Ktl-icon-tai-lieu

Tóan cao cấp 2

Được đăng lên bởi XGo Ons
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Đề thi mẫu 01. Toán-2

ĐỀ THI MẪU
Môn thi
: Toán cao cấp 2
Thời gian làm bài: 60 phút
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.

Thí sinh không dùng tài liệu.

y
Hàm hai biến z = arctan( ) có các đạo hàm riêng tại điểm (1,2) là:
x
B. z′x (1,2) = − 1 5, z′y (1,2) = 2 5
A. z′x (1,2) = 1 5, z′y (1,2) = 2 5

C. z′x (1,2) = − 2 5, z′y (1,2) = 1 5

D. z′x (1,2) = − 1 5, z′y (1,2) = −2 5 .

2. Tìm vi phân cấp hai của hàm hai biến z = 3 x3 + 4 xy 2 − 2 y 3 .
A. d 2 z = 18 xdx 2 + 16 ydxdy + ( 8 x − 12 y ) dy 2
B. d 2 z = 18 xdx 2 + 8 ydxdy + ( 8 x − 12 y ) dy 2
C. d 2 z = 18 xdx 2 + 16 ydxdy + ( 8 x − 6 y ) dy 2
D. d 2 z = 9 xdx 2 + 16 ydxdy + ( 8 x − 12 y ) dy 2
y
dz
3. Hàm hợp z = x + sin( ) với y = x 2 có đạo hàm riêng z′x và
lần lượt là:
x
dx

A. z′x = 1 +

y
y dz
cos( ),
= 1 − cos x
2
x dx
x

C. z′x = 1 +

y
y dz
cos( ),
= 1 + cos x
2
x dx
x

B. z′x = 1 −

y
y dz
cos( ),
= 1 − cos x
2
x dx
x

D. z′x = 1 −

y
y dz
cos( ),
= 1 + cos x
2
x dx
x

4. Hàm ẩn y = y( x ) xác định từ phương trình y x = x y có:
A. y′( x ) =
C. y′( x ) =

xy x −1 − x y ln x
yx y −1 − y x ln y

yx y −1 − y x ln y
xy x −1 − x y ln x

B. y′( x ) =

x y ln x − xy x −1
yx y −1 − y x ln y

D. y′( x ) =

y x ln y − yx y −1
xy x −1 − x y ln x

5. Cho hàm số z = x 2 − 2 x + y 2 + 2 . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Hàm số đạt cực tiểu tại M(1,0).
C. Hàm số không có cực trị.

B. Hàm số đạt cực đại tại M(1,0).
D. Hàm số không có điểm dừng.

6. Tìm cực trị của hàm hai biến z = x 2 ( y − 1) − 3x + 2 thỏa điều kiện x − y + 1 = 0 .
A. z đạt cực đại tại A(−1;0) và đạt cực tiểu tại B (1;2)
B. z đạt cực tiểu tại A(−1;0) và đạt cực đại tại B (1;2)
C. z đạt cực đại tại A(−1;0) và B (1;2)
D. z đạt cực tiểu tại A(−1;0) và B (1;2)
7. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm z = − x + 2 y + 3 trên tập D = [ 0;1] × [ 0;1] .
A. Giá trị lớn nhất của
B. Giá trị lớn nhất của
C. Giá trị lớn nhất của
D. Giá trị lớn nhất của

z
z
z
z

là 5 và nhỏ nhất
là 5 và nhỏ nhất
là 4 và nhỏ nhất
là 4 và nhỏ nhất

Khoa Công nghệ Thông tin-HUTECH

là 2.
là 3.
là 3.
là 2.

2

Đề thi mẫu 01. Toán-2

8. Biểu diễn cận lấy tích phân của miền phẳng Ω sau đây trong hệ tọa độ Descartes Oxy:
Ω = {( x; y ) | y ≥ x 2 , y ≤ 4 − x 2 }

A. − 2 ≤ x ≤ 2, x 2 ≤ y ≤ 4 − x 2

B. −2 ≤ x ≤ 2, x 2 ≤ y ≤ 4 − x 2

C. − 2 ≤ x ≤ 2, 4 − x 2 ≤ y ≤ x 2

D. Đáp án khác.

1

x3

∫ ∫ f ( x , y ) dy .

