Ktl-icon-tai-lieu

Toán học và cuộc sống

Được đăng lên bởi it08duytai-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 969 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Về quan hệ giữa toán học và tin học

Hồ Tú Bảo
Viện Công nghệ Thông tin, Viện KH & CN Việt Nam
Japan Advanced Institute of Science and Technology
1

Toán học và Tin học

Toán học và tin học
„

„

Toán học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên

„

Toán học và Web

„

Toán học trong sinh học

„

2

Vài lĩnh vực tiêu biểu của toán học trong
tin học

Toán học trong học máy
(machine learning)
Toán học và Tin học

Đại thể về tin học (khoa học máy tính)

Phần mềm ứng dụng

An toàn thông tin Tin sinh học

Nhận dạng Trí tuệ nhân tạo

software
Phần mềm hệ thống
Cray Y-MP8E

hardware

3

Supercomputer
s, mainframes
…
Minicomputers,
workstations
…

PC computers

Kỹ nghệ phần mềm
DOS,
Windows, Cơ sở dữ liệu
Mac OS,
UNIX,
Pascal,
Linux
C, C++,
Thuật toán
Java, …
Toán học
cho tin học

Máy tính
song song
LAN,
WAN, …
Internet

Mạng máy tính

Truyền thông

Toán học và Tin học

Hai con đường của toán trong tin học

Các lý thuyết, mô hình
toán học làm cơ sở
cho sự phát triển tin
học.

4

Để giải quyết các vấn
đề của tin học và ứng
dụng tin học, tìm và
dùng các lý thuyết và
công cụ toán học.
Toán học và Tin học

Toán học rời rạc đối với tin học
„
„

„
„
„
„

5

Logic (lập luận tự động,
AI, hệ thông minh)
Set theory (tập mờ, tập
thô, … tính toán với thông
tin không đủ, không chính
xác, …)
Number theory
(bảo mật thông tin)
Combinatorics
(hình học tổ hợp, …)
Graph theory
(mạng, sinh học, vật lý, …)
Digital geometry and
digital topology
(phân tích ảnh, etc.)

„
„

„

„
„
„
„

Algorithmics
(phương pháp tính toán)
Computability
(giới hạn lý thuyết và thực
tế của thuật toán)
Probability and Markov
chains (xử lý tiếng nói,
sinh học, …)
Linear algebra
(phân tích dữ liệu, ...)
Probability (ngẫu nhiên)
Proofs (kỹ nghệ phần
mềm, AI)
etc.
Toán học và Tin học

Một số lĩnh vực toán học khác
„

„

6

Thống kê và phân tích dữ liệu (statistics,
data analysis)
Lý thuyết tối ưu (Optimization)

Toán học và Tin học

Logic trong tin học
=

+
Knowledge
(đại số, thống kê,
toán học rời rạc, ...)

„

„

Inference

(logic toán học, …)

Logic mệnh đề, logic tân từ, logic không chuẩn (modal,
temporal, non-monotonic, fuzzy, high order, ... logic)
Thí dụ: Máy tự động dùng tam đoạn luận (syllosism)
Elephants are bigger than dogs
Dogs are bigger than mice
Therefore
Elephants are bigger than mice

7

Toán học và Tin học

Lý thuyết tập hợp (tập mờ, tập thô)
„

„

Tập mờ (Zadeh 1965),
tập thô (Pawlak, 1982)

Xấp xỉ dưới X* :
Hợp của các lớp tương đương
nằm trọn trong X

X

Rough fuzzy hybridization?

Xấp xỉ trên X...
Toán học và Tin học
1
Hồ Tú Bảo
Viện Công nghệ Thông tin, Viện KH & CN Việt Nam
Japan Advanced Institute of Science and Technology
Về quan hệ giữa toán học và tin học
Toán học và cuộc sống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán học và cuộc sống - Người đăng: it08duytai-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Toán học và cuộc sống 9 10 665