Ktl-icon-tai-lieu

Toán đại số lớp 8

Được đăng lên bởi huongngoc-tc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại số 8- Phạm Ngọc Vàng

BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
A – Kiến thức căn bản:
A(B + C) = AB + AC
Bài 1:
1. Tính :
a) (– 4xy)(2xy2 – 3x2y)
b) (– 5x)(3x3 + 7x2 – x)
2. Rút gọn:
A = x2(a – b) + b(1 – x) + x(bx + b) – ax(x + 1)
B = x2(11x – 2) + x2(x – 1) – 3x(4x2 – x – 2)
3. Tìm hệ số của x3 và x2 trong đa thức sau:
Q   x 3  3x 2  2 x  1   x 2   x  2 x 2  3 x  1

Bài 2:
 1 3 2 3 4  4  3
a b  ab  
a b
4  3 
 2

1) Tính : 

2) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
Q  3x  x  4 y  

12
y  y  5 x  , cho x  4, y  5
5

3) Tìm x, biết : a) 2x3(2x – 3) – x2(4x2 – 6x + 2) = 0

b) 2x( x – 5) – x( 3 + 2x ) = 0
4)
5)

 3x  1  3. 3x  1  2 x  1   2 x  1 tại x = 5
2
2
 2 x  3   2 x  5  2. 2 x  3  2 x  5  tại x = 2010
2

2

6) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x và y:
M = 3x(x – 5y) + (y – 5x)(– 3y) – 3(x2 – y2) – 1.
7) Cho S = 1 + x + x2 + x3 + x4 + x5.Cm : xS – S = x6 – 1
Bài 3:
a. Tính (3a3 – 4ab + 5c2)(– 5bc).
b. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
A = 4a2( 5a – 3b) – 5a2(4a + b),với a = –2,b = –3.
c. Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
1

Đại số 8- Phạm Ngọc Vàng

B = x(x2 + x + 1) – x2( x + 1) – x +5.
d. Tìm x, biết : x(x – 1) – x2 + 2x = 5
e. Tìm m,biết: ( x2 – x + 1)x – ( x + 1)x2 + m = – 2x2 + x + 5.
Bài 4:
1. Rút gọn: 9y3 – y(1 – y + y2) – y2 + y
2. Tìm hệ số của x2 trong đa thức:
Q   5 x 2  a( x  a )   3(a 2  x 2 )  2 ax  2ax  4(a  2 ax 2 )

3. Tìm m, biết: 2 – x2(x2 + x + 1) = – x4 – x3 – x2 + m.
4. Chứng minh : khi a = 10, b = –5 giá trị biểu thức :
A = a( 2b + 1) – b(2a – 1) bằng 5.
5. Tìm x,biết: 10( 3x – 2) – 3(5x + 2) + 5( 11 – 4x) = 25.
Bài 5:
1. Tính : ( –a4x5)(– a6x + 2a3x2 – 11ax5).
2. Tính biểu thức : A = mx( x – y) + y3(x + y) tại x = –1,y =
1
3. Tìm x, biết: 8(x – 2) – 2(3x – 4) = 2.
4. Tìm hệ số của x2 trong đa thức : Q = 5x( 3x2 – x + 2) –
2x2( x – 2) + 15(x – 1).
BÀI 2: NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC
A – Kiến thức căn bản:

 A  B   C  D   AC  AD  BC  BD

Bài 1:
1. Tính : ( 2a – b)(4a2 + 2ab + b2).
2. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
Q   x  4  ( x  2)  ( x  1)( x  3), cho x  1

3
4

3. xy( x + y ) – x2 ( x + y ) – y2( x – y ) với x = 3, y = 2
4.Tìm x, biết : (3x + 2)(x – 1) – 3(x + 1)(x – 2) = 4
2

Đại số 8- Phạm Ngọc Vàng

5. Tìm hệ số của x4 trong đa thức:
P = ( x3 – 2x2 +x – 1)( 5x3 – x).
Bài 2:
1. Chứng minh: với a = – 3,5 giá trị biểu thức
A   a  3  9a  8    2  a  (9a  1) bằng – 29.
2. Chứng minh rằng biểu thức...
Đại số 8- Phạm Ngọc Vàng
BÀI 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC
A – Kiến thức căn bản:
A(B + C) = AB + AC
Bài 1:
1. Tính :
a) (– 4xy)(2xy
2
– 3x
2
y) b) (– 5x)(3x
3
+ 7x
2
– x)
2. Rút gọn:
A = x
2
(a – b) + b(1 – x) + x(bx + b) – ax(x + 1)
B = x
2
(11x – 2) + x
2
(x – 1) – 3x(4x
2
– x – 2)
3. Tìm hệ số của x
3
và x
2
trong đa thức sau:
3 2 2 2
3 2 1 2 3 1Q x x x x x x x
Bài 2:
1) Tính :
3 2 4 3
1 3 4
2 4 3
a b ab a b
2) Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
12
3 4 5 , 4, 5
5
Q x x y y y x cho x y
3) Tìm x, biết : a) 2x
3
(2x – 3) – x
2
(4x
2
– 6x + 2) = 0
b) 2x( x – 5) – x( 3 + 2x ) = 0
4)
2 2
3 1 3. 3 1 2 1 2 1x x x x
tại x = 5
5)
2 2
2 3 2 5 2. 2 3 2 5x x x x
tại x = 2010
6) Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x và y:
M = 3x(x – 5y) + (y – 5x)(– 3y) – 3(x
2
– y
2
) – 1.
7) Cho S = 1 + x + x
2
+ x
3
+ x
4
+ x
5
.Cm : xS – S = x
6
– 1
Bài 3:
a. Tính (3a
3
– 4ab + 5c
2
)(– 5bc).
b. Rút gọn và tính giá trị biểu thức:
A = 4a
2
( 5a – 3b) – 5a
2
(4a + b),với a = –2,b = –3.
c. Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào x:
1
Toán đại số lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán đại số lớp 8 - Người đăng: huongngoc-tc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Toán đại số lớp 8 9 10 567