Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp a1

Được đăng lên bởi hathaiqui-ptit
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN.

ĐẠO HÀM TẠI 1 ĐIỂM
Cho y = f(x) xác định trong (a, b)  x0, xét tỷ số
f ( x0 ) f ( x )  f ( x0 ) f ( x0  x )  f ( x0 )


x
x  x0
x
Nếu tỷ số trên có giới hạn hữu hạn khi x
→x0 hay x → 0 thì f có đạo hàm tại x0.
Đặt

f ( x 0 )
f ( x0 )  lim
x  x0
x
( x  0)

f(x0)

f ( x0 )
tan  
x



x  x0
x0

x

x

tan   f ( x0 )

f’(x0) là hệ số góc tiếp tuyến của đường cong
(C): y = f(x) tại tiếp điểm M(x0, f(x0))

Đạo hàm trái tại x0:

f ( x0 )
f ( x0 )  lim
x
x  x0
( x  0 )

Đạo hàm phải tại x0:

f ( x0 ) 

lim

x  x0
( x  0 )

f ( x0 )
x

f có đạo hàm tại x0
 f ( x0 )  f ( x0 )

Cách tính đạo hàm
1. Nếu f xác định bởi 1 biểu thức sơ cấp: dùng công
thức đạo hàm sơ cấp và các quy tắc(tổng, hiệu,
tích, thương, hàm hợp).
2. Nếu tại x0, biểu thức f ’ không xác định: tính bằng
định nghĩa.
3. Nếu hàm số có phân chia biểu thức tại x0: tính
bằng định nghĩa.
4. Nếu f(x) = u(x)v(x) hoặc f(x) là tích thương của
nhiều hàm: tính (lnf)’

Ví dụ: tính đạo hàm tại các điểm được chỉ ra

1 / f (x)  2
f ( x )  2
2

x ln x

x ln x

x ln x

f (1)  ln 2

tại x = 1

ln 2( x ln x )

ln 2(ln x  1)

2 / f (x)  x

tại x = 0

 x, x  0
f (x)  
  x, x  0

f ( x )  f (0) x  0

x 0
x
+
0
1


x
x

f ’(0) không tồn tại

0-

1

 x 2 sin 1 , x  0

3 / f (x)  
x
 0,
x 0
x0

1
1
f ( x )  2 x sin  cos
x
x

x 0

Tính bằng định nghĩa.

1
x
sin

0
f ( x )  f (0)
x

x 0
x
1
x 0
 x sin


x
 f (0)  0
2

0

 x ,
x 1
4 / f (x)  
 2 x  1, x >1
2

tại x = 1

2
f ( x )  f (1)
x 1
lim

lim

2

 x 1
x 1
x 1
x 1

f ( x )  f (1)
2x  1  1
lim
 lim

2


x

1
x 1
x 1
x 1
 f (1)  2

Đạo hàm hàm ngược
Cho y = f(x): (a, b)(c, d) liên tục và tăng ngặt.
Khi đó tồn tại hàm ngược f 1: (c, d)  (a, b) liên tục
và tăng ngặt.
Nếu tồn tại f ’(x0)  0, xo(a, b) thì tại y0 = f(x0), f 1
có đạo hàm và
1
(f )( y 0 ) 
f ( x0 )
1

Ta thường viết:

1
(f ) 
f
1

Đạo hàm các hàm lượng giác ngược

 
1. y = arcsinx, x(-1, 1)  x = sin y, y    , 
 2 2
1
1
1
1

y (x) 



2
2
x ( y ) cos y
1  sin y
1 x


 
2. y = arctanx, xR  x = tan y, y    , 
 2 2


1
1
1
y ( x ) 


x ( y ) 1  tan 2 y 1  x 2

Bảng công thức đạo hàm các hàm mới

 arcsin x   

1
2

1 x
1

 arccos x   
2
1 x
1

 arctan x  
2
1 x
1

 arccot   
2
1 x

 cosh x    sinh x

sinh
x

  cosh x
1
2
cosh x
1

 coth x    2
sinh x

 tanh x   
...
ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN.
Toán cao cấp a1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp a1 - Người đăng: hathaiqui-ptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Toán cao cấp a1 9 10 176