9. Hãy đổi thứ tự tính tích phân I = dx
0

1

0

1

1

∫ 3∫ f ( x , y ) dx

∫ 3∫ f ( x , y ) dx

A. I = dy
0

y

1

3y

B. I = dy

∫ ∫ f ( x , y ) dx

C. I = dy
0

0

D. I...
Đề thi mu 01. Toán-2 1
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
ĐỀ THI MU
Môn thi : Toán cao cp 2
Thi gian làm bài: 60 phút
Thí sinh không dùng tài liu.
1. Hàm hai biến
arctan( )
y
z
x
=
có các đạo hàm riêng ti đim (1,2) là:
A.
′′
==(1, 2) 1 5 , (1, 2) 2 5
xy
zz
B.
′′
=− =(1,2) 1 5, (1,2) 2 5
xy
zz
C.
′′
=− =(1, 2) 2 5 , (1, 2) 1 5
xy
zz
D.
′′
=− =−(1, 2) 1 5 , (1, 2) 2 5
xy
zz.
2. Tìm vi phân cp hai ca hàm hai biến
32
34 2zx xy y=+
3
.
2
d
2
d
2
dy
2
A.
()
22
18 16 8 12ddddzxx yxyxyy=+ +
B.
()
22
18 8 8 12ddddzxxyxyxyy=+ +
C.
()
22
18 16 8 6ddddzxx yxyxy=+ +
D.
()
22
916 812dd dd dzxx yxy x yy=+ +
3. Hàm hp
sin( )
y
zx
x
=+
vi đạo hàm riêng
2
yx=
x
z
dz
dx
ln lượt là:
A.
=+ =−
2
1cos(), 1cos
x
yydz
z
x
xdx
x
B.
=− =−
2
1cos(), 1cos
x
yydz
z
x
xdx
x
C.
=+ =+
2
1cos(), 1cos
x
yydz
z
x
xdx
x
D.
=− =+
2
1cos(), 1cos
x
yydz
z
x
xdx
x
4. Hàm n xác định t phương trình ()yyx=
y
yx
=
có:
A.
=
1
1
ln
()
ln
xy
yx
x
yx
yx
yx y y
x
B.
=
1
1
ln
()
ln
yx
yx
x
xxy
yx
yx y y
C.
=
1
1
ln
()
ln
yx
xy
yx y y
yx
x
yxx
D.
=
1
1
ln
()
ln
xy
xy
yyyx
yx
x
yxx
2
2
5. Cho hàm s . Khng định nào sau đây đúng ?
22
2zx xy=−++
A. Hàm s đạt cc tiu ti M(1,0). B. Hàm s đạt cc đại ti M(1,0).
C. Hàm s không có cc tr. D. Hàm s không có đim dng.
2
(1)3zxy x=−+
10xy
+= .
6.
Tìm cc tr ca hàm hai biến tha điu kin
A.
z
đạt cc đại ti đạt cc tiu ti (1;0)A (1; 2)B
B.
z
đạt cc tiu ti đạt cc đại ti (1;0)A (1; 2)B
C.
z
đạt cc đại ti (1;0)A (1; 2)B
D.
z
đạt cc tiu ti (1;0)A (1; 2)B
[
]
[
]
0;1 0;1D 2zxy7. Tìm giá tr ln nht và nh nht ca hàm 3
=
−+ + trên tp .
z
là 5 và nh nht là 2. A. Giá tr ln nht ca
z
là 5 và nh nht là 3. B. Giá tr ln nht ca
z
là 4 và nh nht là 3. C. Giá tr ln nht ca
z
là 4 và nh nht là 2. D. Giá tr ln nht ca
Khoa Công ngh Thông tin-HUTECH
Tóan cao cấp 2 - Trang 2
Tóan cao cấp 2 - Người đăng: XGo Ons
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tóan cao cấp 2 9 10 16