Ktl-icon-tai-lieu

toán cao cap 1

Được đăng lên bởi Đức Thịnh
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nội dung chương 3

Bài giảng môn học Đại số tuyến tính

Chương 3
KHÔNG GIAN VECTƠ
Lê Văn Luyện
lvluyen@yahoo.com
∼lvluyen
Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM)

Chương 3. Không gian vectơ

22/05/2010

1 / 86

Nội dung chương 3

Nội dung
Chương 3. KHÔNG GIAN VECTƠ
1. Không gian vectơ
2. Tổ hợp tuyến tính
3. Cơ sở và số chiều của không gian vectơ
4. Không gian vectơ con
5. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính
6. Tọa độ và ma trận chuyển cơ sở

Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM)

Chương 3. Không gian vectơ

22/05/2010

2 / 86

1. Không gian vectơ

1. Không gian vectơ
Định nghĩa. Cho V là một tập hợp với phép toán +. V được gọi là
không gian vectơ trên R nếu mọi u, v, w ∈ V và α, β ∈ R ta có 8
tính chất sau:
(1) u+v = v+u;
(2) (u+v)+w = u+(v+w);
(3) tồn tại 0 ∈ V : u+0 = 0+u = u;
(4) tồn tại u ∈ V : u +u = u+u = 0;
(5) (αβ)u = α(βu);
(6) (α + β)u = αu + βu;
(7) α(u+v) = αu+αv;
(8) 1.u = u.
Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM)

Chương 3. Không gian vectơ

22/05/2010

3 / 86

1. Không gian vectơ

Khi đó ta gọi:
• mỗi phần tử u ∈ V là một vectơ.
• mỗi số α ∈ R là một vô hướng .
• vectơ 0 là vectơ không .
• vectơ u là vectơ đối của u.
Ví dụ. Xét V = Rn = {(x1 , x2 , . . . , xn ) | xi ∈ R∀, i ∈ 1, n}.
Với u = (a1 , a2 , . . . , an ), v = (b1 , b2 , . . . , bn ) ∈ Rn và α ∈ R, ta định
nghĩa phép cộng + và nhân . vô hướng như sau:
• u+v = (a1 + b1 , a2 + b2 , . . . , an + bn );
• αu = (αa1 , αa2 , . . . , αan ).
Khi đó Rn là không gian vectơ trên R. Trong đó:
Vectơ không là 0 = (0, 0, . . . , 0);
Vectơ đối của u là −u = (−a1 , −a2 , . . . , −an ).
Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM)

Chương 3. Không gian vectơ

22/05/2010

4 / 86

1. Không gian vectơ

Ví dụ. Tập hợp Mm×n (R) với phép cộng ma trận và nhân ma trận với
một số thực thông thường là một không gian vectơ trên R. Trong đó:
Vectơ không là ma trận không.
Vectơ đối của A là −A.
Ví dụ. Tập hợp
R[x] = {p(x) = an xn + . . . + a1 x + a0 | n ∈ N, ai ∈ R, i ∈ 1, n}
gồm các đa thức theo x với các hệ số trong R là một không gian vectơ
trên R với phép cộng vectơ là phép cộng đa thức thông thường và phép
nhân vô hướng với vectơ là phép nhân thông thường một số với đa
thức.
Ví dụ. Tập hợp Rn [x] gồm các đa thức bậc nhỏ hơn hoặc bằng n theo
x với các hệ số trong R là một không gian vectơ trên R.
Lê Văn Luyện (ĐHKHTN HCM)

Chương 3. Không gian vectơ

22/05/2010

5 / 86

1. Không gian vectơ

Ví dụ. Cho V = {(x1 , x2 , x3 ) ∈ R3 | 2x1 + 3x2 + x3 = 0}.
Khi đó V là không gian vectơ...
Nội dung chương 3
Bài giảng môn học Đại số tuyến tính
Chương 3
KHÔNG GIAN VECTƠ
Văn Luyện
lvluyen@yahoo.com
http://www.math.hcmus.edu.vn/lvluyen
Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh
Văn Luyện (ĐHKHTN HCM) Chương 3. Không gian vectơ 22/05/2010 1 / 86
toán cao cap 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
toán cao cap 1 - Người đăng: Đức Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
toán cao cap 1 9 10 142