Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng)

Được đăng lên bởi w-phuoclam-gmail-com
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân và chuỗi
Chương 3
Phương trình vi phân cấp 1

Tháng 8 / 2011

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

1 / 29

Các mục chính của chương 3:

1
2
3

Khái niệm về phương trình vi phân.
Phương trình vi phân cấp 1.
Cách giải một số ptvp cấp 1 thông dụng.

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

2 / 29

Chương 3: Phương trình vi phân cấp 1
1. Khái niệm:
Bài toán dẫn đến phương trình vi phân:
Ví dụ: Một vật có khối lượng m rơi tự do với lực cản
của không khí tỷ lệ với vận tốc rơi.
Gọi v (t ) là vận tốc rơi của vật. Khi đó có 2 lực tác động
lên vật là: trong lực F1 = mg cùng chiều chuyển động của
vật và lức cản của không khí F2 = αv (t ) (ngược chiều
chuyển động), α : hệ số cản >0.

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

3 / 29

1. Khái niệm:

Vậy theo định luật hai Newton, ta có:
dv
a=
, F = F1 + F2 = mg
dt
dv
) m = mg αv
dt

ma = F ,

với

αv

Đây là một phương trình mà ngoài hàm cần tìm v (t ) , nó
còn chứa cả đạo hàm v / (t ) . Đó là phương trình vi phân
cấp 1.

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

4 / 29

1. Khái niệm:

Định nghĩa:
Một phương trình chứa đạo hàm hoặc vi phân của 1
hoặc vài hàm cần tìm được gọi là phương trình vi
phân.
Nếu phương trình chỉ chứa các đạo hàm của 1 biến
độc lập thì nó được gọi là phương trình vi phân
thường, nếu nó chứa các đạo hàm riêng thì được gọi
là phương trình vi phân đạo hàm riêng.

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

5 / 29

1. Khái niệm:
Ví dụ:
1

2
3
4

5

6

dy
2y = 1
dx
du
dv
+3 = 0
dx
dx
(x + y ) dy 2ydx = 0
2

y // +3y / 1 = 0
∂u
∂u
x +y = u
∂x
∂y
2
2
∂ u ∂ u ∂u
=
+
∂x 2 ∂t 2 ∂t

Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

6 / 29

1. Khái niệm:
Phương trình vi phân cấp n là một hệ thức có dạng:
F x, y (x ) , y / (x ) , y // (x ) , ..., y (n) (x ) = 0

(1) , x 2 D

R

Trong đó: x là biến độc lập
y (x ) là giá trị của hàm số y = y (x ) tại x.
y / (x ) là giá trị của đạo hàm cấp 1 của hàm số y = y (x ) tại
x.
y // (x ) là giá trị của đạo hàm cấp 2 của hàm số y = y (x )
tại x.
..
.
y (n) (x ) là giá trị của đạo hàm cấp n của hàm số y = y (x )
tại x.
Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

7 / 29

1. Khái niệm:

Viết gọn lại ta có:

F x, y , y / , y // , ..., y (n) = 0

Trong đó: n là cấp của phương trình vi phân (cấp cao
nhất của đạo hàm xuất hi...
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân chuỗi
Chương 3
Phương trình vi phân cấp 1
Tháng 8 / 2011
Chương 3 (Phương trình vi phân cấp 1) Toán A5 - C01005 Tháng 8 / 2011 1 / 29
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Người đăng: w-phuoclam-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) 9 10 548