Ktl-icon-tai-lieu

Toán cao cấp C1 - P4

Được đăng lên bởi Pham Khanh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 4010 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍCH PHÂN
I. Tích phân b t nh
1. Nguyên hàm - Tích phân b t nh
F(x) g i là nguyên hàm c a f(x) n u f(x) là o hàm c a F(x), nghĩa là f(x) = F / (x) .
M t hàm s có nhi u nguyên hàm, hai nguyên hàm khác nhau c a m t hàm s sai khác
nhau úng m t h ng s .
T p các nguyên hàm c a hàm f ư c ký hi u là ∫ f(x)dx , và ư c g i là tích phân b t
nh.
2. Các tính ch t cơ b n
1) ( ∫ f(x)dx)/ = ∫ f / (x)dx = ∫ df(x) = f(x)
2)
3)

∫ (f(x) ± g(x))dx = ∫ f(x)dx ± ∫ g(x)dx
∫ αf(x)dx = α ∫ f(x)dx

B ng tích phân cơ b n :
xα+1
+ C, α ≠ −1
α +1

•

α
∫ x dx =

•

•
•

dx
∫ x = ln x + C, α = −1

∫
∫

dx
1− x
dx
2

2

= arcsin x + C
= ln x + x2 + A + C

•

dx

∫ 1 + x2

•

•

= arctgx + C

∫ cos xdx = sin x + C

∫ sin2 x = − cot gx + C

•

•

x +A
∫ sin xdx = − cos x + C

•

ax
ax dx =
+C
∫
ln a
Nói riêng: ∫ ex dx = e x + C

∫ cos2 x = tgx + C

dx

dx

Ví d :
1

1

1 −2
x +C
∫
2
dx
1
2) ∫ 2 = ∫ x −2 dx = − + C
x
x
xdx = ∫ x 2 dx =

1)

3)

∫x

xdx = ∫

3
x 2 dx

5

2
= x2 + C
5

3

4)
5)

∫

3

7

x x dx = ∫ x 2 dx = ∫ x 4 dx =
x 4 dx

∫ x2 + 1

=∫

x4 − 1
x2 + 1

dx + ∫

dx
x2 + 1

4 4
x +C
7

= ∫ (x 2 − 1)dx + ∫

dx
x2 + 1

=

x3
− x + arctgx + C
3

3. Các phương pháp tính tích phân b t nh :
3.1 Phương pháp i bi n s :
nh lý
N u ∫ f(x)dx = F(x) + C thì ∫ f(ϕ(x))ϕ/ (x)dx = F(ϕ(x)) + C
trong ó ϕ là hàm kh vi liên t c.
1) Phương pháp i bi n th nh t :
t u = u(x)⇒ du =u’dx
B môn Tóan- Th ng kê

1

Khoa Kinh T

HQG TP.HCM

f(x)dx = g(u).du và

∫ f ( x )dx =∫ g(u)du
Ap d ng m nh

trên ta tính ư c ∫ g(u)du . T

∫ f ( x )dx .

ó suy ra

Ví d :
Tính I = ∫ sin 3 x.cos xdx = ?
t u = sinx, du = cosxdx
I = ∫ sin3 x.cos xdx = ∫ u3 du
=

u4
sin 4 x
+C =
+C
4
4

2) Phương pháp i bi n th hai :
t x = ϕ(t) ⇒ dx = ϕ’dt
f(x)dx = f(ϕ(t)) ϕ’dt =g(t)dt
Ap d ng m nh trên ta tính ư c ∫ g(t )dt . T

ó suy ra

∫ f ( x )dx .

Ví d :
Tính I = ∫ 4 − x 2 dx = ?
t x = 2sint ⇒ dx = 2costdt
I=

∫

4 − x 2 dx = ∫ 4 − 4 sin 2 t .2 cos tdt

= 4 ∫ cos2 tdt = 4 ∫

1 + cos 2t
dt
2

= 2t + sin 2t + C
x
Thay t = arcsin , sin2t = 2sintcost = x 4 − x 2 ta ư c
2
x
I = 2arcsin + x 4 − x 2 + C
2

3) Phương pháp tích phân t ng ph n :
Gi s u = u(x) và v = v(x) là hai hàm s kh vi . Khi ó :

∫ udv = uv − ∫ vdu
Quy t c
Cho P(x) là a th c , f(x) là hàm s nào ó.
1) ∫ f(x)e x dx, ñaët u = f(x), dv = ex dx
2)
3)
4)
5)
6)
7)

∫ P(x)sin xdx, ñaët u = P(x) vaø dv = sinxdx
∫ P(x) cos xdx, ñaët u = P(x) vaø dv = cosxdx
∫ P(x)lnxdx, ñaët u = lnx vaø dv = P(x)dx
∫ P(x)arcsin xdx, ñaët u = arcsin x vaø dv = P(x)dx
∫ P(x)arccos xdx, ñaët u = arcco...
B môn Tóan- Thng kê Khoa Kinh Tế ĐHQG TP.HCM
1
TÍCH PHÂN
I. Tích phân bt định
1. Nguyên hàm - Tích phân bt đnh
F(x) gi là nguyên hàm ca f(x) nếu f(x) là đạo hàm ca F(x), nghĩa là
/
f(x) F (x)
=
.
Mt hàm s nhiu nguyên hàm, hai nguyên hàm khác nhau ca mt hàm s sai khác
nhau đúng mt hng s.
Tp các nguyên hàm ca m f được hiu
f(x)dx
, được gi tích phân bt
định.
2. Các tính cht cơ bn
1)
/ /
( f(x)dx) f (x)dx df(x) f(x)
= = =
2)
(f(x) g(x))dx f(x)dx g(x)dx
± = ±
3)
α = α
Bng tích phân cơ bn :
1
x
x dx C, 1
1
α+
α
= + α ≠ −
α +
dx
ln x C, 1
x
= + α =
x
x
a
a dx C
lna
= +
Nói riêng:
x x
e dx e C
= +
2
dx
arctgx C
1 x
= +
+
2
dx
arcsinx C
1 x
= +
2
2
dx
ln x x A C
x A
= + + +
+
sinxdx cosx C
= − +
cosxdx sinx C
= +
2
dx
cot gx C
sin x
= − +
2
dx
tgx C
cos x
= +
Ví d:
1)
1 1
2 2
1
xdx x dx x C
2
= = +
2)
2
2
dx 1
x dx C
x
x
= = +
3)
3 5
2 2
2
x xdx x dx x C
5
= = +
4)
3 3 7
2 4 4
4
x xdx x dx x dx x C
7
= = = +
5)
4 4 3
2
2 2 2 2
x dx x 1 dx dx x
dx (x 1)dx x arctgx C
3
x 1 x 1 x 1 x 1
= + = + = + +
+ + + +
3. Các phương pháp tính tích phân bt định :
3.1 Phương pháp đi biến s :
Định lý
Nếu
f(x)dx F(x) C
= +
thì
/
f( (x)) (x)dx F( (x)) C
ϕ ϕ = ϕ +
trong đó ϕ là hàm kh vi liên tc.
1) Phương pháp đi biến th nht :
Đặt u = u(x)
du =u’dx
Toán cao cấp C1 - P4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cao cấp C1 - P4 - Người đăng: Pham Khanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Toán cao cấp C1 - P4 9 10 97