Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 452 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 1
Tích phân bội
1.1

Tích phân kép

1.1. Tính các tích phân kép sau:
(4x + 2)dxdy, với D là miền: 0 ≤ x ≤ 2; x2 ≤ y ≤ 2x.

a. I=
D

√
y xdxdy, với D là miền: x ≥ 0; y ≥ x2 ; y ≤ 2 − x2 .

b. I=
D

y ln xdxdy, với D là miền giới hạn bởi: xy = 1; y =

c. I=

√

x; x = 2.

D

xydxdy, với D là nửa trên của hình tròn: (x − 2)2 + y 2 ≤ 1; y ≥ 0.

d. I=
D

e. I=
D

f. I=

x+y
dxdy, với D là nửa trên của hình tròn: (x − 1)2 + y 2 ≤ 1; y ≥ 0.
x2 + y 2
√
√
xydxdy, với D là miền giới hạn bởi: y = 2x − x2 ; y = 3x; y = 0.

D

x2
+ y 2 = 1.
4

(12 − 3x2 − 4y)dxdy với D là miền giới hạn bởi

g. I=
D

xy 2 dxdy, với D là miền giới hạn bởi: x2 + (y − 1)2 = 1; x2 + y 2 = 4y.

h. I=
D

i. I=
D

√
dxdy
, với D là miền giới hạn bởi: y = x; y = 3 x; x2 + y 2 = 4x; x2 +
2
2
+y )

(x2

y 2 = 8x.
1.2. Đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:
2

√

a. I= dx
2−x
√

2
0

√

2x

f (x, y)dy.

ln x

c. I= dx

f (x, y)dy.

1

b. I= dx

e

2x−x2

f (x, y)dy.

1

0

2

1

d. I= dy

2x−x2

0

f (x, y)dx.
y
2

1.3. Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi:
Bài tập Giải tích 2

Giảng viên: Phan Đức Tuấn

2

CHƯƠNG 1. TÍCH PHÂN BỘI
a. x2 = y; x2 = 2y; y 2 = x; y 2 = 4x.

c. x2 + y 2 = 2x; x2 + y 2 = 2y.

b. y = 4x − x2 ; y = 2x2 − 5x.

d. x2 + y 2 = 2x; x2 + y 2 = 1.

Cho mặt cong S có phương trình z = f (x, y) và hình chiếu của S lên mặt phẳng Oxy
là D := chV /Oxy. Khi đó, diện tích của mặt S được tính bởi công thức
1 + fx2 + fy2 dxdy.

∆S =
D

1.4. Tính diện tích phần các mặt cong được chỉ ra sau đậy:
a. Phần mặt phẳng

x
2

+

y
3

+

z
4

= 1, bị chặn bởi các mặt phẳng tọa độ.

b. Phần Parabol Eliptic y = 2 − x2 − z 2 , mằn phía trong mặt trụ x2 + z 2 = 1.
c. Phần mặt nón z =

x2 + y 2 , bị chặn bởi mặt trụ x2 + y 2 = 2x.

d. Phần mặt cầu x2 + y 2 + z 2 = 1, bị chặn bởi phần mặt trụ z 2 = 2y.

1.2

Tích phân bội 3

1.5. Tính các tích phân 3 lớp sau:
(x2 + z 2 )dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: x2 + z 2 = 2y; y = 2.

a. I=
V

z 2 dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 2; z =

b. I=

x2 + y 2 .

V

x2 y 2 dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 = 1; z = 0; z = x2 + y 2 .

c. I=
V

y cos(x + z)dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: y =

d. I=

√
x; y = 0; z =

V

0; x + z = π2 .
x2 dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: z = 2 − x2 − y 2 ; z = 0; x2 + y 2 = 1.

e. I=
V

xzdxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 2; z =

f. I=

x2 + y 2 , (x ≤

V

0, y ≥ 0).
x2 + y 2 dxdydz, với V là vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 − z 2 = 0; z = ...
1
Chương 1
Tích phân bội
1.1 Tích phân kép
1.1. Tính các tích phân kép sau:
a. I=
D
(4x + 2)dxdy, với D miền: 0 x 2; x
2
y 2x.
b. I=
D
y
xdxdy, với D miền: x 0; y x
2
; y 2 x
2
.
c. I=
D
y ln xdxdy, với D miền giới hạn bi: xy = 1; y =
x; x = 2.
d. I=
D
xydxdy, với D nửa trên của hình tròn: (x 2)
2
+ y
2
1; y 0.
e. I=
D
x + y
x
2
+ y
2
dxdy, với D nửa trên của hình tròn: (x 1)
2
+ y
2
1; y 0.
f. I=
D
xydxdy, với D miền giới hạn bi: y =
2x x
2
; y =
3x; y = 0.
g. I=
D
(12 3x
2
4y)dxdy với D miền giới hạn bởi
x
2
4
+ y
2
= 1.
h. I=
D
xy
2
dxdy, với D miền giới hạn bởi: x
2
+ (y 1)
2
= 1; x
2
+ y
2
= 4y.
i. I=
D
dxdy
(x
2
+ y
2
)
2
, với D miền giới hạn bởi: y = x; y =
3 x; x
2
+ y
2
= 4x; x
2
+
y
2
= 8x.
1.2. Đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:
a. I=
2
1
dx
2xx
2
2x
f(x, y)dy.
b. I=
2
0
dx
2x
2xx
2
f(x, y)dy.
c. I=
e
1
dx
ln x
0
f(x, y)dy.
d. I=
2
0
dy
1
y
2
f(x, y)dx.
1.3. Tính diện tích các hình phẳng giới hạn bởi:
Bài tập Giải tích 2 Giảng viên: Phan Đức Tuấn
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 494