Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng)

Được đăng lên bởi w-phuoclam-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân và chuỗi
Chương 4
Phương trình vi phân cấp 2

Tháng 8 / 2011

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

1 / 14

Các mục chính của chương 4:

1
2

Số phức.
Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số không
đổi.

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

2 / 14

Chương 4: Phương trình vi phân cấp 2
1.Số phức
Giải pt bậc 2:
∆=b

2

ax 2 +bx + c = 0

4ac

Nếu

∆>0:

pt có 2 nghiệm thực

Nếu

∆=0:

pt có 1 nghiệm kép thực

Nếu

(vì

∆<0p
: pt có
b i
∆
x1,2 =
=
2a

2 nghiệm phức

∆ < 0 =)

ta có

∆ > 0,

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

x1,2 =

p

b

x0 =

∆

2a
b
2a

p
b
i
∆
2a
∆ = i 2 ( ∆ ))

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

3 / 14

Chương 4: Phương trình vi phân cấp 2
2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số không
đổi:
y // +py / +qy = f (x )

( )

Trong đó p, q là hằng số, f (x ) là hàm cho trước.
TH f (x ) 6= 0 : ( ) gọi là ptvp tuyến tính cấp 2 không thuần
nhất.
TH f (x ) = 0 : ( ) gọi là ptvp tuyến tính cấp 2 thuần nhất.
Nguyên tắc chồng chất nghiệm:
Giả sử y1 là nghiệm của ptvp y // + py / + qy = f1 (x ) ,
y2 là nghiệm của ptvp y // + py / + qy = f2 (x )
Khi đó với 2 hằng số C1 , C2 ta có:
C1 y1 + C2 y2 là nghiệm của ptvp
y // + py / + qy = C1 f1 (x ) + C2 f2 (x )
Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

4 / 14

2.Ptvp cấp 2
a.Phương trình thuần nhất: y // + py / + qy
Giải pt đặc trưng: k 2 + pk + q = 0
(2)
Nếu
là: y
Nếu

(2) có 2 nghiệm
= C1 e k1 x + C2 e k2 x

(2) có 1 nghiệm
y = C1 e k0 x + C2 xe k0 x

phân biệt

k1 , k2

kép

(1)

k0

thì

=0

thì

(1)

(1)

có nghiệm

có nghiệm là:

Nếu (2) không có nghiệm thực, nghĩa là có 2 nghiệm
phức: k1 = α + i β, k2 = α i β
thì

(1)

có nghiệm là:y

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

= e αx (C1 cos βx + C2 sin βx )

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

5 / 14

2.Ptvp cấp 2

Ví dụ:y // 3y / + 2y = 0
Pt đặc trưng: k 2 3k + 2 = 0 () k1 = 1, k2 = 2
Vậy nghiệm của ptvp là: y = C1 e x + C2 e 2x

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

6 / 14

2.Ptvp cấp 2

Ví dụ: y // 2y / + y = 0
Pt đặc trưng: k 2 2k + 1 = 0 () k1 = k2 = 1
Vậy nghiệm của ptvp là: y = C1 e x + C2 xe x

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

Toán A5 - C01005

Tháng 8 / 2011

7 / 14

2.Ptvp cấp 2

Ví dụ:

y // + y / + y = 0

Pt đặc trưng:
=) α =

k2

+ k + 1 = 0 () k1 =
p
3
1
,β =
2
2

Vậy nghiệm của ptvp là:

Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2)

y =e

1
2x...
Đại số tuyến tính, phương trình vi phân chuỗi
Chương 4
Phương trình vi phân cấp 2
Tháng 8 / 2011
Chương 4 (Phương trình vi phân cấp 2) Toán A5 - C01005 Tháng 8 / 2011 1 / 14
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) - Người đăng: w-phuoclam-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Toán cao cấp A5 (sv Tôn Đức Thắng) 9 10 595