Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Kü thuËt
C«ng nghiÖp
-------------o0o------------
§Ò thi
H : §¹i häc
H×nh thøc: Thi viết
Thêi gian: 90 phót
M«n thi : to¸n cao cÊp 2
®Ò sè: 09
Câu 1():
a. Xét sự hội tụ của chuỗi số:
1
3
5
2
)3(
n
n
n
b. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
0
!
n
n
n
x
. Từ kết quả trên có nhận xét gì về giới
hạn
!
lim
n
x
n
n
Câu 2(3đ):
1.
Đổi thứ tự lấy tích phân trong tích phân sau:
1
0
),(
e
e
y
dxyxfdy
2. Tính I =
nếu là nửa dưới của hình cầu tâm O (0,0,0),
bán kính r
Câu 3(3đ):
Tính các tích phân đường loại hai sau:
a) I =
xdyydx
AB
sinsin
trong đó AB là đoạn thẳng nối các điểm
A(0, )và B( ,0 )
b) J =
dyyxdxyx
L
)()(
2222
trong đó L là đường y = 2 -
x2
với 0 ≤ x ≤ 4
Câu 4():
Tính tích phân mặt loại hai:
S
dxdyz
2
trong đó S là phía ngoài mặt cầu tâm A(1,2,3) bán kính 1
Duyệt Hà nội ngày 27 tháng 11 năm 2009
*********************************
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 9