Ktl-icon-tai-lieu

Toán cấp 1

Được đăng lên bởi hanh toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI OLIMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2013 – 2014 (Phần thi cá nhân)
Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái có kết quả đúng trong cá câu sau:
Câu 1. Từ các số 0; 2; 4; 6. Hỏi viết được bao nhiêu số thập phân có 4 chữ số nhỏ
hơn 1.
A. 1 số
B. 2 số
C. 4 số
D. 6 số
Câu 2. Cho tam giác ABC. Nếu kéo dài BC thêm một đoạn CD =

1
BC thì diện
2

tích tam giác tăng thêm 40 cm2. Diện tích tam giác ABC là cm2:
A. 20
B. 44
C. 60
D. 80
Câu 3. Phép chia 22,18 : 12 có số dư là :
A. 10
B. 1
C. 0,1
D. 0,01
3
. Nếu cộng thêm 12 vào tử số thì cần phải cộng thêm bao
4
3
nhiêu vào mẫu số để được phân số mới bằng ?
4

Câu 4. Cho phân số

A. 12
B. 16
C. 24
D. 20
Câu 5. Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 4, số dư bằng 25 và
tổng của số bị chia, số chia và số dư là 515. Hỏi số chia của phép chia là bao nhiêu ?
A. 93
B. 98
C. 102
D. 397
Câu 6. Tích hai số là 645. Nếu thêm 5 đơn vị vào số thứ hai thì tích mới là 860. Số
thứ nhất là:
A. 20
B. 15
C. 5
D. 43
Câu 7. Mua 1 quyển vở và 1 quyển sách phải trả tất cả 12000 đồng. Mua 2 quyển
vở và 3 quyển sách phải trả 32500 đồng. Vậy giá tiền mỗi quyển sách là ?
A. 8500 đ
B. 6500 đ
C. 5500 đ
D. 3500 đ
Câu 8. Khi viết số 5 vào bên trái một số tự nhiên có 4 chữ số thì số mới có giá trị
lớn hơn số ban đầu là bao nhiêu ?
A. 50
B. 500
C. 5000
D. 50000
Câu 9. Nam có 15 viên bi, số bi của Minh nhiều hơn trung bình cộng số bi của hai
bạn là 5 viên. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi ?
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
Câu 10. Một người bán hàng lãi được 150000 đồng. Tính ra số lãi này bằng 10%
so với giá mua. Hỏi người đó bán được bao nhiêu tiền ?
A. 150000 đ
B. 1500000đ
C. 1650000 đ
D. 1700000 đ
Câu 11. Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, có 56 thí sinh dự thi. Hỏi người ta
phải dùng tất cả bao nhiêu số chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh đó ?
A. 56
B. 65
C. 94
D. 103

Câu 12. Khi chuyển dấu phẩy của một số thập phân sang bên trái một hàng thì số
đó giảm đi 19,17 đơn vị. Số thập phân đó là:
A. 191,7
B. 21,3
C. 2,13
D. 1,917
Câu 13. Cho một số nếu lấy số đó cộng với 0,15 rồi cộng với 0,85 được bao nhiêu
cộng với 1, cuối cùng giảm đi 4 lần thì được kết quả là 12,5. Số đó là:
A. 11,75
B. 1,25
C. 48
D. 11,25
Câu 14. Phân số

5
viết dưới dạng số thập phân là :
2

A. 0,25
Câu 15.

B. 2,5

D. 0,52

1
1
bao gạo nặng hơn bao gạo là 5 kg. Hỏi bao gạo nặng bao nhiêu kg ?
3
4

A. 30
II. Tự luận :
Câu 16.

C. 5,2

B. 40

C. 50

D. 60

1
1
bao gạo nặng hơn bao gạo là 5 kg. Hỏi bao gạo nặng...
ĐỀ THI OLIMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2013 – 2014 (Phần thi cá nhân)
Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh vào chữ cái có kết quả đúng trong cá câu sau:
Câu 1. Từ các số 0; 2; 4; 6. Hỏi viết được bao nhiêu số thập phân 4 chữ số nhỏ
hơn 1.
A. 1 số B. 2 số C. 4 số D. 6 số
Câu 2. Cho tam giác ABC. Nếu kéo dài BC thêm một đoạn CD =
1
2
BC thì diện
tích tam giác tăng thêm 40 cm
2
. Diện tích tam giác ABC là cm
2
:
A. 20 B. 44 C. 60 D. 80
Câu 3. Phép chia 22,18 : 12 có số dư là :
A. 10 B. 1 C. 0,1 D. 0,01
Câu 4. Cho phân số
3
4
. Nếu cộng thêm 12 vào tử số thì cần phải cộng thêm bao
nhiêu vào mẫu số để được phân số mới bằng
3
4
?
A. 12 B. 16 C. 24 D. 20
Câu 5. Trong một phép chia hai số tự nhiên biết thương bằng 4, số bằng 25
tổng của số bị chia, số chia số dư là 515. Hỏi số chia của pp chia là bao nhiêu ?
A. 93 B. 98 C. 102 D. 397
Câu 6 . Tích hai số là 645. Nếu thêm 5 đơn vị vào số thứ hai thì tích mới là 860. Số
thứ nhất là:
A. 20 B. 15 C. 5 D. 43
Câu 7. Mua 1 quyển vở 1 quyển sách phải trả tất cả 12000 đồng. Mua 2 quyển
vở và 3 quyển sách phải trả 32500 đồng. Vậy giá tiền mỗi quyển sách là ?
A. 8500 đ B. 6500 đ C. 5500 đ D. 3500 đ
Câu 8. Khi viết số 5 vào bên trái một số tự nhiên 4 chữ số thì số mới giá trị
lớn hơn số ban đầu là bao nhiêu ?
A. 50 B. 500 C. 5000 D. 50000
Câu 9. Nam có 15 viên bi, số bi của Minh nhiều hơn trung bình cộng số bi của hai
bạn là 5 viên. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi ?
A. 15 B. 20 C. 25 D. 30
Câu 10. Một người bán hàng lãi được 150000 đồng. Tính ra slãi này bằng 10%
so với giá mua. Hỏi người đó bán được bao nhiêu tiền ?
A. 150000 đ B. 1500000đ C. 1650000 đ D. 1700000 đ
Câu 11. Trong thi học sinh giỏi cấp trường, 56 thí sinh dự thi. Hỏi người ta
phải dùng tất cả bao nhiêu số chữ số để đánh số báo danh của các thí sinh đó ?
A. 56 B. 65 C. 94 D. 103
Toán cấp 1 - Trang 2
Toán cấp 1 - Người đăng: hanh toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Toán cấp 1 9 10 533