Ktl-icon-tai-lieu

Toán luyện thi THPT Quốc gia

Được đăng lên bởi Nđh Gia Kỳ
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------------Đề dự bị 1

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHỐI A
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2 điểm).
x 2 + mx
Cho hàm số y =
(1) (m là tham số).
1− x
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 0 .
2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu. Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa
hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) bằng 10.

Câu 2 (2 điểm).
1. Giải phương trình 16 log 27 x2 x − 3log 3 x x 2 = 0.
2 sin x + cos x + 1
= a (2) (a là tham số).
sin x − 2 cos x + 3
1
a) Giải phương trình khi a = .
3
b) Tìm a để phương trình (2) có nghiệm.

2. Cho phương trình

Câu 3 (3 điểm).
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường thẳng d : x − y + 1 = 0 và đường tròn
( C ) : x 2 + y 2 + 2 x − 4 y = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d mà qua đó ta kẻ

AMB = 600 .
được hai đường thẳng tiếp xúc với ( C ) tại A và B sao cho n
⎧2 x − 2 y − z + 1 = 0
và mặt cầu
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : ⎨
⎩x + 2 y − 2z − 4 = 0
( S ) : x 2 + y 2 + z 2 + 4 x − 6 y + m = 0. Tìm m để đường thẳng d cắt ( S ) tại hai điểm M , N
sao cho khoảng cách giữa hai điểm đó bằng 8.
3. Tính thể tích khối tứ diện
ABCD ,
0
n = CAD
n = DAB
n = 60 .
BAC

biết

AB = a, AC = b, AD = c

và

Câu 4 (2 điểm).
π
2

1. Tính tích phân I = ∫ 6 1 − cos3 x .sin x.cos5 xdx
0

3x 2 − 1 + 2 x 2 + 1
.
2. Tính giới hạn L = lim
x →0
1 − cos x
3

Câu 5 (1 điểm).
Giả sử a, b, c, d là bốn số nguyên thay đổi thỏa mãn 1 ≤ a < b < c < d ≤ 50. Chứng minh bất
a c b 2 + b + 50
a c
và tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S = + .
+ ≥
b d
50b
b d
---------------------------------------------Hết-------------------------------------------

đẳng thức

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh .............................................................. Số báo danh ...................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------------Đề dự bị 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHỐI A
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------------------------------------------

Câu 1 (2 điểm).
1. Giải bất phương trình

x + 12 ≥ x − 3 + 2 x + 1.
x⎞
⎛
2. Giải phương trình tgx + cos x − cos 2 x = sin x ⎜1 + tgxtg ⎟ .
2⎠
⎝

Câu 2 (2 điểm).
3
Cho hàm số y = ( x − m ) − 3 x (m là tham số).

1. Xác định m để hàm số đã...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
--------------------------------
Đề d b 1
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC, CAO ĐẲNG NĂM 2002
Môn thi: TOÁN, KHI A
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
-------------------------------------------------------------------
Câu 1 (2 đim).
Cho hàm s
2
1
x
mx
y
x
+
=
(1) (m là tham s).
1. Kho sát và v đồ th hàm s (1) khi
0m
=
.
2. Tìm
để hàm s (1) có cc đại và cc tiu. Vi giá tr nào ca thì khong cách gia
hai đim cc tr ca đồ th hàm s (1) bng 10.
m m
Câu 2 (2 đim).
1. Gii phương trình
2
2
3
27
16log 3log 0.
x
x
xx
=
2. Cho phương trình
2sin cos 1
sin 2cos 3
xx
a
x
x
++
=
−+
(2) (a là tham s).
a) Gii phương trình khi
1
.
3
a =
b) Tìm
để phương trình (2) có nghim.
a
Câu 3 (3 đim).
1. Trong mt phng vi h ta độ
cho đường thng đường tròn
Tìm ta độ đim
Oxy :1dx y−+=0
0.
()
22
:24Cx y x y++ =
M
thuc đường thng mà qua đó ta k
được hai đường thng tiếp xúc vi
d
(
)
C
ti
A
sao cho .
n
0
60AMB =
2. Trong không gian vi h ta độ
cho đường thng
Oxyz
22 10
:
224
xyz
d
xyz
−−+=
0
+
−−=
và mt cu
Tìm để đường thng ct
()
222
:460.Sx y z x ym++++= m d
(
)
S
ti hai đim
,
M
N
sao cho khong cách gia hai đim đó bng 8.
3. Tính th tích khi t din
A
BCD
, biết
,,
A
BaACbADc===
n
n
n
0
60BAC CAD DAB===
.
Câu 4 (
2 đim).
1. Tính tích phân
2
35
6
0
1 cos .sin .cos
I
xx xd
π
=−
x
2. Tính gii hn
22
3
0
3121
lim .
1cos
x
xx
L
x
++
=
Câu 5 (
1 đim).
Gi s
là bn s nguyên thay đổi tha mãn
1
,,,abcd
50.abcd
<<<
Chng minh bt
đẳng thc
2
50
50
acb b
bd b
++
+≥
và tìm giá tr nh nht ca biu thc
.
ac
S
bd
=+
---------------------------------------------Hết-------------------------------------------
Ghi chú: Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh .............................................................. S báo danh ...................................................
Toán luyện thi THPT Quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Toán luyện thi THPT Quốc gia - Người đăng: Nđh Gia Kỳ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Toán luyện thi THPT Quốc gia 9 10 735