . .
1.2 Da.ng d a.i sˆo´ cu’a sˆo´ ph´
u.c . . . . . . . . .
˜e n h`ınh ho.c. Mˆod un v`a acgumen
1.3 Biˆe’u diˆ
˜e n sˆo´ ph´
1.4 Biˆe’u diˆ
u.c du.´o.i da.ng lu.o..ng gi´ac
- a th´
2 D
u.c v`
a h`
am h˜
u.u ty’
- a th´
2.1 D
u.c . . . . . . . . . . . . . . . . .
- a th´
2.1.1 D
u.c trˆen tru.`o.ng sˆo´ ph´
u.c C
- a th´
2.1.2 D
u.c trˆen tru.`o.ng sˆo´ thu..c R
2.2 Phˆan th´
u.c h˜
u.u ty’ . . . . . . . . . . . .
- i.nh th´
3 Ma trˆ
a.n. D
u.c
3.1 Ma trˆa.n . . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa ma trˆa.n . . . . . .
3.1.1 D
3.1.2 C´ac ph´ep to´an tuyˆe´n t´ınh trˆen
3.1.3 Ph´ep nhˆan c´ac ma trˆa.n . . . .
3.1.4 Ph´ep chuyˆe’n vi. ma trˆa.n . . .
- .inh th´
3.2 D
u.c . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Nghi.ch thˆe´ . . . . . . . . . . .
- i.nh th´
3.2.2 D
u.c . . . . . . . . . . .
3.2.3 T´ınh chˆa´t cu’a di.nh th´
u.c . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . . . .
. . . . .
ma trˆa.n
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

4

.
.
.
.

6
6
8
13
23

.
.
.
.

44
44
45
46
55

.
.
.
.
.
.
.
.
.

66
67
67
69
71
72
85
85
85
88

2

MU
. C LU
.C

3.3

3.4

3.2.4 Phu.o.ng ph´ap t´ınh di.nh th´
u.c . . . . . .
Ha.ng cu’a ma trˆa.n . . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 D
3.3.2 Phu.o.ng ph´ap t`ım ha.ng cu’a ma trˆa.n .
Ma trˆa.n nghi.ch da’o . . . . . . . . . . . . . . .
- i.nh ngh˜ıa . . . . . . . . . . . . . . .
3.4.1 D
3.4.2 Phu.o.ng ph´ap t`ım ma trˆa.n nghi.ch da’o

e´n t´ınh
4 Hˆ
e. phu.o.ng tr`ınh tuyˆ
4.1 Hˆe. n phu.o.ng tr`ınh v´o.i n ˆa’n c´o di.nh th´
u.c
4.1.1 Phu.o.ng ph´ap ma trˆa.n . . . . . .
4.1.2 Phu.o.ng ph´ap Cramer . . . . . .
4.1.3 Phu.o.ng ph´ap Gauss . . . . . . .
4.2 Hˆe. t`
uy y
´ c´ac phu.o.ng tr`ınh tuyˆe´n t´ınh . .
`an nhˆa´t .
4.3 Hˆe. phu.o.ng tr`ınh tuyˆe´n t´ınh thuˆ

kh´ac
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

0.
. .
. .
. .
. .
. .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

89
109
109
1...
NGUY
ˆ
E
˜
N THUY
THANH
B
`
AI T
ˆ
A
.
P
TO
´
AN CAO C
ˆ
A
´
P
a
.
p1
D
a
.
isˆo
´
tuyˆe
´
n t´ınh
v`a H`ınh ho
.
c gia
it´ıch
NH
`
AXU
ˆ
A
´
TBA
NDA
.
IHO
.
CQU
ˆ
O
´
C GIA H
`
AN
ˆ
O
.
I
H`a Nˆo
.
i 2006
toán cao cấp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán cao cấp 1 - Người đăng: josara
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
toán cao cấp 1 9 10 347