Ktl-icon-tai-lieu

Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 60 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 01
ydxdy
, với D là miền 2x ≤ x2 + y 2 ≤ 4; x ≥ 0; y ≥ 0.
2
2
D x +y
√
Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = 2 − x2 − z 2 ; y = x2 + z 2 ; x ≤ 0, z ≥ 0.

Câu 1. Tính I =

(sin πx + xy 2 + 3)dx + (x2 y + 2x − cos πy)dy, với C là cung x =

Câu 3. Tính I =

2y − y 2

C

lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1).
Câu 4. Tính I =

xzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: z =

x2 + y 2 ; z = 1; x ≥ 0.

S

− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 60 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 02
Câu 1. Tính I =
D

xdxdy
, với D là miền 2y ≤ x2 + y 2 ≤ 4; x ≤ 0; y ≥ 0.
x2 + y 2

Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x = 2 − y 2 − z 2 ; x =

y 2 + z 2 ; y ≤ 0, z ≤ 0.

(sin πx + xy 2 + 2)dx + (x2 y + 3x − cos πy)dy, với C là cung y =

Câu 3. Tính I =

√
2x − x2

C

lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1).
yzds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 = z 2 ; z = −1; y ≤ 0.

Câu 4. Tính I =
S

− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 60 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 03
x x2 + y 2 dxdy, với D là miền 1 ≤ x2 + y 2 ≤ 2y; x ≥ 0.

Câu 1. Tính I =
D

Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: x = 3 − y 2 − z 2 ; y 2 + z 2 ≤ 1; x ≥ 0, z ≤ 0.
(ex + xy 2 − 3y)dx + (x2 y + 2 − sin πy)dy, với C là cung y = x2 lấy từ

Câu 3. Tính I =
C

O(0, 0) đến A(−1, 1).
y 2 zds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 1;

Câu 4. Tính I =
z ≥ 0; x ≤ 0.

S

− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 60 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 04
Câu 1. Tính I =

y

x2 + y 2 dxdy, với D là miền 1 ≤ x2 + y 2 ≤ 2x; y ≤ 0.

D

Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = 3 − x2 − z 2 ; x2 + z 2 ≤ 1; x ≥ 0, y ≥ 0.
(ex + xy 2 − 2y)dx + (x2 y + 3 − sin πy)dy, với C là cung y = x2 lấy từ

Câu 3. Tính I =
C

O(0, 0) đến A(−1, 1).
x2 zds, với S là biên của vật thể giới hạn bởi: x2 + y 2 + z 2 = 1;

Câu 4. Tính I =
z ≤ 0; y ≥ 0.

S

− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 60 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 05
xydxdy, với D là miền giới hạn bởi: x2 + y 2 + 2x = 0; y = x; y = 0.

Câu 1. Tính I =
D

Câu 2. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi: y = x2 + z 2 ; x2 ...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 60 phút
đề: 01
Câu 1. Tính I =
D
ydxdy
x
2
+ y
2
, với D miền 2x x
2
+ y
2
4; x 0; y 0.
Câu 2. Tính thể tích vt thể giới hạn bởi: y = 2 x
2
z
2
; y =
x
2
+ z
2
; x 0, z 0.
Câu 3. Tính I =
C
(sin πx + xy
2
+ 3)dx + (x
2
y + 2x cos πy)dy, với C cung x =
2y y
2
lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1).
Câu 4. Tính I =
S
xzds, với S biên của vật thể giới hạn bởi: z =
x
2
+ y
2
; z = 1; x 0.
Hết
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 60 phút
đề: 02
Câu 1. Tính I =
D
xdxdy
x
2
+ y
2
, với D miền 2y x
2
+ y
2
4; x 0; y 0.
Câu 2. Tính thể tích vt thể giới hạn bởi: x = 2 y
2
z
2
; x =
y
2
+ z
2
; y 0, z 0.
Câu 3. Tính I =
C
(sin πx + xy
2
+ 2)dx + (x
2
y + 3x cos πy)dy, với C cung y =
2x x
2
lấy từ O(0, 0) đến A(1, 1).
Câu 4. Tính I =
S
yzds, với S biên của vật thể giới hạn bởi: x
2
+y
2
= z
2
; z = 1; y 0.
Hết
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Trang 2
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Toán Giải Tích Dạy Trong ĐH 9 10 493