Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán
Mã đề:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
DUYỆT ĐỀ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 75 phút
−−−
−−−
√
√
Câu 1. Tính diện tích miền D xác định bởi: 3x2 + 3y 2 ≤ 2x, x2 + y 2 ≥ 1.
Câu 2. Tính thể tích vật thể V giới hạn bởi: y = 6 − x2 − z 2 , x2 + z 2 = 4, (y ≥ 0).
Câu 3. Tính
√
x − 3y = 0.

(x2 + y)zdl, với C là đường cong giao của 2 mặt: x2 + y 2 + z 2 = 1,
C

Câu 4. Tính (x2 +y 2 +2xy)dx+x2 dy, với C là cung nhỏ của đường tròn: x2 +y 2 = 2x,
C

lấy từ O(0; 0) đến A(1; −1).
(x − y)dx + (x + y)dy
, (n ∈ N∗ ).
(x2 + y 2 )n

Câu 5. Cho tích phân đường
AB

Tìm n để tích phân không phụ thuộc vào đường lấy tích phân, tính tích phân với giá
trị n tìm được khi A(1; 1) và B(2; 3).
− − − Hết − − −

—————————————————————————————–

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán
Mã đề:

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
DUYỆT ĐỀ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 75 phút
−−−
−−−
√
√
Câu 1. Tính diện tích miền D xác định bởi: 3x2 + 3y 2 ≤ 2y; x2 + y 2 ≥ 1.
√
Câu 2. Tính thể tích vật thể V giới hạn bởi: y = x2 + z 2 , x2 +y 2 +z 2 = 2, (x ≥ 0).
Câu 3. Tính
√
y − 3z = 0.

x(y 2 + z)dl, với C là đường cong giao của 2 mặt: x2 + y 2 + z 2 = 1,
C

(x3 + y 2 + y)dx + (y 2 + x)dy, với C là cung nhỏ của đường tròn:

Câu 4. Tính
C

x2 + y 2 = 2x, lấy từ O(0; 0) đến A(1; 1).
(x − y)dx + (x + y)dy
, (n ∈ N∗ ).
(x2 + y 2 )n

Câu 5. Cho tích phân đường
AB

Tìm n để tích phân không phụ thuộc vào đường lấy tích phân, tính tích phân với giá
trị n tìm được khi A(1; 1) và B(3; 2).
− − − Hết − − −

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 75 phút
đề:
Câu 1. Tính diện tích miền D xác định bởi:
3x
2
+
3y
2
2x, x
2
+ y
2
1.
Câu 2. Tính thể tích vật thể V giới hạn bởi: y = 6 x
2
z
2
, x
2
+ z
2
= 4, (y 0).
Câu 3. Tính
C
(x
2
+ y)zdl, với C đường cong giao của 2 mặt: x
2
+ y
2
+ z
2
= 1,
x
3y = 0.
Câu 4. Tính
C
(x
2
+y
2
+2xy)dx+x
2
dy, với C cung nhỏ của đường tròn: x
2
+y
2
= 2x,
lấy từ O(0; 0) đến A(1; 1).
Câu 5. Cho tích phân đường
AB
(x y)dx + (x + y)dy
(x
2
+ y
2
)
n
, (n N
).
Tìm n để tích phân không ph thuộc vào đường lấy tích phân, tính tích phân với giá
trị n tìm được khi A(1; 1) và B(2; 3).
Hết
—————————————————————————————–
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 75 phút
đề:
Câu 1. Tính diện tích miền D xác định bởi:
3x
2
+
3y
2
2y; x
2
+ y
2
1.
Câu 2. Tính thể tích vật thể V giới hạn bởi: y =
x
2
+ z
2
, x
2
+y
2
+z
2
= 2, (x 0).
Câu 3. Tính
C
x(y
2
+ z)dl, với C đường cong giao của 2 mặt: x
2
+ y
2
+ z
2
= 1,
y
3z = 0.
Câu 4. Tính
C
(x
3
+ y
2
+ y)dx + (y
2
+ x)dy, với C cung nhỏ của đường tròn:
x
2
+ y
2
= 2x, lấy từ O(0; 0) đến A(1; 1).
Câu 5. Cho tích phân đường
AB
(x y)dx + (x + y)dy
(x
2
+ y
2
)
n
, (n N
).
Tìm n để tích phân không ph thuộc vào đường lấy tích phân, tính tích phân với giá
trị n tìm được khi A(1; 1) và B(3; 2).
Hết
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 381