Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại học Quốc gia TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng

Chương 1:
Chuỗi Số

Chương 1:

CHUỖI SỐ

1.ĐỊNH NGHĨA CHUỖI SỐ:
Cho dãy số thực {un}. Ta ký hiệu


un u1  u2  ...  un  ...;

n 1

un  R

để chỉ một chuỗi số.
Ở đây:
 un được gọi là số hạng tổng quát thứ n của chuỗi số

Sn = u1 + u2 + … +un được gọi là tổng riêng
phần thứ n của chuỗi số.
Chương 1:


Chuỗi Số

1.ĐỊNH NGHĨA CHUỖI SỐ (tiếp theo):
Nếu

lim Sn S

n 

(hữu hạn) thì chuỗi được gọi là

hội tụ và S được gọi là tổng của chuỗi.


Ta ghi

S  un
n 1

Nếu

Sn
lim Sn  hoặc nlim


n 

không tồn tại thì

chuỗi được gọi là phân kỳ
Chương 1:
Chuỗi Số

2. MỘT SỐ VÍ DỤ:



a)VD1: Xét sự hội tụ của chuỗi cấp số nhân

 q

n

n 0

Ta có:

; q 1
 n
n
n 1
S n 1 q  ...  q  1  q
; q 1
 1 q
Nếu

q 1 thì qn → 0 nên Sn 


Vậy chuỗi hội tụ và

1
1  q

1
q



n 0

n

1 q
Chương 1:
Chuỗi Số

2. MỘT SỐ VÍ DỤ (tiếp theo):
Nếu q

1 thì qn →  nên chuỗi phân kỳ.

Nếu

q=1 thì Sn = n → 

Nếu

q=-1 thì S2n = 0 và S2n+1= 1

Vậy

nên chuỗi phân kỳ

Sn không có giới hạn nên chuỗi phân kỳ.

Tóm lại:


Chuỗi cấp số nhân

q

n 0

n





hội tụ nếu

q 1

phân kỳ nếu q 1
Chương 1:
Chuỗi Số

2. MỘT SỐ VÍ DỤ (tiếp theo):


b) VD2: Xét sự hội tụ của chuỗi

1
n 1 n (n 1)



1
1
1
 
Ta có: un 
n (n 1) n n 1
Nên:

Sn u1  u2  ...  un 1

Vậy:

lim Sn 1

n 

1
n 1



1 1
Do đó chuỗi hội tụ và
n 1 n (n 1)



Chương 1:
Chuỗi Số

2. MỘT SỐ VÍ DỤ (tiếp theo):


1
c)VD3: Xét sự hội tụ của chuỗi ln (1  )
n
n 1



Ta có:

1
un ln (1 ) ln (n 1)  ln n
n

Nên:

Sn u1  ...  un ln (n 1)

Vậy:

lim Sn 

n 



1
Do đó chuỗi  ln(1  )
n
n 1

phân kỳ
Chương 1:
Chuỗi Số

3. ĐIỀU KIỆN CẦN CỦA SỰ HỘI TỤ:


Nếu chuỗi

un hội tụ thì lim un 0

n 
n 1

Ta thường dùng mệnh đề tương đương với mệnh đề
trên.
Nếu

lim un 0 hoặc lim un không tồn tại thì chuỗi

n 

n 



un

n 1

phân kỳ.
Chương 1:
Chuỗi Số

a)VD1: Xét sự hội tụ của chuỗi
Ta có:

2n  3 2
un 
 0
3n  5 3



2n  3

n 1 3n  5

Do điều kiện cần của sự hội tụ vậy chuỗi phân kỳ .


sin n

n 1

b)VD2: Xét sự hội tụ của chuỗi
Ta có:

lim un  lim sin n

n 

n 

không tồn tại

Do điều kiện cần của sự hội tụ vậy chuỗi phân
kỳ
.
Chương 1:
Chuỗi Số

VD3: Xét sự hội tụ của chuỗi số:


n

2
n 2 ln n
Ta có:

lim un lim n2 
n 
n   ln n

Do điều kiện cần của sự hội tụ vậy chuỗi phân kỳ .
Chương 1:
Chuỗi Số

4. CÁC TÍNH CH...
Chương 1:
Chuỗi Số
Đại học Quốc gia TP.HCM
Đại học Quốc gia TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Khoa: Khoa Học Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng
Bộ môn: Toán Ứng Dụng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 7