Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 939 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vương Vĩnh Phát

Toán cao cấp

Chương I: Phép tính vi phân hàm một biến
1.1. Hàm số và giới hạn của hàm số:
1.1.1. Hàm số:
Định nghĩa: Cho X là một tập con của tập số thực ¡ . Một hàm số xác định trên X là
một quy tắc f đặt tương ứng mỗi điểm x  X với một giá trị duy nhất f(x)  ¡ .
Ký hiệu: f : X  ¡
x a y  f (x)
X được gọi là tập xác định của hàm số f.
Tập hợp  f (x) x  X được gọi là tập giá trị của hàm số f.
Đồ thị của hàm số:
Cho hàm số f có tập xác định X. Tập hợp tất cả các điểm  x, f  x   với x  X được gọi
là đồ thị của hàm số f.
Hàm số đơn điệu:
Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b).
■ Nếu x1 , x 2   a, b  , x1  x 2  f  x1   f  x 2  thì f được gọi là hàm số tăng

trên khoảng (a, b).
■ Nếu x1 , x 2   a, b  , x1  x 2  f  x1   f  x 2  thì f được gọi là hàm số giảm

trên khoảng (a, b).
Hàm số chẵn, hàm số lẻ:
Cho hàm số xác định trên tập hợp X.
 x  X   x  X
 f (  x)  f (x)

■ f được gọi là hàm số chẵn nếu 

 x  X   x  X
 f (  x)  f (x)

■ f được gọi là hàm số lẻ nếu 

1

Vương Vĩnh Phát

Toán cao cấp

Đồ thị của hàm số chẵn đối xứng qua trục Oy, còn đồ thị hàm số lẻ đối xứng qua gốc
tọa độ.
1.1.2. Giới hạn của hàm số một biến:
Định nghĩa: Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b) có thể trừ ra điểm
x 0   a, b  . Ta nói hàm số f(x) có giới hạn là A khi x tiến tới x 0 nếu với mọi dãy

 x    a, b  \  x  , lim x
n

0

n 

n

 x 0 ta đều có lim f  x n   A
n 

f  x   A    0,   0, 0  x  x 0    f (x)  A  
Ký hiệu: lim
x x
0

Các phép toán về giới hạn:
Cho f(x), g(x) là hai hàm số có giới hạn khi x  x 0 . Khi đó:
i) lim  f (x)  g(x)   lim f (x)  lim g(x)
x x0

x  x0

x  x0

ii) lim
f (x).lim
g(x)
 f (x)g(x)   lim
x x
x x
x x
0

0

f (x)
f (x) lim
x x
iii) lim

x x
g(x) lim
g(x)
x x
0

0

0

 lim g(x)  0
x x0

0

iv) lim
 f (x)
x x

g( x )

0

  lim
f (x)
 x x


lim g( x )

x  x0

0

Một số giới hạn cơ bản:
a) Nếu f(x) là một hàm số sơ cấp và x 0 thuộc miền xác định của nó thì:
lim
f (x)  f  x 0 
x x
0

e x   , xlim
ex  0
b) xlim
 
 
ln x   , lim ln x   
c) xlim
x  
0


cc
d) lim
x x
0

e) lim
x 0

s inx
1
x
2

Vương Vĩnh Phát

Toán cao cấp

ex  1
1
x

f) lim
x 0

x



1
1

g) lim
 e
x  
x

Ví dụ: Tính các giới hạn sau:
2

 x 2 x 1
e
a) lim
x 

b) lim
 1  sinx 
x 

1
x

c) lim
x 0

sin5x
x

Giải
Ta có:
e  x  2 x 1  0
a) lim
x 
2

b) lim  1  sinx   lim   1  si...
Vương Vĩnh Phát Toán cao cấp
Chương I: Phép tính vi phân hàm một biến
1.1. Hàm số và giới hạn của hàm số:
1.1.1. Hàm số:
Định nghĩa: Cho X một tập con của tập số thực
¡
. Một hàm số xác định trên X
một quy tắc f đặt tương ứng mỗi điểm
x X
với một giá trị duy nhất f(x)
¡
.
Ký hiệu:
f :X ¡
x y f (x)a
X được gọi là tập xác định của hàm số f.
Tập hợp
f (x) x X
được gọi là tập giá trị của hàm số f.
Đồ thị của hàm số:
Cho hàm số f có tập xác định X. Tập hợp tất cả các điểm
x,f x
với
x X
được gọi
là đồ thị của hàm số f.
Hàm số đơn điệu:
Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a, b).
Nếu
1 2 1 2 1 2
x , x a,b ,x x f x f x
thì f được gọi hàm số tăng
trên khoảng (a, b).
Nếu
1 2 1 2 1 2
x , x a,b ,x x f x f x
thì f được gọi hàm số giảm
trên khoảng (a, b).
Hàm số chẵn, hàm số lẻ:
Cho hàm số xác định trên tập hợp X.
f được gọi là hàm số chẵn nếu
f được gọi là hàm số lẻ nếu
1
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 842