Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Quốc gia TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng

Chương 2: Chuỗi Số Dương

CHUỖI SỐ DƯƠNG

Chương II:
II

1.Định nghĩa: Chuỗi số dương là chuỗi



 un với un  0, n

n 1

2. Các tiêu chuẩn xét sự hội tụ của chuỗi số dương
a) Tiêu chuẩn tích phân
Cho hàm số

f (x) liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên [1, )




Khi đó

Chuỗi

f (n)

n 1

hội tụ



f (x) dx

hội tụ

1

Chương 2: Chuỗi Số Dương

a) Tiêu chuẩn tích phân: (tt)
VD1: Xét chuỗi

1
 
n 1 n


 Nếu

0

thì

un   nên chuỗi phân kỳ.

 Nếu

 0

thì

un 1 nên chuỗi phân kỳ.

 Nếu

1
f
(
x
)

  0 khi đó xét hàm

x
Chương 2: Chuỗi Số Dương

VD 1(tt)
Hàm này liên tục, không âm và đơn điệu giảm trên









Mà

1 dx


1 x


Vậy chuỗi

1


n 1 n

hội tụ nếu

1, 

 1

phân kỳ nếu

 1

 hội tụ nếu  1


 phân kỳ nếu  1

Chương 2: Chuỗi Số Dương



VD2: Xét chuỗi


n 2

1
n ln n

1
f
(
x
)

Xét hàm
x . ln x
Hàm này liên tục, không âm và đơn điệu giảm
trên 


d
(ln
x
)
dx 
Mà
lnln x |  



x
ln
x
2
2

ln x

[2,)

2



Vậy tích phân

dx

x ln x
2

phân kỳ.

Theo tiêu chuẩn tích phân




n 2

1
n ln n

phân kỳ.
Chương 2: Chuỗi Số Dương

b) Tiêu chuẩn so sánh 1:
Cho hai chuỗi số dương
thoả điều kiện N;





n 1

n 1

 un và  vn

0< un  vn, n  N

Khi đó:


Nếu chuỗi



u n hội tụ
 vn hội tụ thì chuỗi 
n 1
n 1



Hoặc nếu chuỗi

u
n 1



n

phân kỳ thì chuỗi

v

n

phân kỳ.

n 1

Chương 2: Chuỗi Số Dương

b) Tiêu chuẩn so sánh 1: (tt)


VD1: Cho chuỗi số

2
 5n  n
n 1
n

n

Ta có:

2
2

0  n  
5  n  5


Mà chuỗi

n

n

 2 

n 1  5 

q 2 1)
5

hội tụ (đây là chuỗi CSN


Nên theo tiêu chuẩn so sánh 1 chuỗi

n

2
hội tụ

n
n 1 5  n
Chương 2: Chuỗi Số Dương

b) Tiêu chuẩn so sánh 1: (tt)


VD2: Cho chuỗi số

Ta có:

ln n

n 2 n

ln
n
un   1  0 ; n 3
n
n

Mà chuỗi



1
1

2
n
n 2

phân kỳ (VD1 trong phần tiêu chuẩn
tích phân)


Nên theo tiêu chuẩn so sánh 1 chuỗi

ln n

n 2 n

phân kỳ.

Chương 2: Chuỗi Số Dương

c) Tiêu chuẩn so sánh 2:
Cho hai chuỗi số dương





un ,  vn

n 1
n 1

un
k
Giả sử tồn tại lim
n  vn




vn hội tụ thì chuỗi  un hội tụ.

n 1 
n 1
 k = + nếu chuỗi  un hội tụ thì chuỗi  vn hội tụ.
n 1
n 1


 0 < k < + hai chuỗi  un và  vn
n 1
n 1
 k = 0 nếu chuỗi

cùng hội tụ hoặc cùng phân kỳ.
Chương 2: Chuỗi Số Dương

c) Tiêu chuẩn so sánh 2: (tt)


2

n

n

1
VD1: Xét chu...
Chương 2: Chuỗi Số Dương
Chương 2: Chuỗi Số Dương
Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học Quốc gia TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 747