Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 365 trang   |   Lượt xem: 1804 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đoàn Chi
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu iii
C¸c hiÖu kh¸i niÖm vii
Bµi tËp
1 thùc 3
1.1 CËn trªn ®óng cËn d-íi ®óng cña tËp c¸c thùc. Liªn
ph©nsè ............................. 6
1.2 Mét bÊt ®¼ng thøc cÊp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2 D·y thùc 19
2.1 D·y®¬n®iÖu .......................... 23
2.2 Giíi h¹n. TÝnh chÊt cña d·y héi . . . . . . . . . . . . . . 30
2.3 §Þnh Toeplitz, ®Þnh Stolz øng dông . . . . . . . . . 37
2.4 §iÓm giíi h¹n. Giíi h¹n trªn giíi h¹n d-íi . . . . . . . . 42
2.5 C¸c bµi to¸n hçn hîp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3 Chuçi thùc 63
3.1 Tængcñachuçi......................... 67
3.2 Chuçid-¬ng .......................... 75
3.3 DÊu hiÖu tÝch ph©n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.4 Héi tuyÖt ®èi. §Þnh Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.5 Tiªu chuÈn Dirichlet tiªu chuÈn Abel . . . . . . . . . . . . 99
i
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
365 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 153