Ktl-icon-tai-lieu

Toán cực trị có lời giải

Được đăng lên bởi yamarei
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cực trị
Câu 1
Cho hàm số y = 4x3 + mx2 – 3x
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m = 0.
2. Tìm m để hàm số có hai cực trị tại x1 và x2 thỏa x1 = - 4x2
2. TXĐ: D = R
- y’ = 12x2 + 2mx – 3
Ta có: ’ = m2 + 36 > 0 với mọi m, vậy luôn có cực trị

 x1  4 x2

m
9

m
Ta có:  x1  x2  
6
2

1

 x1 x2   4
Câu 2
3
2
Cho hàm số y  f ( x )  mx  3mx   m  1 x  1 , m là tham số
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1.
2. Xác định các giá trị của m để hàm số y  f ( x) không có cực trị.
+ Khi m = 0  y  x  1 , nên hàm số không có cực trị.
2
+ Khi m  0  y '  3mx  6mx   m  1
Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi y '  0 không có nghiệm hoặc có nghiệm kép

  '  9m 2  3m  m  1  12m 2  3m  0  0  m 

1
4

Câu 3 :Cho hàm số y  x 4  mx 3  2x 2  3mx  1 (1) .
1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0.
2). Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu.
2) y  x 4  mx 3  2x 2  2mx  1 (1)
Đạo hàm y /  4x3  3mx 2  4x  3m  (x  1)[4x 2  (4  3m)x  3m]

 x 1



y/  0  



Hàm số có 2 cực tiểu  y có 3 cực trị  y/ = 0 có 3 nghiệm phân biệt

2
 4x  (4  3m)x  3m  0

(2)

  (3m  4)2  0
4
 m  .
 (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 1  
3
 4  4  3m  3m 0
Giả sử: Với m  


4
, thì y/ = 0 có 3 nghiệm phân biệt x1 , x 2 , x 3
3

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số có 2 cực tiểu.

4
3

Vậy, hàm số có 2 cực tiểu khi m   .

Kết luận:

 x1  x 2
 2  2

 y1  y2   2( x1  x2 )  10 9
 2
2
Tọa độ trung điểm CĐ và CT là (-2; 9) không thuộc đường thẳng
1
y  x  m  3 không thỏa mãn.
2

Vậy m = 1 thỏa mãn điều kiện đề bài.
3
2
Câu 4:Cho hàm số y  x  2( m  1) x  9 x  2  m (1)

1) Với m  4 . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2) Tìm m (m  ¡ ) để hàm số (1) đạt cực trị tại x1 , x2 thoả mãn x1  x2  2.
Từ (1) và (2) suy ra m=-2;m=4
 m  2
(2)
 m4

 (m  1) 2  3  

2)Ta có y '  3 x 2  4(m  1) x  9
y’ là tam thức bậc hai nên hàm số đạt cực đại, cực tiểu tại x1 , x2 khi và chỉ khi y’có hai
nghiệm phân biệt


3 3
2 (1)
3 3
m  1
2

 m  1

   4(m  1) 2  27  0  




4(m  1)
; x1 x2  3 .
Theo viét x1  x2 
3

Khi đó
x1  x2  2   x1  x2   4 x1 x2  4
2



16(m  1) 2
 12  4
9

Câu 5:Cho hàm số y  x 3  3( m  1) x 2  9 x  m , với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho ứng với m 1 .
2. Xác định m để hàm số đã cho đạt cực trị tại x1 , x 2 sao cho x1  x 2 2 .
Ta cã y ' ...
Cực trị
Câu 1
Cho hàm số y = 4x
3
+ mx
2
– 3x
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số khi m = 0.
2. Tìm m để hàm số có hai cực trị tại x
1
và x
2
thỏa x
1
= - 4x
2
2. TXĐ: D = R
- y’ = 12x
2
+ 2mx – 3
Ta có: ’ = m
2
+ 36 > 0 với mọi m, vậy luôn có cực trị
Ta có:
1 2
1 2
1 2
4
6
1
4
x x
m
x x
x x
 
 
 
9
2
m
Câu 2
Cho hàm số
3 2
( ) 3 1 1y f x mx mx m x
, m là tham số
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên khi m = 1.
2. Xác định các giá trị của m để hàm số
( )y f x
không có cực trị.
+ Khi m = 0
1y x
, nên hàm số không có cực trị.
+ Khi
0m
2
' 3 6 1y mx mx m
Hàm số không có cực trị khi và chỉ khi
' 0y
không có nghiệm hoặc có nghiệm kép
1
0
4
m
Câu 3 :Cho hàm số
4 3 2
x 2x 3 x 1 (1)y x m m
.
1). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0.
2). Định m để hàm số (1) có hai cực tiểu.
2)
4 3 2
x 2x 2 x 1y x m m
(1)
Đạo hàm
/ 3 2 2
y 4x 3mx 4x 3m (x 1)[4x (4 3m)x 3m]
/
2
x 1
y 0
4 x (4 3m)x 3m 0 (2)
Hàm số có 2 cực tiểu y có 3 cực trị y
/
= 0 có 3 nghiệm phân biệt
(2) có 2 nghiệm phân biệt khác 1
2
(3m 4) 0
4
m .
3
4 4 3m 3m 0

Giả sử: Với
4
m
3
 
, thì y
/
= 0 có 3 nghiệm phân biệt
1 2 3
x , x , x
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số có 2 cực tiểu.
Toán cực trị có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán cực trị có lời giải - Người đăng: yamarei
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Toán cực trị có lời giải 9 10 354